Baza GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Baza GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Baza GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
4.4 (88%) 5 votes

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163) sieci uzbrojenia terenu podlegają inwentaryzacji i ewidencji. Bazy danych o sieciach prowadzone są na dwóch szczeblach: powiatowym i krajowym. Co to są sieci uzbrojenia terenu? Co zawiera baza GESUT? Jaki jest cel jej prowadzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Sieci uzbrojenia terenu

Poprzez pojęcie sieci uzbrojenia terenu rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemnie i podziemne przewody i urządzenia techniczne (z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych), wchodzące w skład sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych itp.

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) to rejestr publiczny zawierający przestrzenne i opisowe informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. Zbiór ten przyjmuje postać bazy danych w systemie teleinformatycznym (relacyjnie połączonej z mapą numeryczną) oraz zbioru dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośnikach danych.

GESUT zakłada się na podstawie mapy zasadniczej, ogólnych operatów technicznych, materiałów znajdujących się w zasobie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP) i materiałów branżowych. Baza jest również harmonizowana z ewidencją gruntów i budynków.

Dane gromadzone w bazie GESUT dotyczą lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów. Szczegółowy zakres danych gromadzonych zarówno w powiatowej, jak i krajowej bazie danych GESUT, w drodze rozporządzenia określa Minister Cyfryzacji.

baza GESUT

Powiatowa baza GESUT

System ewidencji sieci uzbrojenia terenu, prowadzony przez Starostę, dotyczy przetworzenia danych zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, a także danych pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub podmiotów władających sieciami.

Krajowa baza GESUT

W skrócie K-GESUT – prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju, na podstawie danych zawartych w powiatowych bazach GESUT. Jest to projekt realizowany w ramach zamówienia: „Prace analityczne, projektowe, dokumentacyjne oraz wdrożeniowo-implementacyjne związane z budową krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bazy danych K-GESUT) wraz z systemem zarządzania”. Jego celem jest budowa jednolitego dla całego kraju systemu zarządzania informacją przestrzenną o sieciach uzbrojenia terenu.

Informacje zawarte w GESUT

Wśród wielu danych o przewodach sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się: średnicę przewodu, funkcję, rodzaj, eksploatację, przebieg odcinka przewodu, a także źródło danych o jego położeniu. W przypadku sieci kanalizacyjnej podaje się również poziomy i pionowy wymiar odcinka przewodu.

System teleinformatyczny, w którym prowadzi się bazę GESUT i K-GESUT, nadaje każdemu obiektowi identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany IdIIP, na który składają się:

1) przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951), uzupełniona po kropce odpowiednio skrótem: “GESUT” w przypadku powiatowej bazy GESUT albo “KGESUT” w przypadku krajowej bazy GESUT;

2) identyfikator lokalny – unikalny identyfikator obiektu w ramach danej przestrzeni nazw;

3) identyfikator wersji obiektu.

Szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej i krajowej bazie GESUT określa klasyfikacja obiektów na trzech poziomach szczegółowości oraz specyfikacja pojęciowego modelu danych zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938).

 

OnGeo Ceny – rejestr cen i wartości nieruchomości

 

Cel prowadzenia bazy GESUT

Relacyjna baza danych GESUT stanowi uzupełnienie treści mapy zasadniczej oraz bazy danych obiektów topograficznych. Oprócz tego, stanowi ona podstawę do założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami.

Baza GESUT wykorzystywana jest również do celów inwestycyjnych i projektowych. Przy sporządzaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonawca zobowiązany jest do zachowania odpowiednich standardów technicznych oraz przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Celem takiego działania jest usprawnienie aktualizacji baz danych, harmonijność zawartych w nich informacji, a co za tym idzie, zapewnienie spójności i jednolitości opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

W przypadku planowania budowy domu ważna jest informacja o znajdujących się w pobliżu działki liniach energetycznych. Wygeneruj Raport o terenie z serwisu OnGeo.pl i dowiedz się, czy w danym miejscu możesz postawić budynek, ze względu na ograniczenia wynikające z występowania stref energetycznych. Więcej informacji o tym co znajdziesz w Raporcie o terenie OnGeo.pl znajdziesz w artykule: Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl.

Pracujesz w branży związanej z siecią uzbrojenia terenu? Dowiedz się więcej!

Firma SmallGIS oferuje szkolenie związane z Wykorzystaniem danych GESUT w codziennej pracy. Kurs dedykowany jest przede wszystkim pracownikom instytucji publicznych oraz komercyjnych, związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych, pracujących w obszarze wykorzystania danych sieci uzbrojenia terenu. Kurs wprowadza aspekty modelu danych GESUT, ich uzgadniania i kontroli oraz prowadzenia analiz przestrzennych na zgromadzonych danych.

Więcej informacji na temat prowadzonych szkoleń można znaleźć na stronie: www.szkoleniagis.pl.

szkoleniaGIS


Related Posts

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl3.6 (71.11%) 9 votes OnGeo.pl oferuje usługę dostępu do informacji o terenie dla dowolnego obszaru w Polsce- Raport o Terenie. Każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem informacji o wybranej nieruchomości może w parę minut pobrać zestaw […]

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?5 (100%) 5 votes Pozwolenia na budowę w Geoportalu OnGeo.pl  Interesuje Cię jakie są planowane inwestycje w wybranym obszarze, np. w miejscu gdzie planujesz budowę domu lub chciałbyś świadczyć usługi swojej firmy? Być może potrzebujesz  […]Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *