Porady OnGeo

Zmiana sposobu użytkowania budynku - jak złożyć wniosek?

Paulina Multan
2021-05-25
~6 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Zgłoszenie zmiany użytkowania

Zgodnie z prawem, każdy obiekt budowlany powinien być wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, tj. mieszkanie powinno służyć na cele mieszkaniowe, a komórka lokatorska do składowania rzeczy. Prawo budowlane dopuszcza jednak możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W jaki sposób? Należy uzyskać pozwolenie od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zmiana sposobu użytkowania budynku - jeśli planujesz jej dokonać, fakt ten musisz zgłosić do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przeczytaj artykuł z którego dowiesz szczegółowo jak to zrobić.

 • Prawo budowlane umożliwia zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Zgłoszenie zmiany użytkowania budynku możesz dokonać podczas osobistej wizyty w urzędzie powiatowego inspektora , lub też listownie.
 • W zgłoszeniu należy opisać dotychczasowy sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz określić planowany sposób użytkowania.
 • Zgłoszenie należy złożyć przed zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Braki formalne wniosku należy uzupełnić w wyznaczonym terminie. W przypadku jego niedochowania, urząd wyda sprzeciw wobec naszego zgłoszenia.
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części może być dokonana po upływie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku, pod warunkiem nie otrzymania sprzeciwu od organu nadzoru budowlanego.

Obiekt budowlany należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Prawo budowlane umożliwia zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Procedura wymaga uzyskania pozwolenia od odpowiedniego względem lokalizacji nieruchomości, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W art. 71 Prawa Budowlanego zostało określone, co należy rozumieć jako zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Taką zmianą będzie:

 • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;
 • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgłoszenie zmiany użytkowania budynku możesz dokonać podczas osobistej wizyty w urzędzie, lub też listownie. Wniosek powinna złożyć osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, np. inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.  Odpowiednim organem, obsługującym tego typu sprawy jest starostwo powiatowe, urząd miasta na prawach powiatu lub urząd wojewódzki. Prawo do zgłoszenia ma osoba lub podmiot, posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, np. inwestor, właściciel lub zarządca obiektu.

Jeżeli poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku, zostaną przeprowadzone roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, obejmujący zmianę sposobu użytkowania.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania, w ramach której prowadzone będą roboty budowlane, dla których wymagane jest zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, organ zajmujący się Twoim zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania, przyjmie je jako zgłoszenie robót budowlanych lub budowy.

Zmiana sposobu użytkowania budynku - co zamieścić w zgłoszeniu zmiany?

W zgłoszeniu należy opisać dotychczasowy sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz określić planowany sposób użytkowania. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. opis i rysunek przedstawiający usytuowanie obiektu budowlanego na działce oraz w stosunku do innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 2. opis techniczny, w którym zostanie przedstawiony rodzaj i charakterystyka obiektu budowlanego wraz z konstrukcją,  danymi techniczno-użytkowymi, np. wielkością i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 3. oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, tj. oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 4. zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającej na  podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym, lub jego części, działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń, należy dostarczyć ekspertyzę techniczną  (lub kopię) wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 6. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
 7. pełnomocnictwo - jeśli reprezentuje nas pełnomocnik, pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli reprezentuje nas mąż, żona, dzieci, rodzice czy rodzeństwo.
 8. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - opłata skarbowa za pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych wynosi 17 zł.

Jeśli interesuje Cię informacja o Twojej nieruchomości, zobacz co oferuje Raport o Terenie OnGeo.

Raport o Terenie zawiera:

 • Formy ochrony przyrody (m.in. pomniki przyrody, NATURA 2000)
 • Dane o charakterze katastralnym dla terenu
 • Parametry geometryczne terenu
 • Zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 2,5 i PM 10
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Analiza spadków terenu
 • Natężenie hałasu
 • Zaludnienie w promieniu 5 km
 • Osuwiska
 • Napowietrzne linie energetyczne
 • Zagrożenie powodzią
 • Analiza rodzajów pokrycia terenu
 • Strefy oddziaływania lotniska
 • Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 m
 • Strefy ochronne wokół cmentarzy
 • Strefy ochronne wokół terenów zamkniętych
 • Dostępność usług (POI)
 • Dostęp do drogi

Wejdź na Geoportal OnGeo i dowiedz się więcej!

Jakie konsekwencje niesie za sobą zmiana sposobu użytkowania budynku bez zgłoszenia?

Organ nadzoru budowlanego nakłada postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz wyznacza termin do przedstawienia wymaganych dokumentów.

Pamiętaj! Zgłoszenie należy złożyć przed zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Jeżeli zmiana użytkowania sposobu użytkowania budynku zostanie wprowadzona zanim organ nadzoru wyda odpowiednie pozwolenie, czynność ta zostanie uznana za samowolę budowlaną. W takiej sytuacji będzie należało przeprowadzić legalizację samowoli w nadzorze budowlanym oraz możemy zostać obciążeni karami.

Jakie grożą kary za samowolę budowlaną?

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Zgłosiłem chęć zmiany użytkowania budynku, co dzieje się dalej?

Otrzymany wniosek urząd sprawdzi pod kątem kompletności. Jeżeli wniosek będzie niekompletny, przekaże Ci wezwanie do usunięcia braków w podanym terminie.

Brak dotrzymania terminu, skutkować będzie uzyskaniem decyzji o sprzeciwie wobec naszego zgłoszenia.

Sprzeciw od dokonania zmiany sposobu użytkowania budynku - dlaczego?

Sprzeciwu należy się spodziewać jeśli planowana przez nas zmiana sposobu użytkowania budynku:

 • wymaga robót budowlanych, które objęte są wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 • jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • powoduje możliwość niedozwolonego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • powoduje pogorszenie  warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • powoduje pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
 • powoduje możliwość wprowadzenia, utrwalenia, bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Złożyłem kompletny wniosek, kiedy można dokonać zmiany sposobu użytkowania?

Zmiana sposobu użytkowania budynku może być dokonana po upływie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku, pod warunkiem nie otrzymania sprzeciwu od organu nadzoru budowlanego.

Sprzeciw może zostać nadany 30 dnia od daty złożenia wniosku i nawet wtedy jest wiążący. Najlepiej więc po upływie 30 dni skontaktować się z urzędem i dowiedzieć się czy nie został wniesiony.

Ile czasu jest na zmianę sposobu użytkowania?

Zmiana sposobu użytkowania budynku musi zostać dokonana do 2 lat od zgłoszenia – o ile urząd nie zgłosił sprzeciwu. Po upływie 2 lat, konieczne jest ponowne zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.

Odwołanie?

W przypadku uzyskania sprzeciwu wobec zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji możemy złożyć odwołanie. Składa się je za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Nasze odwołanie przekazywane jest do:

 • Urzędu wojewódzkiego – jeśli zgłoszenie składaliśmy do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu;
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie składaliśmy do urzędu wojewódzkiego.
Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl