Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Opłata za użytkowanie wieczyste - podwyżki cen przez gminy

Głosów: 11, średnia ocen: 4.9
mock

Końcem 2018 roku urzędy masowo wprowadzają podwyżki za grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Często opłata za użytkowanie wieczyste wzrasta kilka, a nawet kilkunastokrotnie! Podwyżki wprowadzane są na ostatnią chwilę przed wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej zwaną ustawą o przekształceniu). 

  • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.
  • Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji. 
  • Aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste urząd może dokonać co trzy lata, nie częściej.

Opłata za użytkowanie wieczyste opłata przekształceniowa w prawo własności

Od nowego roku opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, na których mamy dom lub mieszkanie zostanie zastąpiona tzw. opłatą przekształceniową. Opłata będzie wnoszona przez 20 lat.

Wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Dla osób, które niedawno otrzymały wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, istotną informacją jest że: w przypadku gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji

Waloryzacji opłaty właściwy organ dokonuje z urzędu albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. Jest to taka sama procedura jak w przypadku dotychczasowej waloryzacji opłaty za użytkowanie wieczyste. Także opłata przekształceniowa w okresie 20 lat może zostać zwiększona.

W ustawie przekształceniowej przewidziano możliwość uiszczenia opłaty jednorazowo, dla takich przypadków określono bonifikaty. Na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym bonifikata jest ustalana przez radnych.

Większość właścicieli z pewnością będzie chciało skorzystać z bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wybrane miasta i udzielone przez nich bonifikaty wymieniliśmy w artykule: UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – LIKWIDACJA!

Przedstawmy na prostym przykładzie jak będzie wyglądać płatność za opłatę przekształceniową

Przyjmijmy że roczna opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 100 zł, zgodnie z ustawą o przekształceniu opłata ta zmieni się na opłatę przekształceniową, należy ją uiszczać przez 20 lat. Przez ten okres właściciel nieruchomości będzie musiał łącznie zapłacić kwotę 2 000 zł do kasy urzędu. Ustawa przewiduje wprowadzenie bonifikat za jednorazową spłatę opłaty przekształceniowej. Niektóre miasta udzielają nawet 95% bonifikat, w większości przypadków jest to jednak bonifikata w wysokości 60 % za spłatę w pierwszym roku. 

Tak więc w rozpatrywanym powyżej przypadku użytkownik jednorazowo musiałby wpłacić do urzędu kwotę 800 zł. Natomiast z bonifikatą 95 % opłata wynosiła by 100 zł.

Gminy podwyższają opłatę za użytkowanie wieczyste

Wprowadzenie na ostatnią chwilę wyższej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste zapewni duży wpływ kapitału do budżetu samorządu, niestety te działania odbiją się kosztem mieszkańców.

Niektóre podwyżki sięgają kilkunastu procent ale zdarzają się przypadki gdzie podwyżki sięgają 300 procent! W takich wypadkach jeśli mieszkaniec zdecyduje się na jednorazową opłatę przekształceniową to otrzyma co prawda bonifikatę, jednakże podwyżka cen za użytkowanie wieczyste zrekompensuje urzędom straty wynikające z bonifikaty.

Aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste urząd może dokonać co trzy lata, nie częściej. Wysokość ceny wynika z wartości rynkowej danego gruntu, która to jest oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Tak więc podwyżka opłaty za użytkowanie wieczyste może wynikać tylko ze zwiększenia wartości rynkowej danej nieruchomości gruntowej, co powinno zostać wskazane w operacie szacunkowym.

Urzędy wprowadzają podwyżki końcem roku przed wejściem w życie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Należy pamiętać że od nowych opłat za użytkowanie wieczyste można złożyć wniosek sprzeciwiający podwyższeniu, w formie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z podaniem uzasadnienia, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona lub opłata powinna być niższa, co z kolei może wynikać np. z błędnego oszacowania wartości nieruchomości gruntowej.

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak