Porady OnGeo

Użytkowanie wieczyste - likwidacja!

Bartłomiej Mityk
2018-12-13
~6 min
Post zaktualizowany: 2023-07-13
Głosów: 65, średnia ocen: 5
użytkowanie wieczyste

Z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie przekształcone w prawo własności tych gruntów. Likwidacja użytkowania wieczystego dotyczyć będzie budynków mieszkalnych jedno- i wielo- rodzinnych wraz z budynkami pozwalającymi na prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych czyli m.in. z garażami, czy budynkami gospodarczymi.

 • Przekształcenie gruntów następuje z dniem 1 stycznia 2019 roku., którego podstawą jest zaświadczenie o przekształceniu wydawane przez odpowiedni organ.
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie płatne w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu za użytkowanie wieczyste.
 •  Bonifikata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalana będzie na drodze uchwał konkretnych jednostek terytorialnych.

Przekształcenie użytkowanie wieczyste we własność – jak to zrobić?

Przekształcenie gruntów następuje z dniem 1 stycznia 2019 roku. Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej i ewidencji gruntów i budynków jest zaświadczenie o przekształceniu wydawane przez odpowiedni organ:

 • starostę powiatowego w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa
 • odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa – w przypadku nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego
 • dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego lub dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku nieruchomości, którymi zarządzają te podmioty w imieniu Skarbu Państwa

Jeżeli nie zależy nam na czasie możemy poczekać na wydanie zaświadczenia ponieważ wydawane jest ono z urzędu w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli natomiast chcemy zaświadczenie o przekształceniu otrzymać szybciej możemy złożyć wniosek do odpowiedniego organu. W tym przypadku urząd ma 4 miesiące od dnia złożenia wniosku na wystawienie zaświadczenia.

Co zawiera zaświadczenie o przekształceniu użytkowanie wieczyste nieruchomości w własność?

W zaświadczeniu znajdziemy:

 • oznaczenie nieruchomości gruntowej bądź lokalowej według i ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej założonej dla tej nieruchomości
 • informację o konieczności uiszczania opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie płatności

Zaświadczenie zostanie wysłane na adres, który znajduje się w ewidencji gruntów i budynków lub na inny adres, na który do tej pory przychodziły dokumenty dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaświadczenie jest także przekazane do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie do 14 dni od dnia jego wystawienia. Sąd następnie dokonuje zmiany w księdze wieczystej i informuje o tym właściciela nieruchomości (zmiana dokonywana jest bez dodatkowych opłat).

Ile wynosi opłata przekształceniowa za użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak już wspomniano przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie płatne. Opłata przekształceniowa będzie równa wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu za użytkowanie wieczyste. Opłatę należy uiszczać przez 20 lat do 31 marca każdego roku (można wnioskować o rozłożenie corocznej opłaty na raty). Nowy właściciel nieruchomości będzie mógł także spłacić całą kwotę jednorazowo. Zawsze będzie ona iloczynem opłaty przekształceniowej obowiązującej w roku zgłoszenia chęci spłaty jednorazowej i liczbą pozostałych lat. Właściciel może nie zgodzić się z wysokością opłaty przekształceniowej – musi wtedy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu.

Z opłatą jednorazową będą wiązać się bonifikaty za jednorazową spłatę opłaty przekształceniowej. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa wysokość bonifikaty gwarantuje ustawa i wynosić będzie:

 • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 50% – w drugim roku po przekształceniu;
 • 40% – wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 • 30% –w czwartym roku po przekształceniu;
 • 20% – w piątym roku po przekształceniu;
 • 10% – w szóstym roku po przekształceniu.

Jeśli chodzi o nieruchomości należące do samorządów bonifikata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalana będzie na drodze uchwał konkretnych jednostek terytorialnych.

Poniżej przedstawiamy uchwały (wraz z linkami do pobrania) wybranych urzędów miast i gmin ws. warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność danej gminy w prawo własności tych gruntów.

Warszawa

Bonifikata w Warszawie wynosi 98%

Uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności <nieruchomości

Kraków

Bonifikata w Krakowie wynosi tyle samo co w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Wrocław

Bonifikata we Wrocławiu maksymalnie wynosi 90%

Uchwała w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Bydgoszcz

Bonifikata w Bydgoszczy wynosi tyle samo co w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

Lublin

Bonifikata w Lublinie wynosi tyle samo co w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała nr 1260/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin

Gdańsk

Bonifikata w Gdańsku maksymalnie wynosi 95%

Uchwała nr XXXIV/722/13 Rady Miasta Gdańsk z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Zabrze

Bonifikata w Zabrzu maksymalnie wynosi 60%

Uchwała nr LXI/730/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze, oraz ustalenie stawki procentowej

Chorzów

Bonifikata w Chorzowie wynosi tyle samo co w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała nr LIV/993/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Chorzów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym

Kielce

Bonifikata w Kielcach maksymalnie wynosi 50%

Uchwała nr LXI/1369/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Olsztyn

Bonifikata w Olsztynie wynosi tyle samo co w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała nr LV/1052/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn, zabudowanych na cele mieszkaniowe

Poszukujesz informacji o nieruchomościach?

Znajdziesz je na Geoportalu OnGeo.pl! W parę minut możesz zdobyć dostęp do wielu istotnych informacji dotyczących danego obszaru w formie Raportu o terenie. Zobacz przykładowy raport, zawierający komplet możliwych do uzyskania informacji możesz pobrać klikając -> w link.

Sprawdź, miejscowy plan zagospodarowania, zagrożenia powodziowe, planowane inwestycje w sąsiedztwie, zanieczyszczenie powietrza, dane demograficzne, dane dotyczące uzbrojenia terenu i wiele innych cennych informacji. Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej nieruchomości.

Więcej informacji o tym jak pobierać dane z Geoportalu OnGeo.pl znajdziesz we wpisie: blog.ongeo.pl/geoportal-ongeo/, serdecznie zapraszamy.

Avatar: Bartłomiej Mityk
Bartłomiej Mityk

Redaktor w serwisie OnGeo