Użytkowanie wieczyste - likwidacja!

Dodano: 2018-12-13 | Zaktualizowano: 2022-04-21 Czas czytania: ~6 min
Głosów: 10, średnia ocen: 4.6
mock

Z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie przekształcone w prawo własności tych gruntów. Likwidacja użytkowania wieczystego dotyczyć będzie budynków mieszkalnych jedno- i wielo- rodzinnych wraz z budynkami pozwalającymi na prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych czyli m.in. z garażami, czy budynkami gospodarczymi.

 • Przekształcenie gruntów następuje z dniem 1 stycznia 2019 roku., którego podstawą jest zaświadczenie o przekształceniu wydawane przez odpowiedni organ.
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie płatne w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu za użytkowanie wieczyste.
 •  Bonifikata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalana będzie na drodze uchwał konkretnych jednostek terytorialnych.

Przekształcenie użytkowanie wieczyste we własność – jak to zrobić?

Przekształcenie gruntów następuje z dniem 1 stycznia 2019 roku. Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej i ewidencji gruntów i budynków jest zaświadczenie o przekształceniu wydawane przez odpowiedni organ:

 • starostę powiatowego w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa
 • odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa – w przypadku nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego
 • dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego lub dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku nieruchomości, którymi zarządzają te podmioty w imieniu Skarbu Państwa

Jeżeli nie zależy nam na czasie możemy poczekać na wydanie zaświadczenia ponieważ wydawane jest ono z urzędu w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli natomiast chcemy zaświadczenie o przekształceniu otrzymać szybciej możemy złożyć wniosek do odpowiedniego organu. W tym przypadku urząd ma 4 miesiące od dnia złożenia wniosku na wystawienie zaświadczenia.

Co zawiera zaświadczenie o przekształceniu użytkowanie wieczyste nieruchomości w własność?

W zaświadczeniu znajdziemy:

 • oznaczenie nieruchomości gruntowej bądź lokalowej według i ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej założonej dla tej nieruchomości
 • informację o konieczności uiszczania opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie płatności

Zaświadczenie zostanie wysłane na adres, który znajduje się w ewidencji gruntów i budynków lub na inny adres, na który do tej pory przychodziły dokumenty dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaświadczenie jest także przekazane do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie do 14 dni od dnia jego wystawienia. Sąd następnie dokonuje zmiany w księdze wieczystej i informuje o tym właściciela nieruchomości (zmiana dokonywana jest bez dodatkowych opłat).

Ile wynosi opłata przekształceniowa za użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak już wspomniano przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie płatne. Opłata przekształceniowa będzie równa wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu za użytkowanie wieczyste. Opłatę należy uiszczać przez 20 lat do 31 marca każdego roku (można wnioskować o rozłożenie corocznej opłaty na raty). Nowy właściciel nieruchomości będzie mógł także spłacić całą kwotę jednorazowo. Zawsze będzie ona iloczynem opłaty przekształceniowej obowiązującej w roku zgłoszenia chęci spłaty jednorazowej i liczbą pozostałych lat. Właściciel może nie zgodzić się z wysokością opłaty przekształceniowej – musi wtedy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu.

Z opłatą jednorazową będą wiązać się bonifikaty za jednorazową spłatę opłaty przekształceniowej. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa wysokość bonifikaty gwarantuje ustawa i wynosić będzie:

 • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 50% – w drugim roku po przekształceniu;
 • 40% – wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 • 30% –w czwartym roku po przekształceniu;
 • 20% – w piątym roku po przekształceniu;
 • 10% – w szóstym roku po przekształceniu.

Jeśli chodzi o nieruchomości należące do samorządów bonifikata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalana będzie na drodze uchwał konkretnych jednostek terytorialnych.

Poniżej przedstawiamy uchwały (wraz z linkami do pobrania) wybranych urzędów miast i gmin ws. warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność danej gminy w prawo własności tych gruntów.

Warszawa

Bonifikata w Warszawie wynosi 98%

Uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nieruchomości

Kraków

Bonifikata w Krakowie wynosi tyle samo co w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Wrocław

Bonifikata we Wrocławiu maksymalnie wynosi 90%

Uchwała w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Bydgoszcz

Bonifikata w Bydgoszczy wynosi tyle samo co w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

Lublin

Bonifikata w Lublinie wynosi tyle samo co w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała nr 1260/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin

Gdańsk

Bonifikata w Gdańsku maksymalnie wynosi 95%

Uchwała nr XXXIV/722/13 Rady Miasta Gdańsk z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Zabrze

Bonifikata w Zabrzu maksymalnie wynosi 60%

Uchwała nr LXI/730/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze, oraz ustalenie stawki procentowej

Chorzów

Bonifikata w Chorzowie wynosi tyle samo co w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała nr LIV/993/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Chorzów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym

Kielce

Bonifikata w Kielcach maksymalnie wynosi 50%

Uchwała nr LXI/1369/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Olsztyn

Bonifikata w Olsztynie wynosi tyle samo co w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała nr LV/1052/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn, zabudowanych na cele mieszkaniowe

Poszukujesz informacji o nieruchomościach?

Znajdziesz je na Geoportalu OnGeo.pl! W parę minut możesz zdobyć dostęp do wielu istotnych informacji dotyczących danego obszaru w formie Raportu o terenie. Zobacz przykładowy raport, zawierający komplet możliwych do uzyskania informacji możesz pobrać klikając -> w link.

Sprawdź, miejscowy plan zagospodarowania, zagrożenia powodziowe, planowane inwestycje w sąsiedztwie, zanieczyszczenie powietrza, dane demograficzne, dane dotyczące uzbrojenia terenu i wiele innych cennych informacji. Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej nieruchomości.

Więcej informacji o tym jak pobierać dane z Geoportalu OnGeo.pl znajdziesz we wpisie: blog.ongeo.pl/geoportal-ongeo/, serdecznie zapraszamy.

Autor:

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1