Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Przetarg: Wykonanie projektu MPZP dla gminy Mielno

Głosów: 9, średnia ocen: 5
mock

Wykonanie projektu MPZP dla gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno i Mielenko obejmującego tereny rolne położone na południe od drogi powiatowej.

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno i Mielenko obejmującego tereny rolne położone na południe od drogi powiatowej Nr 0354Z.
  • Termin składania ofert: 21.12.2021 r. do godziny 10:00.
  • Termin otwarcia ofert: 21.12.2021 r. godzina 10:15.
  • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu MPZP dla gminy Mielno

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno i Mielenko obejmującego tereny rolne położone na południe od drogi powiatowej Nr 0354Z, na zasadach i w terminach określonych w projekcie umowy.

Obszar opracowania określony został w uchwale Rady Miejskiej Mielna nr V/47/2019 z dnia 1 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno i Mielenko obejmującego tereny rolne położone na południe od drogi powiatowej Nr 0354Z. Uchwała opublikowana jest w BIP. Link do BIP ->tutaj .

Szczegółowy zakres prac, obowiązków stron, podział prac na V Etapów, zasady przekazania przedmiotu umowy w poszczególnych etapach oraz zasady i sposób płatności określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ wraz z ,,Harmonogramem rzeczowo-terminowym", stanowiącym załącznik nr 1 do tej umowy.

Czynności wymagające posiadania uprawnień, o których mowa art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) mają charakter zadań kluczowych w rozumieniu art. 121 ustawy, tj. Wykonawca ma obowiązek osobistego ich wykonania (nie mogą być powierzone podwykonawcom).

Termin składania ofert: Wykonanie projektu MPZP dla gminy Mielno

Termin składania ofert: 21.12.2021 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert: 21.12.2021 r. godzina 10:15.

Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Informacje dodatkowe:

  • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące.
  • Wadium nie wymagane.

Więcej informacji -> tutaj 

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak