Porady OnGeo

Jak wnieść uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego

Paulina Multan
2021-06-16
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 30, średnia ocen: 4.9
sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego

Warto uczestniczyć w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności jeśli na terenie, który ma być objęty MPZP, znajduje się Twoja działka. W rękach właściciela takiej działki jest narzędzie, które nadaje realny wpływ na wygląd przyszłego dokumentu MPZP - dowiedz się jak wnieść uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego.

  • Mieszkańcy, właściciele działek, inwestorzy mogą wnosić w procesie planistycznym wnioski i uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Wnioski składa się po opublikowaniu ogłoszenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o przystąpieniu do sporządzenia planu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  • Uwagi do projektu miejscowego planu, mogą być składane po publicznym wyłożeniu planu miejscowego do wglądu.
  • Poprawnie wniesione uwagi muszą zostać rozpatrzone, a następnie informacja o ich uwzględnieniu lub też nie, zostaje upubliczniona w oficjalnym rozstrzygnięciu wójta, burmistrza czy prezydenta.
  • Uwaga, która w ramach pierwszego wyłożenia planu została odrzucona, może zostać złożona ponownie przy drugim wyłożeniu planu.

Ustalenia MPZP mogą wpłynąć bardzo znacząco na to, jak będzie wyglądała zabudowa, czy będzie ona możliwa, a nawet może zaważyć o zmniejszeniu lub zwiększeniu wartości Twojej nieruchomości. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nadaje możliwość składania wniosków i uwag do planu miejscowego. Sam plan miejscowy jest zatem sporządzany przy współudziale mieszkańców i osób zainteresowanych danym terenem.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak wnieść uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego

Jak wygląda proces uchwalenia MPZP?

Rada gminy przyjmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas ogłoszenie o tym fakcie publikowane jest w lokalnej prawie, lub w inny sposób – najczęściej jako komunikat na stronie internetowej gminy.

W ogłoszeniu znajduje się informacja o terminie, formie i miejscu składania wniosków do planu. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 21 dni. Z kolei forma składania wniosków została uściślona w ustawie  poprzez uszczegółowienie, że jest to postać papierowa lub elektroniczna, w tym za z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w inna, jeżeli zostanie ona określona przez ten organ w ogłoszeniu.

Składanie na tym etapie wniosków do planu miejscowego, daje mieszkańcom czy inwestorom możliwość zaproponowania rozwiązań, które planiści mogą uznać w trakcie projektowania zapisów MPZP.

Jakie informacje zawrzeć we wniosku z uwagami do mpzp?

Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych czy mieszkańców, warto zaproponować konkretne przeznaczenia danych terenów (działek) objętych projektem MPZP. Tym lepiej, gdyby nasza propozycja została poparta argumentami. Mogą nimi być uwarunkowania historyczne, uwarunkowania przestrzenne terenu czy faktyczne przeznaczenie nieruchomości.

Co daje mi Raport o Terenie OnGeo?

Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego

W trakcie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dochodzi do momentu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Okres publikacji wynosi co najmniej 21 dni. Wówczas ogłaszany jest także termin, forma i miejsce wnoszenia uwag do projektu – podobnie jak w przypadku wniosków.

Ważniejsze są uwagi. Po wniesieniu uwag mamy pewność, że jeśli spełnią one wymogi formalne w zakresie terminu, formy i sposobu wniesienia, zostaną one rozstrzygnięte w oficjalny sposób.

Ideą wnoszenia uwag jest to, aby każdy którego interes prawny lub uprawnienia mogą zostać naruszone, poprzez treść uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mógł w trakcie projektowania treści przedstawić swoje zarzuty.

Wnioski i uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego powinny odnosić się do postanowień zawartych w projekcie MPZP. Warunkiem zakwalifikowania uwagi pod kątem formalnym do rozpatrzenia jest kwestionowanie ustaleń przyjętych w projekcie planu i żądanie dokonania w nim zmian, przy czym uwagi do projektu planu mogą dotyczyć zarówno treści merytorycznej planu, jak i formy jego ustaleń.

Wnioski i uwagi do mpzp – Jak wnieść uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego?

Kwestię składania uwag do planu zagospodarowania przestrzennego określa ustawa o planowaniu przestrzennym  - art. 18 ust 1  u p z p, zgodnie z którym: "Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 9."

Mowa jest więc o każdej osobie – niekoniecznie musi to być właściciel czy użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem miejscowego planu. Osoba wnosząca uwagi nie musi wykazywać interesu prawnego.

Ustawodawca sprecyzował, że uwagi wnoszone do projektu MPZP winny mieć formę pisemną oraz wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Aby uwagi zostały uznane za poprawne pod kątem formalnym, muszą zostać złożone w terminie do tego wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu MPZP do publicznego wglądu.

Uwagi wniesione w odpowiedniej formie oraz z dochowaniem wymaganego terminu, są weryfikowane merytorycznie, pod kątem ich zasadności.

Uwaga! Uwagi wniesione po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.

Co po złożeniu uwag?

Złożone uwagi, które przeszły weryfikację formalną, winny zostać rozpatrzone przez podmiot odpowiedzialny za sporządzenie projektu MPZP. W pierwszej kolejności zweryfikuje on czy doszło do naruszenia interesu prawego lub prawa osoby wnoszącej uwagi.

Rozpatrzenie złożonych uwag następuje poprzez zarządzenie wójta lub burmistrza lub prezydenta miasta. Zarządzenie to może obejmować zbiorcze zestawienie uwag uwzględnionych oraz tych nieuwzględnionych. W zarządzeniu wskazywane są przyczyny negatywnego ich rozstrzygnięcia.

Ważne! Uwaga, która w ramach pierwszego wyłożenia planu została odrzucona, może zostać złożona ponownie przy drugim wyłożeniu planu.

W wyniku uwzględnienia uwag, wprowadza się zmiany do projektu planu zagospodarowania . Następnie plan podlega ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu.

Gwarancja uwzględnienia wniosków i uwag do planu - czy istnieje?

Nie ma co prawda pewności czy nasz wniosek lub uwaga do treści planu zostanie uwzględniona. Warto jednak zaznaczyć o ustawowym obowiązku zapoznania się i rozpatrzenia jego treści.

Niestety zgłaszającemu wniosek czy uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przysługuje żaden sposób odwołania czy zaskarżenia do sądu administracyjnego od nieuwzględnienia jego sugestii. To nie zmienia jednak faktu, że warto monitorować procedurę tworzenia MPZP na interesującym nas terenie. Przegapienie terminu składania uwag może spowodować, że stracimy szansę na wyrażenie naszej opinii. W konsekwencji tego, mogą zostać ustalone niekorzystne dla nas zapisy. Uchwalony plan niestety bardzo trudno zmienić – procedura jest długotrwała (trwa nawet ponad rok) i kosztowna.

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl