Porady OnGeo

Tyczenie budynku - opis procedury

Monika Byś
2023-07-11
~6 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
tyczenie budynku

Tyczenie budynku to proces mający na celu wpasowanie obiektu budowlanego w parametry i ograniczenia działki. Wytyczenie polega na dokładnym wyznaczeniu granic i wymiarów obiektu, który ma być dopiero zrealizowany. Do wytyczenia budynku będziesz potrzebował/a pomocy geodety. Sprawdź, na czym polega procedura i ile to kosztuje. 

 • Tyczenie budynku polega na określeniu i oznaczeniu granic oraz wymiarów budynku na terenie, na którym ma być zrealizowany. Pracę tyczenia budynku wykonuje geodeta.
 • Geodeta przeprowadza pomiary i oznaczenia na miejscu, aby ustalić dokładne położenie fundamentów, granice budynku, kształt i inne istotne punkty.
 • Tyczenie budynku ma na celu zapewnienie zgodności lokalizacji budynku z projektem budowlanym.
 • Koszty tyczenia budynku zależą od skomplikowania planu budynku i liczby osi do wytyczenia. Ceny usług geodezyjnych mogą się różnić, jednak orientacyjnie za wytyczenie jednej osi lub reperu można spodziewać się zapłaty od 100 do 150 zł.

Czym jest tyczenie budynku?

Tyczenie budynku, to proces określania i oznaczania granic oraz wymiarów budynku na terenie, na którym ma być zrealizowany. Polega na dokładnym przeniesieniu na teren informacji z projektu budowlanego, takich jak wymiary, kształt i lokalizacja budynku.

Podczas tyczenia budynku geodeta przeprowadza pomiary i oznaczenia na miejscu, aby ustalić dokładne położenie fundamentów, granice budynku, kształt i inne istotne punkty. Do tego celu wykorzystuje specjalistyczny sprzęt - tachimetr, teodolity lub częściej - odbiornik satelitarny GPS. Wszystko po to, aby zapewnić precyzję i dokładność pomiaru.

Celem tyczenia budynku jest zapewnienie zgodności rzeczywistej lokalizacji budynku z zatwierdzonym projektem budowlanym. W rezultacie tyczenia budynku uzyskuje się dokładne punkty odniesienia, które służą jako wytyczne dla prac budowlanych. Prace mogą obejmować wykopanie fundamentów, ustawienie ścian, kształtowanie dachu i inne etapy budowy.

W OnGeo.pl sprawdzisz współrzędne punktów punktów granicznych działki

W Raporcie o terenie OnGeo.pl dostaniesz współrzędne punktów granicznych i punktów linii załamania działki w formie tekstowej oraz osobno w przejrzystej formie do pobrania z pliku .txt, .klm, csv oraz gpx. 

Pliki do pobrania wyświetlą się w oknie po zakupie Raportu.

Wymagania formalno-prawne dotyczące tyczenia budynków

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane art. 43 mówi iż:

Prawo budowlane, art. 43

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:

1. obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;

2. obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4*, 10 i 23** oraz w ust. 2 pkt 17 i 26***.

Ta sama ustawa mówi również, ze "zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 (przyp. red. wyznaczenia budynku), należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.

*dotyczy: wolno stojące budynki mieszkalnych jednorodzinnych oraz wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; sieci elektroenergetyczne (napięcie do 1 kV), wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe (o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa); stacje transformatorowe do 35 m2; obiekty na terenach zamkniętych.

**dotyczy: kanalizacji kablowej; przyłączy sieci: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne UWAGA, nie dotyczy, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.

***dotyczy: telekomunikacyjnych linii kablowych; punktów ładowania z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.

Tyczenie budynku - opis procedury

Procedura tyczenia budynku składa się z części terenowej i kameralnej, czyli tej, którą geodeta wykonuje w biurze. Poniżej przedstawiam uproszczony opis procedury.

 1. Przygotowanie dokumentacji: Pierwszym krokiem jest uzyskanie projektu budowlanego od inwestora i wystąpienie o kopię mapy zasadniczej, która stanie się podstawą wykonania mapy do celów projektowych. Projekt budowlany zawiera informacje dotyczące wymiarów, kształtu i lokalizacji budynku. Na jego podstawie geodeta będzie mógł przeprowadzić odpowiednie pomiary geodezyjne i wyznaczyć punkty w terenie;
 2. Prace w biurze: Mając projekt budowlany, geodeta może przeprowadzić analizę i obliczenia jeszcze zanim ruszy w teren. Plan pracy musi dostosować do warunków terenowych działki, założeń projektu budowlanego oraz lokalnych przepisów zagospodarowania terenu;
 3. Przygotowanie sprzętu: Geodeta przygotowuje odpowiedni sprzęt geodezyjny, który będzie wykorzystywany podczas prac terenowych. W zależności od skali i precyzji pomiarów, może to obejmować tachimetr, teodolit, odbiornik satelitarny GPS i inne narzędzia pomiarowe;
 4. Prace terenowe: Dopiero teraz geodeta przeprowadza prace terenowe na miejscu budowy. Mogą to być następujące kroki:
  • Wyznaczenie punktów narożnych obiektu oraz jego głównych osi naziemnych i podziemnych. W tym celu stosuje się jedną z dwóch metod – kołkową lub ław ciesielskich lub drutowych;
  • Wyznaczenie na działce punktów charakterystycznych. Punkty te zostaną w sposób trwały zaznaczone w terenie a następnie naniesione na plan budowlany;
  • Wyznaczenie położenia fundamentów.
 5. Sporządzenie dokumentacji: Po zakończeniu prac terenowych, geodeta sporządza dokumentację tyczenia budynku. Chodzi o protokół tyczenia, mapy geodezyjne, raporty i inne dokumenty, które potwierdzają przeprowadzone pomiary i ustalenia. Dokumentację sporządza i kompletuje się już w biurze;
 6. Zatwierdzenie dokumentacji: Dokumentacja tyczenia budynku musi zostać zatwierdzona przez odpowiednie instytucje lub urzędy, zgodnie z lokalnymi przepisami. Zatwierdzenie jest ważne, aby upewnić się, że tyczenie zostało przeprowadzone poprawnie i zgodnie z wymogami.

Tyczenie budynku musi być zgodne z planem miejscowym!

Tyczenie budynku musi być zgodne z planem miejscowym lub w przypadku braku planu - z decyzją o warunkach zabudowy. Oznacza to, że geodeci muszą przestrzegać określonych granic działki, ustalonych parametrów zabudowy, odległości od sąsiednich budynków, zachowania odpowiednich stref ochronnych (np. wokół cmentarzy, form ochrony przyrody, konserwatorskich) i innych warunków ustalonych w planie miejscowym.

Wytyczanie budynku zgodnie z planem miejscowym jest istotne nie tylko dla prawidłowego i legalnego wykonania budowy, ale także dla utrzymania zgodności z miejscowymi przepisami i uniknięcia ewentualnych konfliktów z administracją publiczną i sąsiadami.

Plan miejscowy sprawdzisz w OnGeo.pl

W pierwszej kolejności wejdź na stronę https://ongeo.pl/raporty i wyszukaj interesującą Cię działkę. Następnie wskaż działkę na mapie i dokonaj wyboru tematów, które chcesz sprawdzić.

Wygeneruj Raport o terenie, w którym znajdziesz informacje, o tym czy na danej działce obowiązuje miejscowy plan czy też nie. Jeżeli MPZP obowiązuje to wskazany zostanie w Raporcie link do pobrania uchwały planu.

Portal OnGeo.pl zawiera na bieżąco aktualizowaną bazę miejscowych planów. Korzystając z usług serwisu OnGeo.pl w bardzo wygodny i intuicyjny sposób znajdziesz informacje o obowiązującym miejscowym planie zlokalizowanym na działce lub terenie, który Cię interesuje. Sprawdzenie miejscowego planu zajmuje zaledwie parę minut.

Tyczenie budynku - ile to kosztuje?

Koszty związane z tyczeniem budynku zależą głównie od indywidualnego cennika geodety. Im bardziej skomplikowany jest plan budynku, tym więcej pracy musi wykonać fachowiec, a za tym idzie cena usługi. Na ostateczną cenę ma wpływ liczba osi, które muszą zostać wytyczone. Oznacza to, że im więcej osi, tym wyższe będą koszty poprawnego i zgodnego z prawem wytyczenia budynku.

Ceny usług geodezyjnych mogą być zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Możemy szacować, że standardowo za wytyczenie jednej osi lub reperu można się spodziewać zapłaty w przedziale od około 100 do 150 zł. Zatem szacunkowo można przyjąć, że wytyczenie całego budynku może kosztować od 600 do 1 000 zł.

Podsumowanie: O czym należy pamiętać przy wytyczaniu budynku?

Oto kilka ważnych wskazówek dotyczących tyczenia budynku, które warto mieć na uwadze:

 1. Omów z kierownikiem budowy zakres prac i ustal, ile osi będzie potrzebnych do budowy Twojego domu. Pamiętaj, każda dodatkowa oś wiąże się z większym kosztem, dlatego zamów wytyczenie tylko tylu osi, ile jest konieczne;
 2. Poproś geodetę o wpis do dziennika budowy po wykonaniu tyczenia budynku. Jest to ważny dokument potwierdzający przeprowadzenie pomiarów i ustalenie lokalizacji budynku;
 3. Sprawdź, czy wykonano repery wysokościowe i czy przynajmniej jeden z nich został umiejscowiony w sposób, który umożliwi jego ochronę przed uszkodzeniem do czasu zakończenia wszystkich prac budowlanych;
 4. Upewnij się, że kierownik budowy jest obecny na placu budowy w dniu tyczenia budynku. To pomoże zapewnić odpowiednią koordynację między geodetą a innymi specjalistami;
 5. Przed umówieniem terminu tyczenia budynku, dostarcz geodecie projekt budowlany odpowiednio wcześniej. To pozwoli mu przygotować się do wytyczenia budynku na Twojej działce;
 6. Upewnij się, że wszyscy specjaliści na budowie są świadomi, co dokładnie oznaczają wyznaczone przez geodetę osie (czy są to środki czy krawędzie ścian).
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.