Analiza inwestycji

Obszar ograniczonego użytkowania lotniska

Monika Byś
2022-11-04
~4 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
obszar ograniczonego użytkowania lotniska

Obszar ograniczonego użytkowania lotniska to prawnie wyznaczony teren, na który oddziałuje pobliskie lotnisko. Właściciele nieruchomości w takiej strefie mają ograniczoną możliwość zabudowy swoich posesji, jednak w skutek obniżenia ich wartości, mogą, pod pewnymi warunkami, ubiegać się o odszkodowanie, roszczenie oraz poprawę klimatu akustycznego. Dowiedz się więcej. 

 • Jeśli mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości powietrza, środowiska akustycznego lub bezpieczeństwa sanitarnego, należy wprowadzić specjalne strefy ograniczające zabudowę mieszkaniową. Tereny te nazywamy obszarami ograniczonego użytkowania (OOU). 
 • Obszar ograniczonego użytkowania to prawnie wyznaczony teren, na który oddziałuje okoliczny zakład lub inny podobny obiekt m.in.: oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów komunalnych, autostrada i inna trasa komunikacyjna, lotnisko lub linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.
 • Właściciel nieruchomości znajdującej się na obszarze ograniczonego użytkowania lotniska może wystąpić o: wykup nieruchomości, odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości, i roszczenia o poprawę komfortu akustycznego w związku z ograniczeniami w ich użytkowaniu i rozbudowie.
 • Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka leży na obszarze ograniczonego użytkowania lotniska. Analiza obejmuje obszary wyznaczone jako strefy ograniczeń związane z działalnością lotnisk. 

Zgodnie z art. 64 Konstytucji RP każdy ma prawo do własności. Ograniczenie tego prawa może wynikać tylko i wyłącznie z ustawy, a także tylko w zakresie, w jakim nie narusza istoty prawa własności. W uzasadnionych przypadkach, czyli jeśli mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości powietrza, środowiska akustycznego lub bezpieczeństwa sanitarnego, należy wprowadzić specjalne strefy ograniczające zabudowę mieszkaniową.

Tereny te nazywamy obszarami ograniczonego użytkowania (OOU). Natomiast podstawę prawną tworzenia tych stref jest Rozdział 3 „Obszary ograniczonego użytkowania” w Dziale IX „Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

Sprawdź czy działka leży na obszarze ograniczonego użytkowania lotniska

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka leży na obszarze ograniczonego użytkowania lotniska. Analiza obejmuje obszary wyznaczone jako strefy ograniczeń związane z działalnością lotnisk. 

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Oprócz strefy zajmowanej przez lotniska występują także strefy zewnętrzne. Sprawdzisz również, jaka jest odległość od wyznaczonej strefy do granicy twojej nieruchomości w linii prostej. 

Dowiedz się, czy wybrany teren znajduje się w strefie oddziaływania lotniska:

 • strefa ograniczonego użytkowania;
 • strefa zewnętrzna (lądujące i startujące samoloty)

Strefy ograniczonego użytkowania znacznie zmniejszają możliwości budowlane w danym miejscu. Dzięki raportowi dowiesz się na przykład, czy możesz wybudować na wyznaczonym terenie dom jednorodzinny albo zmienić funkcje już postawionego budynku. Zobacz poniżej jak wygląda fragment Raportu z tematem “Strefy odziaływania lotnisk”.

Strefy oddziaływania lotnisk w Raporcie o Terenie
Strefy oddziaływania lotnisk w Raporcie o Terenie 

Jak pobrać Raport ze strefą ograniczonego użytkowania?

“Strefy oddziaływania lotnisk” są częścią tematu Ograniczenia formalnoprawne. Aby sprawdzić, czy dana nieruchomość objęta jest tą strefą ochronną należy:

 • Wybrać interesującą cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania: za pomocą pola wyszukiwarki (1), wskazania na mapie (2) lub rysowania na mapie (3). Wszystkie sposoby opisane są we wpisie Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Wybrać temat “Strefy oddziaływania lotnisk” spośród dostępnych po prawej stronie (4). Następnie zatwierdź wybór klikając “Potwierdź” (5).
  Pamiętaj! Masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy, więc sam decydujesz za co płacisz! Wybierając jednak wszystkie tematy, zyskujesz 20 % rabatu. 
Wybierz temat Strefy oddziaływania lotnisk
Wybierz temat Strefy oddziaływania lotnisk
 • Opłacić Raport o Terenie
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w kilka minut na wskazany adres e-mail.

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

Obszar ograniczonego użytkowania to prawnie wyznaczony teren, na który oddziałuje okoliczny zakład lub inny podobny obiekt m.in.: oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów komunalnych, autostrada i inna trasa komunikacyjna, lotnisko lub linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

W zależności od źródła, które wpływa na ograniczone użytkowanie nieruchomości mamy do czynienia z wpływem:

 • na jakość powietrza,
 • na środowisko akustyczne, czyli hałas,
 • wytwarzania pola elektromagnetycznego.

Na obszarze ograniczonego użytkowania zgodnie z prawem dopuszczalne normy emisyjne mogą być przekraczane.

Obszar ograniczonego użytkowania powstają w aktach prawa miejscowego - uchwałą rady powiatu lub sejmiku województwa. W planach miejscowych określa się jego:

 • granice,
 • ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu,
 • wymagania techniczne dotyczące budynków, a także sposób korzystania z terenów objętych obszarem.

Obszar ograniczonego użytkowania lotniska

Szczególnym obszarem ograniczonego użytkowania są lotniska i tereny w jego pobliżu. Takie tereny powstają, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych standardy jakości środowiska akustycznego, czyli normy hałasu, nadal nie są zachowane.

Obszar ograniczonego użytkowania określa się na podstawie obwiedni wyznaczającej izolinie hałasu o maksymalnych wartościach dopuszczalnych, określonych odpowiednimi przepisami. Obwiednie te wyznacza się biorąc pod uwagę:

 1. Hałas wynikający z prowadzonych operacji lotniczych;
 2. Trasy dolotowe i odlotowe samolotów - w porze dziennej i nocnej;
 3. Prognozy ruchu lotniczego.

Ograniczenia dla nieruchomości na terenie strefy oddziaływania lotnisk

Ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości są odmiennie ustalane dla poszczególnych OOU. Najczęściej występujące ograniczenia dla zabudowy to:

 1. Zabrania się przeznaczenia nowych terenów pod budowę szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz pod strefy ochronne „A” uzdrowisk;
 2. Zabrania się budowy domów jednorodzinnych, a także zmiany funkcji budynków;
 3. W nowoprojektowanych budynkach nakłada się wymóg zapewnienia odpowiedniej izolacyjności akustycznej ścian;
 4. Zakazuje się przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, mieszkaniowo-usługową, zagrodową, a także zamieszkania zbiorowego.

Odszkodowania i roszczenia z tytułu występowania strefy oddziaływania lotniska

Właściciel nieruchomości znajdującej się na obszarze ograniczonego użytkowania lotniska może wystąpić o:

Roszczenia o których mowa powyżej są rozłączne, więc należy żądać tylko jednej formy zadośćuczynienia szkód - albo odszkodowania, albo wykupu nieruchomości. Decyzja zależy do właściciela oraz od tego czy w uchwale zamieszczono odpowiednie zapisy o ograniczeniach dotyczących budowy i rozbudowy nieruchomości.

Wykupu nieruchomości można zażądać, jeśli korzystanie z niej stało się niemożliwe lub w istotny sposób ogranicza jej dotychczasowe przeznaczenie. Należność na rzecz właściciela zależy w głównej mierze od rzeczoznawcy majątkowego, który sporządzi operat szacunkowy.

Pozwy można składać tylko przez dwa lata od wydania decyzji o ustaleniu obszaru ograniczonego użytkowania.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.