News

Odszkodowanie za hałas w strefie oddziaływania lotniska

Monika Byś
2022-11-03
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Odszkodowanie za hałas w strefie oddziaływania lotniska

Izba Cywilna Sądu Najwyższego uznała, że właścicielowi nieruchomości położonej w strefie oddziaływania lotniska nie należy się odszkodowanie za poniesione koszty w związku z zabezpieczeniem akustycznym budynku, jeśli ten wcześniej nie zachował standardów wymaganych w związku z zabezpieczeniem obiektu przed nadmiernym hałasem. 

  • Problem wiązał się z rozbudowaniem lotnisk i hałasem, który się nasilił w związku z większą częstotliwością lotów. W konsekwencji - spadkiem wartości nieruchomości położonych w sferze operacji lotniczych.
  • Zgodnie z ustaleniami biegłego, w związku z przekraczaniem poziomu hałasu, budynek powoda wymaga dokonania czynności w celu zapewnienia odpowiednich właściwości akustycznych. W sprawie pojawiła się wątpliwość, czy powodowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody obejmujące nieponiesione koszty zapewnienia odpowiedniej akustyki budynku. 
  • Izba Cywilna SN podjęła uchwałę, zgodnie z którą właścicielowi nieruchomości położonej w strefie ograniczonego użytkowania nie przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom zapewnienia w budynku znajdującym się na tej nieruchomości odpowiedniego klimatu akustycznego, jeśli koszty te nie zostały poniesione.

Problem wiązał się z rozbudowaniem lotnisk i hałasem, który się nasilił w związku z większą częstotliwością lotów. W konsekwencji - spadkiem wartości nieruchomości położonych w sferze operacji lotniczych.

Odszkodowanie za hałas w strefie oddziaływania lotniska - zasadność roszczenia

Zagadnienie prawne wyłoniło się podczas rozpoznawania sprawy przeciwko pozwanemu portowi lotniczemu, w której Sąd Rejonowy częściowo uznał zasadność dochodzonego roszczenia. Przede wszystkim zasądził na rzecz powoda odszkodowanie za uciążliwości akustyczne związane z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska

Sprawdź czy działka leży w strefie oddziaływania lotniska

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz czy twoja działka leży w strefie oddziaływania lotniska. Chodzi o strefy ograniczonego użytkowania oraz strefę zewnętrznej (czyli lądujące i startujące samoloty).

Geoportal

Pamiętaj, że strefy ograniczonego użytkowania znacznie zmniejszają możliwości budowlane w danym miejscu. Dzięki raportowi dowiesz się na przykład, czy możesz wybudować na wyznaczonym terenie dom jednorodzinny albo zmienić funkcje już postawionego budynku.

Jak wynikało z akt sprawy, wobec braku możliwości zapewnienia właściwego klimatu akustycznego terenów leżących w pobliżu lotniska Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Strefę tę zgodnie z ustawą o ochronie środowiska tworzy się w razie niemożliwości zachowania standardów jakości środowiska. 

Sąd Okręgowy, przedstawiając Sądowi Najwyższego zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia. Wskazał, iż zgodnie z ustaleniami biegłego, w związku z przekraczaniem poziomu hałasu, budynek powoda wymaga dokonania czynności w celu zapewnienia odpowiednich właściwości akustycznych. W sprawie pojawiła się wątpliwość, czy powodowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody obejmujące nieponiesione koszty zapewnienia odpowiedniej akustyki budynku. 

Przekroczenie dopuszczalnego hałasu

Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sąd Apelacyjny w Warszawie zwróciły się do Sądu Najwyższego z podobnym zagadnieniem. Czy właścicielowi nieruchomości położonej na obszarze ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska, w razie przekroczenia wskutek ruchu lotniczego dopuszczalnego poziomu hałasu w budynku mieszkalnym znajdującym się na tej nieruchomości, przysługuje roszczenie o naprawienie szkody obejmującej nieponiesione koszty zapewnienia w tym budynku klimatu akustycznego zgodnego z obowiązującymi Polskimi Normami w dziedzinie akustyki budowlanej, w braku obowiązku podjęcia przez właściciela działań w tym zakresie w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania?

A także: Czy właściciel może żądać naprawienia szkody obejmującej nieponiesione koszty zapewnienia w tym budynku klimatu akustycznego?

W uzasadnieniu pytania prawnego sądy przywołały art. 129 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Stwierdziły, że jednak przepis ten nie jest jednolicie interpretowany w orzecznictwie.

Koszty muszą być poniesione

Izba Cywilna SN podjęła w składzie trojga sędziów uchwałę, zgodnie z którą właścicielowi nieruchomości położonej w strefie ograniczonego użytkowania, o której mowa w art. 135 Prawa ochrony środowiska, nie przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom zapewnienia w budynku znajdującym się na tej nieruchomości odpowiedniego klimatu akustycznego, jeśli koszty te nie zostały poniesione.

Uchwałę podjęto w składzie: Prezes SN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marcin Krajewski oraz  SSN Marcin Łochowski.

Sygnatura akt III CZP 100/22, uchwała Izby Cywilnej SN z 28 października 2022 r.

Źródło: prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.