News

Ustawa o scalaniu gruntów z podpisem prezydenta

Monika Byś
2022-11-17
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Ustawa o scalaniu gruntów

Prezydent Duda podpisał ustawę dotyczącą scalania gruntów. Celem nowelizacji jest uregulowanie stanu prawnego niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym wszczętym na podstawie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z 1982 r.

  • Zamiana dotyczy ustawy z 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia i stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
  • Celem zmian jest uregulowanie stanu prawnego niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym wszczętym na wniosek właścicieli gospodarstw rolnych lub właścicieli gruntów w danej wsi, w stosunku do których postępowanie scaleniowe nie zostało zakończone, mimo że faktyczny proces scalenia gruntów został przeprowadzony.
  • Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 

Ustawa o scalaniu gruntów z podpisem prezydenta

Zamiana dotyczy ustawy z 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia i stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 

Ustawa zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się procesów scaleniowych. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy wydano decyzję zatwierdzającą projekt scalenia, lecz z różnych przyczyn decyzję tę usunięto z obrotu prawnego po latach.

Celem zmian jest uregulowanie stanu prawnego niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym wszczętym na wniosek właścicieli gospodarstw rolnych lub właścicieli gruntów w danej wsi, w stosunku do których postępowanie scaleniowe nie zostało zakończone, mimo że faktyczny proces scalenia gruntów został przeprowadzony. Przepisy określają szczegółowe rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia i nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.

Potwierdzenie aktualności danych dla obszaru scalenia gruntów

Zgodnie z ustawą w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego:

Ustawa o scaleniu gruntów

Nowe dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, wynikające z ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, posiadają przymiot aktualności w zakresie nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.

Wskazano, że potwierdzenie aktualności danych dla obszaru scalenia gruntów „następuje w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę”. Dodano, ż ustawa określa elementy treści zaświadczenia oraz przewiduje, że zaświadczenie wydawane jest z urzędu.

Zgodnie z przepisami starosta dołącza zaświadczenie do operatu scaleniowego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na złożenie zaświadczenie starosta ma 14 dni od dnia jego wydania. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 12 miesięcy od uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, przy wystąpieniu przesłanki braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego.

Zwrócono uwagę, że starosta, w terminie 14 dni od wydania zaświadczenia, przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej. Stanowi ono podstawę m.in.: „wpisu z urzędu w dziale I księgi wieczystej podstawy oznaczenia nieruchomości; wykreślenia z urzędu w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym”. Jest też podstawą oznaczenia nieruchomości przy zakładaniu księgi wieczystej. Wpisy te oraz wniosków o założenie księgi wieczystej zwolnione są z opłat sądowych.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.