News

Projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów. Co się zmienia w prawie?

Monika Byś
2021-10-25
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-19
Głosów: 27, średnia ocen: 5
projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów

19 października 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów, który ma usprawnić cały proces postępowania. Opublikowany projekt ustawy wprowadza możliwość wykorzystania komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z postępowaniem scaleniowym oraz zakłada wprowadzenie nieprzekraczalnych terminów rozpatrywania składanych odwoływań i skarg. Proponowane rozwiązania zostały przedstawione w parlamencie i jeśli zostaną zatwierdzone, wejdą w życie po 30 dniach od ich obwieszczenia w Dzienniku Ustaw.

  • Celem postępowania scaleniowego jest doprowadzenie do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek, które składają się na jedno gospodarstwo przy jednoczesnym powiększeniu ich średniej wielkości.
  • Zmiana w projekcie ustawy dotyczy możliwości wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej podczas prac związanych z realizacją postępowania scaleniowego.
  • Projekt nowej ustawy zakłada wprowadzenie nieprzekraczalnych terminów, w których wojewodowie oraz sądy administracyjne mogą rozpatrywać odwołania i skargi uczestników scalenia.
  • Nowelizacja przepisów dopuszcza przedstawiciela gminy oraz sołtysa do czynnego udziału w postępowaniu scaleniowym.

Kilka słów wstępu o scaleniu i wymianie gruntów

Zarówno scalenie, jak i wymiana dotyczą gruntów rolnych i leśnych, które wymagają poprawy ich funkcjonalności.

Polecamy wpis: Klasyfikacja użytków gruntowych. Czym są użytki gruntowe?

Celem postępowania scaleniowego jest doprowadzenie do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek, które składają się na jedno gospodarstwo przy jednoczesnym powiększeniu ich średniej wielkości.

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do wpisu: Scalenie gruntów rolnych- na czym to polega?

Wymiana gruntów realizowana jest w przypadku, gdy do racjonalnego ukształtowania gruntów, które wchodzą w skład gospodarstw rolnych, zachodzi potrzeba ich położenia na drodze wzajemnej wymiany.

Podstawą prawną realizacji prac scaleniowych i prac związanych z wymianą gruntów jest ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. 1982r nr 11 poz.80 z późn. zm).

Projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów – propozycja władz na usprawnienie scalenia i wymiany gruntów

Zmiana w projekcie ustawy dotyczy możliwości wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej podczas prac związanych z realizacją postępowania scaleniowego. Ustawodawca twierdzi, że taki system komunikacji pozwoli na sprawną realizację zadań w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Należy pamiętać, że jeśli organ prowadzący postepowanie scaleniowe zdecyduje się na ten rodzaj komunikacji, zawiadomienie uczestników scalenia musi zawierać dodatkowo informację o sposobie uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu.

Nowe przepisy wprowadzają zmianę, która umożliwia pominięcie odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego i decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach zgromadzonych uczestników scalenia.

Ważną zmianą jest również konieczność zamieszczania informacji o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz o decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, który obsługuje organ właściwy wydający decyzję lub postanowienie.

Projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów – nowe obowiązki nakładane na wojewodów oraz sędziów

Jak już wspomniano projekt nowej ustawy zakłada wprowadzenie nieprzekraczalnych terminów, w których wojewodowie oraz sądy administracyjne mogą rozpatrywać odwołania i skargi uczestników scalenia.

Zmiana ta spowoduje wprowadzenie pewnych regulacji czasowych przeznaczonych na podjęcie decyzji o zatwierdzeniu scalenia gruntów.

Po wejściu nowelizacji przepisu sąd administracyjny ma dwa miesiące na rozpatrzenie skargi. W razie nierozstrzygnięcia skargi w założonym terminie, sąd który ją rozpatruje, nie będzie miał możliwości uchylenia zaskarżonej decyzji. W takim przypadku sąd administracyjny może wyłącznie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów – rola przedstawicieli samorządów i sołectwa w postępowaniu scaleniowym

Nowelizacja przepisów dopuszcza przedstawiciela gminy oraz sołtysa do czynnego udziału w postępowaniu scaleniowym. Osoby te zostaną włączone do komisji doradczej. Zmiana ta ma może spowodować większe zaufanie społeczne do proponowanych zmian, jeśli w komisji zasiądzie osoba, która jest mieszkańcem miejscowości, na której będą przeprowadzane prace.

Druga zmiana w zakresie nowych praw i obowiązków władz dotyczy starostw. Starostowie będą mogli występować do sądów wieczysto-księgowych z wnioskami o dokonywanie wpisów w księgach wieczystych. Prawo to dotyczy zmian ksiąg wieczystych gospodarstw, które zostały objęte postępowaniem scaleniowym.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.