News

Rząd zapowiada zmianę w opłatach za zajęcie pasa drogowego. Skorzystają samorządy

Monika Byś
2021-11-30
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-03-04
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Rząd zapowiada zmianę w opłatach za zajęcie pasa drogowego

Rząd zapowiada zmianę w opłatach za zajęcie pasa drogowego. Samorządy nie będą ponosić strat finansowych za błędnie przygotowaną nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadzała niższe stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego. Obniżka opłaty miała likwidować tzw. białe plamy telekomunikacyjne.

  • Nowelizacja została wprowadzona w celu wspierania rozbudowy infrastruktury internetowej, w szczególności na terenie tzw. białych plam telekomunikacyjnych.
  • Aby zachęcić przedsiębiorstwa branży telekomunikacyjnej do inwestowania w infrastrukturę techniczną na terenach "białych plam", wprowadzono obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Rząd zapowiada zmianę w opłatach za zajęcie pasa drogowego. Jedna z propozycji dotyczy zmiany ustawy o drogach publicznych. Chodzi o niestosowanie się do opłat ustalonych przed nowelizacją z 2019 r. i wprowadzenie nowych wysokości stawek opłaty.

Rząd zapowiada zmianę w opłatach za zajęcie pasa drogowego

Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zadeklarował, że samorządy nie będą więcej ponosić strat finansowych za błędnie przygotowaną nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Nowelizacja została wprowadzona w celu wspierania rozbudowy infrastruktury internetowej, w szczególności na terenie tzw. białych plam telekomunikacyjnych. Chodzi o obszary na terenie kraju, gdzie tworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej nie jest działaniem na tyle opłacalnym, aby zainteresować tym przedsiębiorstwa z branży. W ramach zachęty dla tych przedsiębiorstw, wprowadzono obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Polecamy wpis: Sieć infrastruktury technicznej - czym jest, jak sprawdzić

Zastępca dyrektora Biura Związków Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski w rozmowie z dziennikarzami portalu Prawo.pl mówił:

Samorządy, pomimo szeregu zastrzeżeń, wyraziły na to zgodę, pod warunkiem dochowania przez rząd należytej staranności legislacyjnej, tzn. że niższe opłaty będą dotyczyły tylko infrastruktury nowej oraz realizowanej na terenach tzw. białych plam. Innymi słowy, że regulacja nie wpłynie na pobór opłat przez samorządy tam, gdzie infrastruktura cyfrowa już istnieje, ponieważ jest „komercyjnie opłacalna”. Rząd z zawartej z samorządami gentleman's agreement się nie wywiązał.

Zmiana w prawie o której mowa dotyczy uchwalonej 30 sierpnia 2019 r. nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw tzw. megaustawy. Nowela wprowadziła zmiany do samorządowych ustaw ustrojowych (tj. ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa) oraz do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Link do nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw -> tutaj

Nowelizacja działa na szkodę samorządów

Efekty megaustawy są niekorzystne dla jednostek samorządowych. Po 25 października 2019 r., czyli po wejściu w życie ustawy, firmy telekomunikacyjne umieszczające infrastrukturę w pasie drogowym, zażądały rewizji decyzji dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego od samorządów.
Przedsiębiorcy branży telekomunikacyjnej dochodzili obniżenia opłat za zajęcie pasa drogowego. Powoływali się na zapis art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym:

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony

Samorządowcy odmawiali obniżenia opłat jednak przedsiębiorcy skarżyli decyzje do sądów administracyjnych. Sądy niestety stanęły po stronie firm telekomunikacyjnych.

Przykładem takiego wyroku jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 16 marca 2021 r. (sygn. akt II SA/Ol 44/21). Sąd orzekł o dopuszczalności i zasadności zmiany decyzji w przedmiocie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej. W ocenie sędziów

za zmniejszeniem przedmiotowych opłat także przemawiał interes społeczny, gdyż ich zmniejszenie pozwala na obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych z budową i wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych, a tym samym wpływa na zwiększenie ich dostępności dla ogółu społeczeństwa, co szeroko przedstawiono w uzasadnieniu do projektu ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw – i co stanowiło jeden z zasadniczych powodów uchwalenia tej ustawy.

Link do wyroku -> tutaj

Ile wynosi obniżka opłat za zajęcie pasa drogowego?

Obniżka opłat za zajęcie pasa drogowego była znacząca. Do 24 października 2019 r. maksymalne stawki, jakie mógł żądać zarządca drogi wynosiły 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego i 200 zł za 1m2 rocznie. Od 25 października 2019 r. stawki te ustawodawca zredukował odpowiednio do 0,20 zł dziennie i 20 zł za 1m2 na rok.

Będzie zmiana przepisów

Grzegorz Kubalski mówi wyraźnie:

Bez podjęcia szybkiej i skutecznej interwencji legislacyjnej będzie za późno, gdyż wszystkie stawki zostaną zmienione na niższe. Strona samorządowa oczekuje aktywnego działania ze strony administracji rządowej, ponieważ czuje się oszukana

Rząd zapowiada zmianę w opłatach za zajęcie pasa drogowego. Do zarzutów samorządów odniósł się rząd słowami:

Mamy już przygotowaną stosowną nowelizację przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a bez skutecznej interwencji sprawa będzie spóźniona. Być może uda się dodać przepis na ten temat do innej ustawy i procedować szybciej

Rząd zapowiada zmiany. Jedna z propozycji dotyczy zmiany art. 40 ustawy o drogach publicznych – w kierunku niestosowania do opłat z art. 40 ust. 2 i 3, ustalonych przed nowelizacją z 2019 r., nowych wysokości stawek opłaty.

Źródło: Prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.