Porady OnGeo

Rozporządzenie ws. Planu Ogólnego Gminy

Monika Byś
2024-01-02
~4 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
rozporządzenie ws. Planu Ogólnego Gminy

W Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie ws. Planu Ogólnego Gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. Rozporządzenie stanowi kolejny krok na drodze do reformy planistycznej, której główną zmianą jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na plany ogólne gmin. 

 • Nowe rozporządzenie definiuje charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.
 • Nowe rozporządzenie zwiększa minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej z 25 do 30%. Rozszerzono również ich obligatoryjną obecność do niemal wszystkich stref planistycznych

Rozporządzenie ws. Planu Ogólnego Gminy

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwaną reformą planistyczną, w dniu 8 grudnia 2023 roku opublikowano Rozporządzenie ws. planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. 

Nowe rozporządzenie definiuje charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto, reguluje sposób:

 1. Obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych;
 2. Tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych;
 3. Przygotowywania projektu planu ogólnego gminy;
 4. Stosowania oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz prezentacji graficznej danych przestrzennych;
 5. Dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego gminy;
 6. Wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego gminy.

Pobierz tekst rozporządzenia ws. planu ogólnego gminy 

Poniżej opiszemy szczegółowo zmiany, jakie zaszły wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia. 

Posłuchaj, co zmieniło się w planowaniu przestrzennym w 2023 r.

Zobacz, co zmieniło się w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2023 roku. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ekspertem w zakresie planowania przestrzennego, w ramach podcastu OnGeo.pl “Wspólna Przestrzeń”. Rozmowę znajdziesz na kanale na platformie YouTube lub na Spotify. 

Strefy planistyczne w planie ogólnym gminy

Podstawowym elementem kształtowania ogólnego planu jest podział obszaru na różne strefy planistyczne. Strefy te określają przeznaczenie oraz charakter poszczególnych obszarów gminy.

Strefy planistyczne pełnią kluczową rolę w identyfikacji dominujących funkcji poszczególnych obszarów, mając na celu ułatwienie skutecznego zarządzania przestrzenią. Zgodnie z koncepcją gęstej zabudowy, rozwijając strukturę miejską, konieczne jest uwzględnienie struktur wielofunkcyjnych. Oznacza to opracowanie planu, w ramach którego większość podstawowych potrzeb mieszkańców może być zaspokajana w jak najbliższych odległościach.

W rezultacie tego podziału, obejmującego 13 różnych stref planistycznych, uwzględniono następujące obszary:

Oznaczenia stref planistycznych 

L.p.

Nazwa strefy

Oznaczenie literowe

Podstawowy profil funkcjonalny strefy planistycznej

1Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

SW

Teren:

 • zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 • usług, 
 • komunikacji, 
 • zieleni urządzonej, 
 • infrastruktury technicznej
2Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

SJ

Teren: 

 • zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • usług, 
 • komunikacji, 
 • zieleni urządzonej, 
 • infrastruktury technicznej
3Strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową

SZ

Teren:

 • zabudowy zagrodowej, 
 • produkcji w gospodarstwach rolnych,
 • akwakultury i obsługi rybactwa,
 • komunikacji, 
 • zieleni urządzonej,
 • infrastruktury technicznej
4Strefa usługowa

SU

Teren:

 • usług, 
 • komunikacji, 
 • zieleni urządzonej, 
 • infrastruktury technicznej
5Strefa handlu wielkopowierzchniowego

SH

Teren:

 • handlu wielkopowierzchniowego, 
 • komunikacji, 
 • zieleni urządzonej,
 • infrastruktury technicznej
6Strefa gospodarcza

SG

Teren:

 • produkcji, 
 • komunikacji, 
 • zieleni urządzonej,
 • infrastruktury technicznej
7Strefa produkcji rolniczej

SR

Teren:

 • produkcji w gospodarstwach rolnych,
 • wielkotowarowej produkcji rolnej,
 • akwakultury i obsługi rybactwa, 
 • komunikacji,
 • infrastruktury technicznej
8Strefa infrastrukturalna

SI

Teren:

 • komunikacji,
 • infrastruktury technicznej
9Strefa zieleni i rekreacji

SN

Teren:

 • zieleni urządzonej, 
 • plaży, 
 • wód, 
 • komunikacji, 
 • infrastruktury technicznej
10Strefa cmentarzy

SC

Teren: 

 • cmentarza, 
 • komunikacji, 
 • zieleni urządzonej, 
 • infrastruktury technicznej
11Strefa górnictwa

SG

Teren:

 • górnictwa i wydobycia,
 • komunikacji, 
 • infrastruktury technicznej
12Strefa otwarta

SO

Teren:

 • rolnictwa z zakazem zabudowy,
 • lasu, 
 • zieleni naturalnej, 
 • wód,
 • komunikacji,
 • infrastruktury technicznej
13Strefa komunikacyjna

SK

Teren:

 • autostrady,
 • drogi ekspresowej,
 • drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 • drogi głównej, 
 • komunikacji kolejowej i szynowej,
 • komunikacji  kolei linowej,
 • komunikacji wodnej,
 • komunikacji lotniczej, teren obsługi komunikacji, 
 • infrastruktury technicznej

Każda strefa musi wyznaczać minimalną powierzchnię biologicznie czynną. Natomiast w strefie, która uwzględnia możliwość zabudowy, wyznacza się również zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

Nowe rozporządzenie zwiększa minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej z 25 do 30%. Rozszerzono również ich obligatoryjną obecność do niemal wszystkich stref planistycznych (wyjątkiem jest stref górniczej, otwartej i komunikacyjnej). 

Określony dla strefy planistycznej minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie dotyczy terenów komunikacji, dla których wskaźnik ten wynosi 0%. 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna w poszczególnych strefach planistycznych

L.p.

Nazwa strefy

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej

1Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

30%

2Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

30%

3Strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową

30%

4Strefa usługowa

30%

5Strefa handlu wielkopowierzchniowego

30%

6Strefa gospodarcza

20%

7Strefa produkcji rolniczej

30%

8Strefa infrastrukturalna

20%

9Strefa zieleni i rekreacji

50%

10Strefa cmentarzy

30%

11Strefa górnictwa

-

12Strefa otwarta

-

13Strefa komunikacyjna

-

W przypadku gdy obszar strefy planistycznej jest objęty obowiązującym MPZP, w strefie tej można określić wartość minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej niższą niż wynika to z ww. wytycznych. Udział ten nie może być jednak niższy niż najwyższa wartość wskaźnika opisującego minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenów wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych, obejmujących obszar strefy.

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, chłonność terenów niezabudowanych

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową i chłonność terenów niezabudowanych w strefach planistycznych, wyraża się w liczbie mieszkańców. Oblicza się je za pomocą wzoru: 

ZAP = M − (PUM / P)

gdzie:

ZAP – oznacza zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, 
M – oznacza prognozowaną liczbę mieszkańców gminy w oparciu o dane udostępniane przez statystykę publiczną, powiększoną o 5%, 
PUM – oznacza łączną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie zgodną z najnowszymi danymi, 
P – oznacza prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.