Porady OnGeo

Rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

Monika Byś
2023-09-13
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
Rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczący procedury tworzenia planu ogólnego gminy. Sprawdź, jakie informacje zawiera nowe Rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. 

 • Plan ogólny będzie obowiązkowy dla całej gminy jako akt prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Plan ogólny gminy obejmuje całą gminę i służy do oceny zgodności planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy.
 • Plan ogólny określa strefy planistyczne, gminne standardy urbanistyczne, obszary uzupełnienia zabudowy i obszary zabudowy śródmiejskiej, a także regulacje dotyczące standardów dostępności infrastruktury społecznej.
 • Ustalenia planu ogólnego uwzględniają m.in. politykę przestrzenną gminy, obszary ochrony przyrody, tereny górnicze, infrastrukturę społeczną i transportową, oraz zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową.
 • Gminy mają czas do 1 stycznia 2026 roku na przyjęcie planu dla własnego terytorium.

Zgodnie z nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan ogólny będzie obowiązkowy dla całej gminy jako akt prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny posłuży do oceny zgodności planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy.

Sprawdź czy na terenie Twojej działki obowiązuje plan miejscowy

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Gminy mają czas do 1 stycznia 2026 roku na przyjęcie planu dla własnego terytorium.

LINK DO USTAWY

Plan ogólny

W projekcie rozporządzenia określono zasady tworzenia planu ogólnego, ale także szczegółowe informacje dotyczące stref planistycznych, ich funkcji i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Dokument zawiera także metody obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, chłonność terenów niezabudowanych oraz procedurę tworzenia katalogu stref planistycznych dla danej gminy.

Rozporządzenie reguluje także zasady stosowania oznaczeń, nazewnictwa i standardów oraz przedstawiania graficznych danych przestrzennych. Dodatkowo, określa sposób dokumentowania prac planistycznych związanych z planem ogólnym oraz wydawania wypisów i wyrysów z tego planu.

Kilka słów o reformie planistycznej

7 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Celem reformy planistyczna jest ujednolicenie i uproszczenie systemu planowania przestrzennego w Polsce, a także zwiększenie udziału mieszkańców w procesie planowania przestrzennego oraz umożliwienie szybszego i bardziej efektywnego realizowania inwestycji.

Najważniejsze zmiany w planowanej reformie planistycznej to:

 • Wprowadzenie planu ogólnego gminy.
 • Ujednolicenie katalogu instrumentów planistycznych.
 • Uproszczenie procedury sporządzania planów miejscowych.
 • Wprowadzenie nowych uprawnień dla mieszkańców. Mieszkańcy będą mieli prawo do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planów miejscowych. Będą oni mogli również składać wnioski do planów miejscowych.
 • Wprowadzenie nowych narzędzi planistycznych:
  • Zintegrowany Plan Inwestycyjny, który będzie pozwalał na szybsze i bardziej efektywne realizowanie inwestycji publicznych;
  • Plany miejscowe dla inwestycji celu publicznego, które będą określać zasady zagospodarowania terenu na obszarach przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego;
  • Plany miejscowe szczegółowe, które będą określać zasady zagospodarowania terenu w sposób bardziej szczegółowy niż plany miejscowe.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.