News

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - jednolity tekst

Monika Byś
2022-03-08
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-21
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz.503) pojawiła się ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a właściwie jej jednolity tekst. Test ustawy uwzględnia zarówno zmiany w Prawie budowlanym jak i innych przepisów ogłoszonych przed dniem 26 stycznia 2022 r.

  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady kształtowania polityki przestrzennej zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i organy administracji rządowej
  • Tekst jednolity ustawy nie obejmuje postępowań w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jak również miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ogłoszony przez Marszałka Sejmu jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia zmiany w przepisach wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz przepisy ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone przez następujące akty prawne:

  • ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 784),
  • ustawę z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz.U poz. 922),
  • ustawę z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1873),
  • ustawę z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy, czyli Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U poz. 1986).

Jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dostępny jest -> tutaj

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa poza tym zasady kształtowania polityki przestrzennej przez JST i organy administracji rządowej. Określa także zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele. Dodatkowo uwzględnia ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Podstawą działań wynikających z ustawy jest ład przestrzenny i zrównoważony rozwój.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.