News

Uściński o utracie ważności studiów uwarunkowań. Reforma planistyczna

Monika Byś
2022-01-26
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-16
Głosów: 27, średnia ocen: 5
o utracie ważności studiów uwarunkowań

MRiT tłumaczy jak będą wyglądać przepisy przejściowe planowanej reformy planistycznej. W komunikacie mówił o utracie ważności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wiceminister Piotr Uściński przypomina, że studia uwarunkowań zachowają moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

  • Studia uwarunkowań zachowają moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.
  • Opracowanie planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy nie będzie wymagało rozpoczynania prac planistycznych od podstaw.

O utracie ważności studiów uwarunkowań

Wiceminister rozwoju udzielił obszernej odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą projektowanej reformy planowania przestrzennego. Waldy Dzikowski (KO) zwrócił w niej uwagę, że propozycje zastąpienia studium planem ogólnym oraz skrócenia ważności warunków zabudowy budzą obawy samorządowców. 

Wątpliwości rodzą się szczególnie do kwestii studium, ponieważ wiele samorządów jest obecnie w trakcie opracowywania nowego studium. Powstają zatem pytania: czy mogą kontynuować aktualne prace, czy będzie możliwość przekształcenia studium w ogólny plan, tak aby uniknąć strat finansowych i konieczności rozpoczęcia prac od podstaw. – zaznaczył w interpelacji Dzikowski.

Plan ogólny, a studium uwarunkowań

W odpowiedzi Uściński potwierdził, że projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje, że przepisy dotyczące suikzg zostaną uchylone. Jak dodał, w zamian za to gmina dostanie nowe narzędzie, jakim jest plan ogólny gminy. Plan ten będzie aktem planistycznym o randze prawa miejscowego. Z kolei część strategiczna, która do tej pory była przedmiotem studium, zostanie włączona do strategii rozwoju gminy.

Dowiedz się więcej: Dwa projekty regulacji prawnych o planowaniu przestrzennym. Reforma planowania coraz bliżej.

Uściński wyjaśnił, że plan ogólny będzie dokumentem przejrzystym, opartym na jasnych zasadach dotyczących formułowania treści aktu. W ramach modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, określa się:

  • strukturę sieci osadniczej,
  • powiązania przyrodnicze,
  • główne korytarze i elementy sieci transportowych.

Ponadto, jak dodał, w strategii zawarto ustalenia i rekomendacje, dotyczące kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, w tym:

  • kierunku zmian w strukturze zagospodarowania terenów gminy,
  • zasad ochrony środowiska,
  • przyrody i dziedzictwa kulturowego,
  • rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
  • pozostałych aspektów, które będą rzutowały na przyszłe rozstrzygnięcia, zarówno strategiczne jak i przestrzenne.

Odnosząc się do pytania o sens dalszych prac gmin nad studiami uwarunkowań Uściński wskazał, że opracowanie planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy nie będzie wymagało rozpoczynania prac planistycznych od podstaw.

Przygotowanie projektów opierać się będzie na tej samej pracy analitycznej, co przygotowywanie projektu studium. Tym samym dorobek towarzyszący opracowaniu studium może stać się elementem diagnozy, o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2021, poz. 1057) – wyjaśnił Uściński. 

Jego zdaniem projekt studium będzie bardzo przydatny na etapie przygotowywania zarówno planu ogólnego jak i strategii.

Szczegółowo opracowane, aktualne studia wymagają relatywnie niewielkiego nakładu dodatkowej pracy. Chodzi przede wszystkim o zaadoptowanie ich na potrzeby opracowania planu ogólnego. – ocenił wiceszef resortu rozwoju. 

O utracie ważności studiów uwarunkowań - przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe zawarte w reformie mówią o utracie ważności studiów uwarunkowań i przewidują, że studia gmin mają zachować moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego. Jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

Projekty studiów, które skierowano do wyłożenia przed dniem wejścia w życie nowej ustawy zostaną ukończone zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Od dnia wejścia w życie ustawy gminy mają możliwość przygotowania planów ogólnych, dzięki czemu zostanie zachowana ciągłość opracowań planistycznych, umożliwiających uchwalanie planów miejscowych – wskazał wiceminister. 

Jak zaznaczył, reforma planowania przestrzennego jest jednym z elementów (kamieniem milowym) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Umożliwi to pozyskanie środków dla podmiotów zaangażowanych we wdrożenie reformy. W tym m. in. pokrycie kosztów przygotowania planów ogólnych przez gminy. 

Ważność decyzji WZ

Odnosząc się do ważności decyzji o warunkach zabudowy Uściński wyjaśnił, że zgodnie z projektowaną ustawą dla decyzji wydawanych po wejściu w życie ustawy wprowadza się również termin ważności. Będzie to 3 lata od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. Jak dodał, obowiązujące decyzje o warunkach zabudowy będą ważne przez 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.