News

Zmiany w sporządzaniu planów miejscowych - nowe rozporządzenie

Opracowanie redakcji
2024-07-03
~3 min
Głosów: 0, średnia ocen: 0
Zmiany w sporządzaniu planów miejscowych

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, ma na celu dostosowanie procedur planistycznych do nowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone zmiany mają kluczowe znaczenie dla gmin, które do końca 2025 roku muszą przyjąć nowe plany ogólne, zastępujące dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Główne zmiany w rozporządzeniu

Sposób dokumentowania prac planistycznych

Zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia dotyczą głównie sposobu dokumentowania prac planistycznych. W związku z nowelizacją ustawy oraz wprowadzeniem nowych trybów sporządzania i uchwalania planów miejscowych, takich jak postępowanie uproszczone, zintegrowany plan inwestycyjny oraz plan miejscowy przyjmowany zarządzeniem wojewody, konieczne było dostosowanie przepisów do aktualnych wymogów.

Nowe narzędzia planistyczne

Nowelizacja wprowadza nowe narzędzie planistyczne w postaci tzw. planów ogólnych, które zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. W związku z tym, projekt rozporządzenia usuwa wymóg sporządzania „wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” i zastępuje go bardziej zintegrowanym podejściem.

Zmiany w dokumentacji tekstowej i graficznej

Część tekstowa
W części tekstowej projektu planu miejscowego wprowadzono jasny podział na ustalenia obowiązkowe i fakultatywne. Ustalenia obowiązkowe obejmują określenie podstawowego przeznaczenia terenu oraz zgodną z nim nazwę i symbol wraz z numeracją terenu. Z kolei ustalenia fakultatywne dotyczą określenia uzupełniającego lub wykluczanego przeznaczenia terenu. Nowe przepisy odwołują się do załącznika nr 1 do rozporządzenia, który szczegółowo opisuje zasady stosowania klas przeznaczenia terenu w ustalaniu przeznaczenia podstawowego, uzupełniającego i wykluczanego oraz nadawania nazw, symboli i numeracji terenów. 
Część graficzna
W zakresie części graficznej projektu planu miejscowego wprowadzono również istotne zmiany. Usunięto wymóg sporządzania „wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, co wynika z uchylenia studium przez nowelizację ustawy i jego zastąpienia planem ogólnym gminy. Jednocześnie, nowy przepis nie wprowadza obowiązku sporządzania wyrysu z planu ogólnego, ponieważ będzie on sporządzany wyłącznie w formie danych przestrzennych.

Automatyzacja i cyfryzacja

W projekcie rozporządzenia przewidziano również automatyzację procesu badania zgodności planu miejscowego z planem ogólnym. Zgodność ta będzie weryfikowana za pomocą narzędzi do wspomagania cyfryzacji planowania przestrzennego, co znacznie uprości i przyspieszy procedury planistyczne.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza liczne zmiany, które mają na celu uproszczenie i zmodernizowanie procesu planowania przestrzennego w Polsce. Nowe przepisy są odpowiedzią na potrzeby wynikające z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku, a także z konieczności dostosowania do współczesnych narzędzi cyfryzacyjnych. Gminy mają czas do końca 2025 roku na przyjęcie nowych planów ogólnych, co pozwoli im na skuteczne zarządzanie przestrzenią w ramach nowego systemu planistycznego.

Sprawdź czy na terenie Twojej działki obowiązuje plan miejscowy

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl