Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Lokalizacja studni na działce - przepisy i wymagane odległości

Głosów: 20, średnia ocen: 4.5
mock

Przed budową studni na działce, należy sprawdzić czy na nieruchomości nie ma ograniczeń prawnych. Informacje o danej nieruchomości gruntowej znaleźć można w opracowaniu planistycznym jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli na obszarze nie opracowano MPZP takie informacje możemy pozyskać z warunków zabudowy.

 • Wykonanie studni na działce powinno odbywać się już po zawiadomieniu starostwa powiatowego.
 • Informacje o odległościach lokalizacji zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Oprócz uwarunkowań prawnych, lokalizacja studni na działce uwarunkowana jest położeniem warstwy wodonośnej.

Lokalizacja studni na działce pod względem prawnym

Według prawa geologicznego i górniczego wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3, nie wymaga zatwierdzenia prawnego. Lokalizacja studni na działce, powinna by wykonana po wcześniejszym zawiadomieniu starostwa powiatowego. Po 30 dniach od zawiadomienia starostwa można rozpocząć prace nad budową studni.

Odległości przy lokalizacji studni na działce - odległość studni od domu

Lokalizacja studni na działce uwarunkowana jest przepisami prawnymi. Informacje o odległościach lokalizacji zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Studnia, której przeznaczeniem jest dostarczanie wody zdatnej do spożycia, powinna być zlokalizowana w odległości (odległości należy liczyć od osi studni) co najmniej:

 • 5 m od granicy działki,
 • 7.5 m od osi rowu przydrożnego,
 • 15 m od budynków inwentarskich i wszelkiego rodzaju zbiorników do gromadzenia nieczystości
 • 30 m od najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (jeśli są odprowadzane ścieki oczyszczone biologicznie)
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków),

Co warto wiedzieć przed budową studni?

Oprócz uwarunkowań prawnych, lokalizacja studni na działce uwarunkowana jest położeniem warstwy wodonośnej. Charakteryzuje się ona wysoką porowatością i przepuszczalnością co znacznie umożliwia przepływ i gromadzenie wód podziemnych. Określenie położenia warstwy dokonać może hydrolog. Warto zaznaczyć, że warstwy gruntu nie układają się równomiernie na całej nieruchomości. W tym przypadku można skorzystać z opinii radiestetów.

Studnia na działce - dodatkowe informacje

Wykopana studnia powinna być zabezpieczona materiałami nieprzepuszczalnymi. Stosuje się do tego kręgi betonowe – cembrowinę. Kręgi ochraniają ściany przed osypywaniem. Dzięki zastosowaniu cembrowiny do studni nie dostaje się woda z wyższych warstw, która jest bardziej podatna na zanieczyszczenia. Kręgi betonowe powinny być spoinowane, wtedy zostanie spełniony warunek szczelności. Spoinowanie należy wykonać na całej długości od wewnętrznej strony studni oraz co najmniej 1.5 m od poziomu terenu od zewnętrznej strony.

Techniczne aspekty budowy studni

Według § 32 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 32 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

 1. Część nadziemna studni kopanej, niewyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem, ochraniającym wnętrze studni i urządzenia do czerpania wody.
 2. Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno być dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mieć nośność odpowiednią do przewidywanego obciążenia.
 3. Teren otaczający studnię kopaną, w pasie o szerokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.

33. Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury należy zabezpieczyć w sposób określony w § 32 ust. 4, a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną należy uszczelnić.

Planujesz inwestycję budowlaną? Wygeneruj Raport o terenie w Geoportalu OnGeo.pl

ZOBACZ JAKIE INFORMACJE ZNAJDZIESZ W RAPORCIE O TERENIE:

 • miejscowy plan zagospodarowania działki,
 • wymiary działki ewidencyjnej, powierzchnia, lokalizacja,
 • tereny powodziowe,
 • osuwiska,
 • linie energetyczne na działce,
 • obszary prawnie chronione,
 • lokalizacja wydanych pozwoleń na budowę w sąsiedztwie,
 • wiele innych cennych informacji - zobacz jakie
Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Radosław Seweryn

Redaktor w serwisie OnGeo.pl

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak