Porady OnGeo

Lokalizacja studni na działce, przepisy i wymagane odległości

Radosław Seweryn
2023-06-12
~3 min
Post zaktualizowany: 2024-01-29
Głosów: 82, średnia ocen: 5
lokalizacja-studni-na-dzialce

Przed budową studni na działce, należy sprawdzić czy na nieruchomości nie ma ograniczeń prawnych. Informacje o danej nieruchomości gruntowej znaleźć można w opracowaniu planistycznym jakim jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli na obszarze nie opracowano MPZP takie informacje możemy pozyskać z warunków zabudowy.

Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania, przeczytaj artykuł na Blog OnGeo.pl -> JAK SPRAWDZIĆ PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI

 •  Lokalizacja studni na działce, powinna by wykonana po wcześniejszym zawiadomieniu starostwa powiatowego.
 • Informacje o odległościach lokalizacji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Oprócz uwarunkowań prawnych, lokalizacja studni na działce uwarunkowana jest położeniem warstwy wodonośnej.

Lokalizacja studni na działce pod względem prawnym

Według prawa geologicznego i górniczego wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3, nie wymaga zatwierdzenia prawnego. Lokalizacja studni na działce, powinna by wykonana po wcześniejszym zawiadomieniu starostwa powiatowego. Po 30 dniach od zawiadomienia starostwa można rozpocząć prace nad budową studni.

Odległości przy lokalizacji studni na działce

Lokalizacja studni na działce uwarunkowana jest przepisami prawnymi. Informacje o odległościach lokalizacji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Studnia, której przeznaczeniem jest dostarczanie wody zdatnej do spożycia, powinna być zlokalizowana w odległości (odległości należy liczyć od osi studni) co najmniej:

 • 5m od granicy działki,
 • 7.5m od osi rowu przydrożnego,
 • 15m od budynków inwentarskich i wszelkiego rodzaju zbiorników do gromadzenia nieczystości
 • 30m od najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (jeśli są odprowadzane ścieki oczyszczone biologicznie)
 • 70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków),

Co warto wiedzieć przed budową studni

Oprócz uwarunkowań prawnych, lokalizacja studni na działce uwarunkowana jest położeniem warstwy wodonośnej. Charakteryzuje się ona wysoką porowatością i przepuszczalnością co znacznie umożliwia przepływ i gromadzenie wód podziemnych. Określenie położenia warstwy dokonać może hydrolog. Warto zaznaczyć, że warstwy gruntu nie układają się równomiernie na całej nieruchomości. W tym przypadku można skorzystać z opinii radiestetów.

Studnia dodatkowe informacje

Wykopana studnia powinna być zabezpieczona materiałami nieprzepuszczalnymi. Stosuje się do tego kręgi betonowe – cembrowinę. Kręgi ochraniają ściany przed osypywaniem. Dzięki zastosowaniu cembrowiny do studni nie dostaje się woda z wyższych warstw, która jest bardziej podatna na zanieczyszczenia. Kręgi betonowe powinny być spoinowane, wtedy zostanie spełniony warunek szczelności. Spoinowanie należy wykonać na całej długości od wewnętrznej strony studni oraz co najmniej 1.5m od poziomu terenu od zewnętrznej strony.

Techniczne aspekty budowy studni

Według § 32 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 1. Część nadziemna studni kopanej, niewyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem, ochraniającym wnętrze studni i urządzenia do czerpania wody.
 2. Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno być dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mieć nośność odpowiednią do przewidywanego obciążenia.
 3. Teren otaczający studnię kopaną, w pasie o szerokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.
 • 33. Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury należy zabezpieczyć w sposób określony w § 32 ust. 4, a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną należy uszczelnić.

Planujesz inwestycję budowlaną? Wygeneruj Raport o terenie w Geopotalu OnGeo.pl

ZOBACZ JAKIE INFORMACJE ZNAJDZIESZ W RAPORCIE O TERENIE:

 • miejscowy plan zagospodarowania działki,
 • wymiary działki ewidencyjnej, powierzchnia, lokalizacja,
 • tereny powodziowe,
 • osuwiska,
 • linie energetyczne na działce,
 • obszary prawnie chronione,
 • lokalizacja wydanych pozwoleń na budowę w sąsiedztwie,
 • wiele innych cennych informacji.

Przykładowy Raport o terenie możesz pobrać klikając w link ->OnGeo.pl/raporty/krakow-przykladowy-raport

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY KRÓTKĄ PREZENTACJĘ RAPORTÓW O TERENIE ONGEO.PL, ZOBACZ JAK WYGENEROWAĆ RAPORT O TERENIE

Avatar: Radosław Seweryn
Radosław Seweryn

Redaktor w serwisie OnGeo.pl