Porady OnGeo

Klasyfikacja środków trwałych - podział nieruchomości

Monika Byś
2022-02-17
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-07-14
Głosów: 10, średnia ocen: 5
klasyfikacja środków trwałych

Pojęcie środków trwałych stanowi nieodłączną część większości firm. Na środki trwałe składa się majątek podmiotów gospodarczych stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Wynika z tego, iż środkami trwałymi są: nieruchomości, urządzenia i środki transportu oraz inwentarz w przypadku gospodarstw rolnych. W momencie, gdy składnik majątku zostanie uznany przez przedsiębiorcę, jako środek trwały, należy odpowiednio go zakwalifikować. Do tego celu służy Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT). Jak wybrać odpowiednią klasyfikację środków trwałych? Czym się sugerować? Czym w ogóle jest KŚT? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

 • Za podstawową jednostkę ewidencji w klasyfikacji środków trwałych przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego.
 • Do środków trwałych nie zaliczają się np. nieruchomości, które są nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

Co to są środki trwałe?

Pojęcie środków trwałych określają trzy niezależne ustawy prawne:

 • ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2013r. poz.330, z późn.zm) ,
 • ustawa z 15 lipca 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.1992 nr 21 poz.86),
 • ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991 nr 80 poz.350)

Zgodnie z ustawą o rachunkowościach pod pojęciem środków trwałych rozumie się:

art. 3 ust. 1 pkt 15 RachU

rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku oraz przeznaczone na potrzeby jednostki.

Z punktu widzenia funkcji, jakie spełniają środki trwałe, rozróżnia się cztery zasadnicze zbiory:

 • nieruchomości obejmujące grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej; środki trwałe zaliczone do tego zbioru zapewniają odpowiednie warunki do prowadzenia procesów produkcyjnych oraz działalności nieprodukcyjnej;
 • maszyny, urządzenia techniczne, przyrządy i narzędzia oraz inne ruchomości i wyposażenie - obejmujące środki trwałe, którymi oddziałuje się bezpośrednio na przedmioty pracy (takie jak: surowce, materiały itp.) oraz środki trwałe służące wyposażeniu obiektów;
 • środki transportu służące do przewozu osób i transportu towarów;
 • inwentarz żywy

Do środków trwałych nie zaliczają się np. nieruchomości, które są nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości. Nieruchomości nabyte w celach inwestycyjnych, które nie są używane do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, są traktowane, jako lokata kapitału.

Klasyfikacja środków trwałych

Klasyfikacja środków trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalenia stawek amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Za podstawową jednostkę ewidencji w klasyfikacji środków trwałych przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego, który spełnia określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Takim elementem może być np. budynek, maszyna, środek transportu, inwentarz (zwierzęta hodowlane), czy narzędzia rolnicze. Klasyfikacja środków trwałych dopuszcza zaliczenie obiektu zbiorowego, jako obiekt pojedynczy. Takim przypadkiem jest np. zespół komputerowy, czy zespół przewodów rurociągowych.

Podział na grupy środków trwałych

Zgodnie z podziałem środków trwałych na cztery zbiory, które przedstawiono powyżej, klasyfikacja środków trwałych wyodrębnia 10 jednocyfrowych grup środków trwałych na pierwszym szczeblu podziału klasyfikacyjnego:

grupaśrodki trwałe
0użytki gruntowe
1budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
2obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3kotły i maszyny energetyczne
4maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
5maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
6urządzenia techniczne
7środki transportu
8narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
9inwentarz żywy

Powyższe grupy dzielą się kolejne szczebla podziału środków trwałych na podgrupy i rodzaje. Podgrupy oznaczono symbolem dwucyfrowym,  a rodzaje – trzycyfrowym. Struktura klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

1                            grupa

1       2                   podgrupa

1       2       3          rodzaj

Schemat klasyfikacji środków trwałych

Poniżej przedstawiono fragment tabeli dotyczący grupy 0 – użytki gruntowe oraz 1- budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zakres rzeczowy środków trwałych objętych grupą 0 określono na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542, z późn. zm.). Podziały w grupie 1 opracowane zostały na podstawie grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. poz.1316, z późn. zm.) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

YMBOL KŚT

Wyszczególnienie

grupapodgrupa

rodzaj

0UŻYTKI GRUNTOWE
 01GRUNTY ROLNE
  010Grunty orne
  011Sady
  012Łąki trwałe
  013Pastwiska trwałe
  014Grunty rolne zabudowane
  015Grunty pod stawami
  016Grunty pod rowami
  017Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
  018Nieużytki
 02GRUNTY LEŚNE
  020Lasy
  021Grunty zadrzewione i zakrzewione
 03GRUNTY ZABUDOWEANE I ZURBANIZOWANE
  030Tereny mieszkaniowe
  031Tereny przemysłowe
  032Inne tereny zabudowane
  033Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
  034Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe
  035Użytki kopalne
 04GRUNTY ZABUDOWEANE I ZURBANIZOWANE
  040Drogi
  041Tereny kolejowe
  042Inne tereny komunikacyjne
  043Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
 05UŻYTKI EKOLOGICZNE
  050Użytki ekologiczne
 06Grunty pod wodami
  060Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi
  061Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
  062Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
 07Teren różne
  070Tereny różne

SYMBOL KŚT

 

WyszczególnieniePowiązanie z:
grupapodgruparodzajPKOB 1999

PKWiU 2015

110BUDYNKI NIEMIESZKALNE  
  101Budynki przemysłowe125141.00.21.0
  102Budynki transportu i łączności1241 124241.00.25.0
  103Budynki handlowo – usługowe123041.00.24.0
  104Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe125241.00.26.0
  105Budynki biurowe122041.00.23.0
  106Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej126441.00.28.0
  107Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe1261 1262 1263 126541.00.28.0
  108Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa127141.00.22.0
  109Pozostałe budynki niemieszkalne121 1272 1273 127441.00.27.0 41.0028.0 41.00.29.0
 11BUDYNKI MIESZKALNE
  110Budynki mieszkalne1110 1121 1122 113041.00.11.0 41.00.12.0 41.00.13.0 41.22.14.0
 12LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU ŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
  121Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
  122Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Poznaj raporty o terenie w geoportal ONGEO.PL

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.