Rynek nieruchomości

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Monika Byś
2023-09-01
~3 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
jak zostać rzeczoznawcą majątkowym

Rzeczoznawca majątkowy to osoba zajmująca się wyceną i określeniem wartości nieruchomości. Zawód rzeczoznawcy jest regulowany przepisami prawa i podlega ochronie prawnej. Aby zastać rzeczoznawcą trzeba jednak spełnić kilka wymagań i uzyskać uprawnienia zawodowe nadawane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dowiedz się, jak zostać rzeczoznawcą majątkowym.

 • Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Podstawową czynnością wykonywaną przez tych specjalistów jest ocena i wycena nieruchomości.
 • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Osoba starająca się o uprawnienia zawodowe powinna m.in. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i zaświadczenie o niekaralności, wykazać się wyższym wykształceniem, posiadać ukończone studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości, odbyć staż lub praktykę zawodową a także zdać egzamin. 

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to profesja, uregulowana przepisami Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z ustawą art. 174. pkt. 2. rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Zadaniem rzeczoznawcy jest określenie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, a następnie udokumentowanie wyników swojej pracy na piśmie w formie operatu szacunkowego.

Dowiedz się więcej:

Co robi rzeczoznawca majątkowy?

Zdobycie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego otwiera duże możliwości pracy. Podstawową czynnością wykonywaną przez tych specjalistów jest ocena i wycena nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać zarówno opracowania jak i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • Rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • Efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • Skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • Oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • Bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • Określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • Wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Rzeczoznawca majątkowy jest bezstronny i niezależny. Oznacza to, że nie może działać na szkodę lub w interesie jednego przedsiębiorstwa, osoby fizycznej, spółki lub banku.

Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nadaje Minister Rozwoju i Technologii
Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nadaje Minister Rozwoju i Technologii, /fot. Pixabay/

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Rzeczoznawcą może być osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. Nie była karana za przestępstwo przeciwko:
  • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  • wymiarowi sprawiedliwości,
  • wiarygodności dokumentów,
  • mieniu,
  • obrotowi gospodarczemu,
  • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • lub za przestępstwo skarbowe;
 3. Posiada wyższe wykształcenie;
 4. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości*;
 5. Odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości*;
 6. Przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Aby działać jako rzeczoznawca majątkowy, konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych. Tytuł rzeczoznawcy majątkowego jest objęty ochroną prawną, a przyznawane kompetencje w zakresie wyceny nieruchomości są udzielane na zasadzie wyłączności.

*Wyjątki: Kiedy nie musisz odbywać praktyki i kończyć studiów podyplomowych?

Nie musisz kończyć studiów podyplomowych, jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie, która umożliwiła Ci zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu wyceny nieruchomości. Zgodność programów potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie wystawione przez uczelnię.

Natomiast nie musisz odbywać praktyki zawodowej, jeśli w czasie studiów odbyłeś/aś praktykę w zakresie wyceny nieruchomości w wymiarze jednego semestru. Praktyka powinna ona być objęta programem studiów oraz realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych. Drugą możliwością jest poświadczenie 2-letniego stażu pracy na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Co zrobić krok po kroku, aby zostać rzeczoznawcą majątkowym?

 1. Złóż wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Pamiętaj, aby we wniosku podać preferowaną formę egzaminu ustnego. Do wyboru masz:
  • obronę 2 projektów operatów szacunkowych,
  • omówienie 2 wylosowanych procedur wyceny nieruchomości.
 2. Resort rozwoju sprawdzi, czy Twój wniosek jest kompletny. Jeśli wniosek wymaga poprawy, Komisja Kwalifikacyjna wezwie Cię do uzupełnienia błędów i braków w terminie 7 dni.
 3. I ETAP - Państwowa Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny dokumentacji.
 4. II ETAP, czyli egzamin pisemny.
 5. III ETAP, czyli egzamin ustny.
 6. Otrzymasz uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Potwierdzenie uprawnień zawodowych wymaga wpisu do rejestru rzeczoznawców majątkowych a także świadectwa nadania uprawnień zawodowych.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.