News

Właściciel nie może kwestionować wyceny rzeczoznawcy

Monika Ojczyk
2022-10-19
~3 min
Głosów: 3, średnia ocen: 5
Właściciel nie może kwestionować wyceny rzeczoznawcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że rzeczoznawca majątkowy ma zagwarantowaną swobodę wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości. Jeśli więc operat szacunkowy nie zawiera założeń sprzecznych z przepisami prawa, organ nie może kwestionować poczynionych w nim ustaleń. Także właściciel nie może kwestionować wyceny rzeczoznawcy. 

  • Właściciel nieruchomości nie zgadzał się operatem, który stanowił podstawę wydania decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości działki po podziale gruntu. Wniósł więc odwołanie do Kolegium Odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
  • Właściciel tłumaczył, że posiada innym operat szacunkowy, który określał wartość nieruchomości przed podziałem na prawie połowę niższą kwotę.
  • Operat, którym dysponował właściciel pochodził sprzed podziału przedmiotowej nieruchomości. Oznacza to, że nie mógł on zostać uwzględniony przy ustalaniu wartości nieruchomości.
  • Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ma on zagwarantowaną swobodę wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości.

Burmistrz ustalił opłatę z tytułu wzrostu wartości działki na skutek jej podziału. Organ odniósł się do przygotowanego operatu szacunkowego i uznał, że został on prawidłowo sporządzony i może stanowić podstawę do podjęcia rozstrzygnięcia. Natomiast opłatę ustalono w sposób zgodny z postanowieniami obowiązującej w gminie uchwały.

Kolegium nie zgodziło się z właścicielem nieruchomości

Właściciel nieruchomości kwestionował wydaną w tej sprawie decyzję, więc wniósł odwołanie. Wskazywał, że dysponuje innym operatem, który określał wartość nieruchomości przed podziałem na prawie połowę niższą kwotę. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało jednak w mocy sporne rozstrzygnięcie. Organ podkreślił, że operat, na który powołuje się właściciel nieruchomości sporządzono dla innych celów oraz przed dokonaniem podziału nieruchomości. Tym samym dokument ten nie mógł stanowić materiału dowodowego w oparciu, o który podjęto podjęte sporne rozstrzygnięcie. Właściciel nieruchomości nie zgodził się z decyzją organu drugiej instancji, więc wniósł skargę.

Sąd stanął po stronie argumentów administracji 

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który wskazał, że zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, wzrośnie jej wartość, organ może ustalić opłatę adiacencką z tego tytułu.

Właściciel nieruchomości twierdził, że w operacie, który legł u podstaw ustalenia opłaty, wartość nieruchomości została zawyżona. Sąd podkreślił, że operat, którym dysponował właściciel pochodził sprzed podziału przedmiotowej nieruchomości. Oznacza to, że nie mógł on zostać uwzględniony przy ustalaniu wartości nieruchomości. Ponadto w operacie tym wskazano jedynie wartość nieruchomości przed podziałem. Natomiast nie określono w nim wartości ustalonej po podziale.

Właściciel nie może kwestionować wyceny rzeczoznawcy

Podstawą wydanej decyzji był operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego. Przepisy nakładają na niego obowiązek wykorzystania swojej wiedzy specjalistycznej oraz dołożenia należytej staranności przy wycenianiu nieruchomości. Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ma on zagwarantowaną swobodę wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości. Oznacza to, że jeśli z treści operatu nie wynika, że zawiera on założenia sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, organ nie jest władny z urzędu kwestionować poczynionych w nim ustaleń.

Na gruncie niniejszej sprawy, dokument ten został uznany za prawidłowy, spójny i logiczny. Jeżeli więc strona uważała, że operat jest wadliwy, to powinna wystąpić do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o ocenę jego prawidłowości. Po jej uzyskaniu przedłożyć ten dowód organowi. Mając powyższe na uwadze, WSA uznał, że skarga nie była zasadna, więc została oddalona.

Wyrok WSA w Gliwicach z 21 września 2022 r., sygn. akt II SA/Gl 732/22.

Źródło: LEX, prawo.pl

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.