Rynek nieruchomości

Czy obywatel Ukrainy może kupić mieszkanie w Polsce?

Monika Byś
2023-06-09
~3 min
Głosów: 24, średnia ocen: 4.8
Czy obywatel Ukrainy może kupić mieszkanie w Polsce

Od 2022 roku gościmy w Polsce coraz więcej uchodźców zza wschodniej granicy. Spora część z nich decyduje się zamieszkać w naszym kraju na stałe, chociaż nie posiadają obywatelstwa polskiego. Pojawia się zatem pytanie, czy obywatel Ukrainy może kupić mieszkanie w Polsce? Okazuje się, że tak. Zgodnie z polskim prawem, obywatele Ukrainy i obywatele innych państw spoza Unii Europejskiej mają prawo nabyć nieruchomości w Polsce na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Istnieją jednak pewne ograniczenia i warunki.

  • Obywatel Ukrainy musi uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce.
  • Zgoda jest udzielana w przypadku, gdy nieruchomość ma służyć do zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Nabycie samodzielnych lokali mieszkalnych (mieszkań) nie wymaga zezwolenia.
  • Nabycie udziałów w oddzielnych nieruchomościach, takich jak drogi dojazdowe czy części osiedla, wymaga zezwolenia.
  • W 2022 roku Ukraińcy zakupili ponad 335 tysięcy metrów kwadratowych nieruchomości w Polsce.

Czy obywatel Ukrainy może kupić mieszkanie w Polsce?

Obywatel Ukrainy musi uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce. Zgoda ta jest zwykle udzielana w przypadku, gdy nieruchomość ma służyć do zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo, obywatel Ukrainy ubiegający się zezwolenie musi udowodnić swoją więź z Polską.

Zapis ten dotyczy jednak nieruchomości gruntowych lub budynkowych, a nie samodzielnych lokali mieszkalnych, czyli mieszkań. Ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, jeśli ten zamierza kupić mieszkanie lub garaż. Takie prawo definiuje art. 8 Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U.1920.31.178):

art. 8, Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Art. 8. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 3*:

  1.  nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali; 
  2. nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego;
  3. nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  4. nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.

*Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Nabycie przez obcokrajowców udziałów w gruncie

Nabycie udziału w gruncie powiązanym z prawem własności lokalu mieszkalnego nie wymaga zezwolenia MSWiA, ponieważ jest to prawo związane z samym mieszkaniem i ściśle z nim powiązane (nieruchomość wspólna). 

Jednakże, uzyskanie zezwolenia jest konieczne w przypadku nabycia udziałów w oddzielnych nieruchomościach, czyli na przykład drogi dojazdowej czy części osiedla, które są nabyte razem z mieszkaniem, ale stanowią oddzielne nieruchomości, nie stanowiące części nieruchomości wspólnej.

Obywatele Ukrainy już wykupują nieruchomości w Polsce

MSWiA informowało, że w 2022 roku 14 359 mieszkań w Polsce zostało sprzedanych obcokrajowcom. Najwięcej transakcji na rynku nieruchomości dokonali właśnie Ukraińcy. W ubiegłym roku zakupili ponad 335 tys. metrów kwadratowych nieruchomości.

Powierzchnia mieszkań kupionych przez cudzoziemców 2016-2022 /HREIT/
Powierzchnia mieszkań kupionych przez cudzoziemców 2016-2022 /HREIT/

Przeciętna powierzchnia nabytego lokum wynosiła około 50 metrów kwadratowych. Ukraińcy kupowali nie tylko mieszkanie, ale również garaże i lokale użytkowe, co łącznie stanowiło 7,2 tysiące nieruchomości, z czego 6,2 tys. to lokale mieszkalne. 

Największym zainteresowaniem cieszyła się Warszawa, gdzie ponad 2,5 tysiąca mieszkań zostało kupionych przez obcokrajowców, głównie przez osoby fizyczne. Kraków zajął drugie miejsce z 1,4 tysiącem nabytych mieszkań, a na trzecim miejscu znalazł się Wrocław, gdzie sprzedano nieco mniej niż tysiąc lokali. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Łódź, Poznań, Gdańsk i Szczecin – od 149 do 571 nieruchomości.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.