Analiza inwestycji

Analiza rodzajów pokrycia terenu w Geoportalu OnGeo.pl

Katarzyna Krzak
2019-07-22
~5 min
Post zaktualizowany: 2021-04-22
Głosów: 85, średnia ocen: 5
0_d810_142

Do pokrycia terenu możemy zaliczyć wszystkie elementy i obiekty trwale związane z powierzchnią Ziemi. Pokrycie terenu może zobrazować stan środowiska przyrodniczego.

  • Pokrycie terenu jest efektem wzajemnego oddziaływania elementów przyrodniczych i kulturowych, tworzącym zespół interakcji, który oddziałuje w czasie o zmianach w stanie środowiska, strukturze ekologicznej krajobrazu, jak i jednostek krajobrazowych.
  • Podstawowym składnikiem budującym strukturę miast są przestrzenie publiczne.
  • Do pokrycia terenu zalicza się powierzchniowe elementy sytuacyjne terenu, rozróżniane przede wszystkim na podstawie ich zewnętrznego oglądu.

Analiza urbanistyczna w teorii i praktyce

Analiza urbanistyczna to zbiór procedur, zasad i strategii wykorzystywanych w miastach do badania możliwości odpowiadania na potrzeby mieszkańców. Ważnym punktem w odniesieniu do analiz urbanistycznych jest dostęp do wysokojakościowych danych, istotne jest jednak odpowiednie nimi zarządzanie oraz ich wykorzystanie i przechowywanie.

Analiza urbanistyczna jest instrumentem koniecznym w wielu dziedzinach zajmujących się zagadnieniami przestrzeni, m.in. w pracy geografów, analityków danych przestrzennych, planistów i innych. Geoportal OnGeo.pl prezentuje informacje na temat danych dotyczących pokrycia terenu, które można w prosty i szybki sposób wygenerować w Raporcie o Terenie. Wielowymiarowa analiza urbanistyczna swoimi działaniami obejmuje przestrzeń miejską. Działania te są nieodzowne do badania zależności pomiędzy strukturą miasta, a jego dynamiką funkcjonowania.

Czym jest pokrycie terenu?

Pokrycie terenu to istotny wskaźnik stanu środowiska przyrodniczego. Są to elementy trwale związane z powierzchnią Ziemi, które obejmują zarówno roślinność, jak i sztuczne konstrukcje pokrywające powierzchnię Ziemi. Do pokrycia terenu zalicza się powierzchniowe elementy sytuacyjne terenu, rozróżniane przede wszystkim na podstawie ich zewnętrznego oglądu.

Rozróżnić można:
 - rzeźbę terenu,
– zbiorniki wodne (rzeki, jeziora),
– tereny zielone (kompleksy roślinne tj. lasy, łąki, tereny podmokłe, pola uprawne, plantacje, sady),
– obszary zabudowane (tereny miast i wsi, a także tereny przemysłowe),
– drogi, tereny komunikacyjne,
– formy antropogeniczne (sztuczne formy terenu powstałe w wyniku działalności człowieka np. hałdy, nasypy, wyrobiska itp.)

Informacje o pokryciu terenu wykorzystywane są przez różne dziedziny działalności człowieka m.in.:
– rolnictwo,
– leśnictwo,
– planowanie przestrzenne,
– ochrona przyrody.

Pokrycie terenu jest efektem wzajemnego oddziaływania elementów przyrodniczych i kulturowych, tworzącym zespół interakcji, który oddziałuje w czasie o zmianach w stanie środowiska, strukturze ekologicznej krajobrazu, jak i jednostek krajobrazowych.

Pobierz informacje o pokryciu terenu w Raportach o Terenie OnGeo

Pobierz

Pobierz Raport o Terenie

Analiza pokrycia terenu w OnGeo.pl obejmuje podstawowe klasy pokrycia terenu w zaznaczonym obszarze oraz w promieniu 200 metrów od jego granic. Dzięki analizie dowiesz się jaką powierzchnię i procentowy udział w analizowanym obszarze i jego sąsiedztwie zajmują obszary zabudowane, tereny zielone, drogi, zbiorniki wodne i inne.

Przestrzeń miejska – to warto wiedzieć – analiza przykładowych pokryć terenu

Podstawowym składnikiem budującym strukturę miast są przestrzenie publiczne. Składają się z linii komunikacyjnych, ulic, deptaków, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, ekologicznych, korytarzy zieleni czy bulwarów. Przestrzenie publiczne, sieci komunikacyjne, ciągi i system powiązań ekologicznych formują przestrzeń miasta, natomiast zespoły architektoniczne, urbanistyczne i krajobrazowe wypełniają tę przestrzeń.

Można rozróżnić kilka typów zabudowy:

  • zabudowa śródmiejska* – zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta,
  • zabudowa jednorodzinna* – jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,
  • zabudowa zagrodowa* – budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych,
  • zabudowa usługowa* – występuje monofunkcyjnie lub jest wbudowana w struktury mieszkaniowe,
  • zabudowa przemysłowa* – tworzy najczęściej samodzielne zespoły oddzielone pasami zieleni lub komunikacji od pozostałych rodzajów zabudowy.

Tereny zieleni i jej rodzaje:

W przestrzeni miejskiej pełnią istotną rolę, ze względu na to że poprawiają standard życia mieszkańców miast. Jak podaje definicja z ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 880) są to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością i pełniące funkcje publiczne**.
Tereny zielone można podzielić ze względu na pełnione funkcje oraz dostępność użytkowania:
• ogólnodostępne np. parki, zieleńce, lasy komunalne,
• z ograniczoną dostępnością np. ogrody botaniczne i zoologiczne,
• zamknięte np. ogrody działkowe.
Można je podzielić również pod względem tworzenia (naturalne i zaprojektowane). Podział terenów jest ściśle powiązany z funkcjami, jakie pełnią na danym obszarze.

Dzięki analizie sprawdzisz otoczenie ciągów ekologicznych i kompleksów przyrodniczych, sąsiedztwo kompleksów krajobrazowych, a także terenów o znacząco różnej charakterystyce morfologicznej czy zespołów o wartościach kulturowych. Wybierając przyszłe miejsce do zamieszkania, w prosty sposób sprawdzisz czy w pobliżu są miejsca rekreacyjne, czy tereny zielone jak parki miejskie, zieleńce itp. Wszystkie informacje na ten temat lub inne możesz pobrać bezpośrednio w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Użytkowanie gruntów:

Kolejnym elementem, który omówimy jest użytek gruntowy. Dane dotyczące użytkowania gruntów (lub pokrycia terenu) oraz ich zmian są niezbędne w celu podejmowania decyzji jakościowych dotyczących przestrzeni w planowaniu przestrzennym czy gospodarowaniu nieruchomościami. Wykazywany podział gruntów na rodzaje ze względu na sposób zagospodarowania lub użytkowania, stanowią istotne dane ewidencyjne (katastralne) dotyczące gruntów. Użytek gruntowy stanowi część powierzchni ziemi użytkowany w sposób jednolity.

Klasyfikacja użytków gruntowych:

Klasyfikacja
Klasyfikacja gruntów

Jednym ze źródeł informacji o nieruchomościach jest ewidencja gruntów. To na jej podstawie możemy się dowiedzieć, czy dany teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, lub, że jest to grunt orny.

Do czego przyda nam się ta wiedza?

Dzięki niej dowiemy się, jakiego rodzaju tereny, znajdują się w ramach danej nieruchomości. Typ użytków będzie też miał znaczenie np. w przypadku gruntów rolnych – m.in. od niego będzie zależała wysokość podatku rolnego. Dlatego w serwisie OnGeo.pl posiadamy dane o analizie pokrycia terenu. W kilka minut sprawdzisz podstawowe klasy terenów w wyznaczonym terenie ściągając dla niej Raport o Terenie Ongeo.pl. Ponadto dzięki niemu dowiesz się jaki występuje typ zabudowy, powierzchnia oraz procentowy jego udział w otoczeniu. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH – SPRAWDŹ, CO ZAWIERA RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Podsumowując, analiza jest podstawowym sposobem poznania otoczenia. Dlatego warto sięgnąć po proste narzędzie jakim jest Raport o terenie Ongeo.pl aby sprawdzić co znajduje się w pobliżu analizowanego terenu. Jest to dokument, który prezentuje przydatne informacje dotyczące wybranego terenu. Zachęcamy również do przeczytania innych artykułów na blogu, z których dowiesz się więcej o tym, jak sprawdzić działkę przed zakupem czy pobrać dane o nieruchomości.

JAK SPRAWDZIĆ DZIAŁKĘ

REJESTR POZWOLEŃ NA BUDOWĘ – JAK SPRAWDZIĆ WYDANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

Przypisy:

*ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

** USTAWAz dnia 16kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 880)

Avatar: Katarzyna Krzak
Katarzyna Krzak

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl