Porady OnGeo

Zmiana warunków zabudowy, jak złożyć wniosek o zmianę decyzji

Monika Byś
2023-05-26
~7 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
zmiana warunków zabudowy

Jeśli otrzymałeś/aś już warunki zabudowy dla swojej działki, ale we wniosku nie uwzględniłeś/aś wszystkich założeń inwestycji lub jeszcze przed rozpoczęciem budowy zamierzasz zmienić niektóre parametry, możesz wnieść o zmianę tej decyzji. Warunkiem uwzględnienia wniosku o zmianę warunków jest wyrażenie zgody na proponowane zmiany przez wszystkie zainteresowane strony. Jak w praktyce wygląda zmiana warunków zabudowy? Jak złożyć wniosek o zmianę decyzji WZ i jak wygląda wzór takiego wniosku? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu. 

 • Jeżeli Twoja działka znajduje się poza obszarem obowiązywania MPZP, a planujesz wybudować budynek na działce, Twoim obowiązkiem jest uzyskanie w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta decyzji o warunkach zabudowy.
 • Decyzja WZ określa możliwości zagospodarowania danego terenu, m.in. rodzaj zabudowy, parametry budowli, położenie budowli na działce i wiele innych wytycznych.
 • Warunkiem uwzględnienia wniesionego wniosku o zmianę warunków, jest wyrażenie zgody na proponowane zmiany przez wszystkie zainteresowane strony.
 • Wniosek o warunki zabudowy a także wniosek o zmianę warunków zabudowy należy złożyć do urzędu gminy lub miasta w przypadku, gdy na obszarze planowanej inwestycji nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania.
 • Opłata skarbowa za zamianę decyzji o warunkach zabudowy wynosi 10 zł.

Ważne! Zmiana warunków zabudowy dotyczy działek, które nie znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Jeśli działka objęta jest mpzp, obowiązują Cię zapisy tego planu.

Uzyskanie warunków zabudowy jest niezbędne przed każdą inwestycją budowlaną, w tym budową domu. Wniosek o decyzję WZ składa się do urzędu gminy lub miasta, na terenie których znajduje się Twoja nieruchomość. Podstawową czynnością przed wystąpieniem o decyzję o warunkach zabudowy jest sprawdzenie, czy działka nie leży o obszarze mpzp. Możesz to zrobić w OnGeo.pl.

Sprawdź MPZP i przeznaczenie działki w OnGeo.pl

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Zmiana warunków zabudowy - jak to zrobić?

Jeśli otrzymasz odpowiedź na wniosek o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, która nie jest korzystna lub nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz spróbować zmienić tę decyzję. Prawo, a konkretnie Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 155 - Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej - daje Ci możliwość odwołania się.

Warunkiem koniecznym, aby uwzględnić wniosek o zmianę warunków, jest uzyskanie zgody wszystkich zainteresowanych stron na proponowane zmiany.

Jednak istnieje możliwość, że mimo uzyskania wymaganych zgód ze strony zainteresowanych stron, otrzymamy negatywną odpowiedź z urzędu. Dlaczego tak się może zdarzyć?

W wyjątkowych sytuacjach urząd ma prawo odmówić zmiany decyzji dotyczących warunków zabudowy. Takie przypadki muszą być rozpatrywane indywidualnie i mogą wynikać z lokalnych przepisów, na przykład dotyczących ochrony środowiska. Ponadto, zmiana decyzji dotyczących warunków zabudowy jest decyzją uznaniową. Może dojść do odmowy zmiany decyzji, jeśli:

 • decyzja jest wadliwa,
 • zmieniany jest przedmiot inwestycji,
 • zakres zmian wykracza poza zakres analizy urbanistycznej przeprowadzonej w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji.

Komu złożyć wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy?

Wniosek o zmianę decyzji WZ, podobnie jak sam wniosek o warunki zabudowy, należy złożyć do urzędu gminy lub miasta na terenie którego znajduje się Twoja nieruchomość. Organem odpowiedzialnym za wydanie dokumentacji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek?

Istnieją różne sposoby składania wniosku - możesz zdecydować się na osobiste dostarczenie go do urzędu, a także skorzystać z bardziej wygodnych opcji, takich jak wysłanie wniosku listownie lub elektronicznie. Aby złożyć wniosek wystarczy kierować się prostymi zasadami, które wyjaśnimy poniżej w kilku krokach.

KROK 1: Przygotowanie wniosku

Najważniejszym krokiem jest oczywiście przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę warunków zabudowy. Wzór wniosku do wypełnienia powinieneś znaleźć na stronach internetowych urzędów lub na oficjalnej stronie rządowej biznes.gov.pl. Wypełniony, przykładowy wniosek z naszymi wskazówkami znajdziesz również poniżej.

Dokumenty, które musisz skompletować to :

 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej - opłata skarbowa za zamianę decyzji o warunkach zabudowy wynosi 10 zł,
 • pełnomocnictwo, jeśli reprezentuje Cię osoba umocowana wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo. Opłata wynosi17 zł,
 • wypełniony wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy,
 • zgoda stron na zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy - wzór

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy - WZÓR

1. DANE INWESTORA
imię i nazwiskoJan Kowalski
1.1. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 
miejscowość 
ulica
numer domu/lokalu
kod pocztowy 
poczta
/podaj miejscowość, np. Kraków/  
/podaj ulicę np. Krakowska/ 
/podaj nr domu, np. 123/22/ 
/podaj miejscowość, np., 33-100/ 
/podaj nazwę poczty/ 
1.2. Dane kontaktowe inwestora (uwaga, te dane są nieobowiązkowe)
numer telefonu
adres poczty elektronicznej 
/dane są nieobowiązkowe/
1.3. Adres korespondencyjny (uwaga, wypełnij, jeśli jest inny niż powyżej)
miejscowość 
ulica
numer domu/lokalu
kod pocztowy 
poczta
/podaj miejscowość, np. Kraków/  
/podaj ulicę np. Krakowska/ 
/podaj nr domu, np. 123/22/ 
/podaj miejscowość, np., 33-100/ 
/podaj nazwę poczty/ 
2. TREŚĆ WNIOSKU
2.1. Informacje na temat decyzji 
numer decyzji
data wydania decyzji 
znak sprawy
/numer decyzji o warunkach zabudowy podany jest w piśmie otrzymanym od gminy, w której złożono wniosek.
Sygnatura zazwyczaj składa się z ciągu cyfr i liter/
nazwa i rodzaj zamierzenia inwestycyjnego, którego dotyczy decyzja, charakterystyka inwestycji

/napisz, czego dotyczył pierwotny wniosek/ 

np. "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną”

2.2. Adres zamierzenia inwestycyjnego
gmina
miejscowość
ulica
numer domu/lokalu (jeśli został nadany)
/podaj nazwę gminy , np. Kraków/  
/podaj  miejscowość np. Kraków/ 
/podaj nazwę ulicy, np. Krakowska/ 
/podaj numer domu/lokalu, np. 123/3/ 
2.3. Dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego 
obręb
numer arkusza
numer działki/działek
/Dane ewidencyjne o działce - numer i nazwę obrębu ewidencyjnego, numer arkusza mapy a także numer i identyfikator działki ewidencyjnej znajdziesz w Geoportalu Krajowym Na Mapie [przejdź do geoportalu]/
4. ZAKRES ZMIAN W DECYZJI
Zakres wnioskowanych zmian w decyzji o warunkach zabudowy

/wypisz wszystkie zmiany planowane w inwestycji, które nie są zawarte w pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy/

np. W punkcie 2 otrzymanej decyzji, gdzie jest mowa o wysokości budynku mieszkalnego, wnoszę o zmianę wymaganej wysokości z 8 metrów do 10 metrów."

5. DANE PEŁNOMOCNIKA (uwaga, wypełnij jeśli ustanawiasz pełnomocnika)
miejscowość 
ulica
numer domu/lokalu
kod pocztowy 
poczta
numer telefonu 
adres poczty elektronicznej 

/podaj miejscowość, np. Kraków/  
/podaj ulicę np. Krakowska/ 
/podaj nr domu, np. 123/22/ 
/podaj miejscowość, np., 33-100// 
/podaj miejscowość/ 

numer telefonu i adres e-mail są danymi nieobowiązkowymi

6. PODSTAWA PRAWNA
Art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)
7. ZAŁĄCZNIKI1. Zgoda stron na zmianę decyzji o warunkach zabudowy
2. Dokument pełnomocnictwa /jeśli ustalasz pełnomocnika/
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa /jeśli ustalasz pełnomocnika/
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji 
5. Inne załączniki (wpis jakie) …
8. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK
imię i nazwisko
miejscowość 
data
podpis
adres poczty elektronicznej 
/wypełnia osoba, która składa wniosek. Uwaga, podpis złóż własnoręcznie i czytelnie/

KROK 2: Sprawdzenie poprawności wniosku i załączników

W przypadku niekompletnego wniosku lub obecności błędów zostaniesz poproszony o uzupełnienie brakujących informacji. Masz minimum 7 dni na uzupełnienie braków. Jeśli nie dostosujesz się do tego terminu, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

KROK 3: Ustalenie stron postępowania

Dostarczenie kompletnego wniosku pozwoli kontynuować procedurę związaną z wydaniem decyzji dotyczącej zmiany warunków zabudowy. Urząd przystąpi do ustalenia stron postępowania oraz powiadomienia ich o rozpoczęciu tego procesu. Właściciele lub użytkownicy wieczyści, na których planowana inwestycja będzie miała wpływ, zwykle są stronami postępowania związanego z wydaniem decyzji dotyczącej warunków zabudowy.

Umorzenie lub zawieszenie postępowania

Jeśli na obszarze objętym wnioskiem, po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy wydano mpzp o innych ustaleniach, niż zawarte w treści zmienianej decyzji, postepowania o zmianę warunków zostanie umorzone. – Art. 105 kpa.

Ile trwa zmiana warunków zabudowy?

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Jednak o tym fakcie poinformuje Cię wcześniej urząd.

Do tego terminu (1 miesiąc) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na wykonanie czynności, uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z winy strony albo z przyczyn niezależnych od urzędu.

Czy od decyzji mogę się odwołać?

Masz możliwość złożenia odwołania od otrzymanej decyzji dotyczącej zmiany warunków zabudowy lub od decyzji o odmowie takiej zmiany. Należy jednak pamiętać, że nie można odwołać się od pierwotnej decyzji zmienianej.

W celu złożenia odwołania należy skontaktować się z właściwym samorządowym kolegium odwoławczym poprzez urząd miasta lub gminy, który wydał decyzję zmieniającą. Masz na to 14 dni, licząc od daty otrzymania decyzji. Jeśli decyzję wydał urząd wojewódzki, odwołanie należy złożyć do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii poprzez urząd wojewódzki. Prawo do odwołania przysługuje również innym stronom postępowania.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.