News

ZGWRP przeciwny projektowi zmian ustawy o podatku rolnym

Monika Byś
2023-05-29
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
ZGWRP przeciwny projektowi zmian ustawy o podatku rolnym

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) wyraził negatywną opinię na temat poselskiego projektu ustawy, który ma umożliwić przekazywanie 1,5% podatku rolnego na rzecz wybranego związku zawodowego rolników indywidualnych.

  • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) negatywnie zaopiniował poselski projekt ustawy dotyczący przekazywania 1,5% podatku rolnego na rzecz związku zawodowego rolników indywidualnych.
  • ZGWRP wyraził sprzeciw wobec wprowadzenia takich rozwiązań bez rekompensaty dla utraconych dochodów gmin.
  • ZGWRP podkreślił, że podatek rolny jest istotnym źródłem finansowania zadań gmin, a jego redukcja bez rekompensat może negatywnie wpłynąć na stabilną sytuację finansową samorządów.
  • Ograniczenie dochodów gmin wiejskich może utrudnić rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności, zwłaszcza w gminach o charakterze rolniczym o niskim poziomie uprzemysłowienia.

W swojej opinii ZGWRP jednoznacznie sprzeciwił się wprowadzeniu tych rozwiązań bez odpowiedniej rekompensaty dla gmin, które utracą dochody zgodnie z przepisami proponowanej ustawy.

Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym

Projekt poselskiej ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych przewiduje, że właściwy organ podatkowy, na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną, przekaże kwotę nieprzekraczającą 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika związku zawodowego rolników indywidualnych.

W ramach tego wniosku podatnik wskaże, na rzecz którego uprawnionego podmiotu ma zostać przekazana kwota 1,5% należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu tego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W opinii ZGWRP zwrócono uwagę, że podatek rolny jest jednym ze źródeł finansowania zadań gmin.

podkreślono w opinii

Zadania samorządu terytorialnego stają się coraz bardziej złożone. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zależy od stabilnej sytuacji finansowej. Szczególnie dla gmin wiejskich, które nie dysponują wysokimi dochodami z innych źródeł, podatek rolny jest kluczowy dla kształtowania budżetu i wykonywania obowiązkowych zadań określonych prawem

Ponadto przedstawiciele gmin wiejskich wskazali, że obecnie wiele gmin ma symboliczną wartość podatku rolnego z powodu licznych ulg i zwolnień przewidzianych w prawie, bez jakiejkolwiek rekompensaty.

Według przedstawicieli gmin wiejskich, dodatkowe odliczenia od podatku rolnego zmniejszą dochody gminy, co będzie miało negatywne skutki również dla samych rolników, ograniczając możliwości rozwiązywania wspólnych problemów lokalnej społeczności, zwłaszcza w gminach wiejskich o charakterze rolniczym o niskim poziomie uprzemysłowienia.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.