News

Znamy wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Monika Ojczyk
2022-11-09
~3 min
Głosów: 3, średnia ocen: 5
wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Główny Urząd Statystyczny opublikował publikację wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020), czyli Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2020 r. Badanie przeprowadzono w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Sprawdź wyniki badania.

 • Liczba gospodarstw rolnych w czerwcu 2020 r. wynosiła 1 317,4 tysięcy. Z tej liczby 99,4% (czyli 1 309,9 tys.) stanowiły gospodarstwa indywidualne. 
 • W gospodarstwach indywidualnych pracowało w badanym roku 96,8% ogółu pełnozatrudnionych w gospodarstwach rolnych.
 • W 2020 r. utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. 
 • Nadal ponad połowę ogółu gospodarstw stanowią gospodarstwa najmniejsze, czyli o powierzchni do 5 ha użytków rolnych.

Podstawowym celem spisu było dostarczenie informacji o strukturze gospodarstw rolnych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk unijnych i krajowych. Realizacja PSR 2020, w którym zebrano szeroki zakres
informacji o polskim rolnictwie, była możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych. W opracowaniu przedstawiono klasyfikację polskich gospodarstw rolnych również według kryteriów stosowanych w Eurostacie (tzw. typologia gospodarstw rolnych).

Szczegółowy raport znajdziesz na stronie GUS pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-charakterystyka-gospodarstw-rolnych-w-2020-r-,6,1.html#

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Liczba gospodarstw rolnych w czerwcu 2020 r. wynosiła 1 317,4 tysięcy. Z tej liczby 99,4% (czyli 1 309,9 tys.) stanowiły gospodarstwa indywidualne. Posiadały one 91,3% ogółu użytków rolnych, a także 90,8% ogółu przeliczeniowych
sztuk dużych zwierząt gospodarskich znajdujących się w gospodarstwach rolnych. W gospodarstwach indywidualnych pracowało w badanym roku 96,8% ogółu pełnozatrudnionych w gospodarstwach rolnych.

W 2020 r. utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W porównaniu do 2010 r., liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o ok. 192 tys. (czyli o 12,7%). Było to spowodowane spadkiem liczby gospodarstw w grupach obszarowych użytków rolnych (UR) od 1 do 20 ha. Najgłębszy spadek dotyczył grupy obszarowej 1–2 ha UR (o ponad ¼), jak również 5–10 ha UR (o ponad 16%). Najmniej gospodarstw ubyło w grupie 2–3 ha użytków rolnych.

Liczba gospodarstw rolnych w latach 2010-2020
Liczba gospodarstw rolnych w latach 2010-2020, dane GUS

Obserwowany trend spadku liczby gospodarstw, znalazł swoje odzwierciedlenie we wzroście średniej powierzchni użytków rolnych przypadającej na 1 gospodarstwo – z 9,85 ha w 2010 r. do 11,35 ha w 2020 r. Wzrost ten nastąpił głównie na skutek zwiększenia się średniej powierzchni UR w gospodarstwach o powierzchni 20–50 ha użytków rolnych.

Pozostałe wnioski:

 • Nadal ponad połowę ogółu gospodarstw stanowią gospodarstwa najmniejsze, czyli o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
 • W 2020 r. ogólna powierzchnia gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych wyniosła 16,7 mln ha. W porównaniu do 2010 r. zmniejszyła się o 0,3 mln ha, czyli o 1,9%.
 • Średnia powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego w gospodarstwach z powierzchnią ogólną wyniosła 12,66 ha i była wyższa w stosunku do średniej z 2010 r. (11,26 ha).
 • Najwięcej gospodarstw rolnych odnotowano w następujących województwach: mazowieckim (15,8% ogółu gospodarstw w kraju), lubelskim (12,3%) i małopolskim (9,6%), a najmniej w województwach: lubuskim (1,5%), opolskim (1,9%) i zachodniopomorskim (2,2%);
 • Nadal utrzymuje się regionalne zróżnicowanie struktury gospodarstw rolnych. Najwyższy udział gospodarstw o powierzchni do 2 ha UR w ogólnej liczbie gospodarstw województwa odnotowano na południu kraju;
 • Wśród ogółu gospodarstw 1 311,9 tys. (99,6%) posiadało użytki rolne, 1 308,2 tys. (99,3%) użytki rolne w dobrej kulturze rolnej, a 582,1 tys. (ok. 44%) utrzymywało zwierzęta gospodarskie.
 • Lasy i grunty leśne w gospodarstwach rolnych zajmowały w 2020 r. ponad 963,9 tys. ha i w ciągu 10 lat ich powierzchnia zmniejszyła się o 200,5 tys. ha. Średnia powierzchnia lasów i gruntów leśnych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne z lasami w 2020 r. wynosiła 1,74 ha.
 • W porównaniu z 2010 r., w 2020 r. ogólna powierzchnia zasiewów zwiększyła się z 10,4 mln ha do 11,0 mln ha, czyli o 595,9 tys. ha (o 5,7%).

Źródło: GUS

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.