News

Coraz więcej odmów przyłączenia OZE do sieci

Monika Byś
2023-07-13
~3 min
Głosów: 0, średnia ocen: 0
więcej odmów przyłączenia OZE do sieci

Urząd Regulacji Energetyki (URE) w ciągu ostatnich dwóch lat zanotował znaczący wzrost odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, szczególnie dotyczący odnawialnych źródeł energii. W latach 2021-2022 oddziały terenowe URE otrzymały prawie 11 tysięcy odmów, co stanowi 9-krotny wzrost liczby odmów w porównaniu z okresem 2019-2020.

  • W ostatnich dwóch latach URE odnotował ogromny wzrost odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, głównie dotyczących odnawialnych źródeł energii.
  • W latach 2021-2022 liczba odmów wyniosła niemal 11 tysięcy, co stanowi 9-krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu.
  • Problem braku miejsca w sieci dotyczy również gazownictwa, gdzie liczba odmów wzrosła o 145%.
  • Wzrost odmów przyłączenia prowadzi do sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami.
  • Oddziały terenowe URE rozpatrzyły 78 skarg dotyczących odmowy przyłączenia o łącznej mocy 624,4 MW, z czego 52 dotyczyły odmów przyłączenia instalacji OZE o mocy 395 MW.
  • Obecnie moc odnawialnych źródeł energii w Polsce wynosi 24,3 GW, z czego elektrownie fotowoltaiczne stanowią największą część.

Problem braku miejsca w sieci dotyczy również sieci gazowej, gdzie liczba odmów przyłączenia do sieci gazowej w latach 2021-2022 wyniosła prawie 57 tysięcy, co stanowi wzrost o 145% w porównaniu do lat 2019-2020. Wzrasta także liczba sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami, którzy otrzymują odmowy przyłączenia, w tym przyłączenia odnawialnych źródeł energii.

Rośnie skala sporów i skarg

W latach 2021-2022 oddziały terenowe URE rozpatrzyły 78 skarg od podmiotów, którym odmówiono przyłączenia o łącznej mocy 624,4 MW, z czego 52 skargi dotyczyły odmowy przyłączenia instalacji OZE o łącznej mocy 395 MW.

Najwięcej skarg dotyczących odmowy przyłączenia OZE zostało rozpatrzonych przez oddział URE w Gdańsku (16 skarg dotyczących odmowy przyłączenia źródeł odnawialnych o mocy 63 MW), a następnie przez oddziały w Szczecinie (14 skarg dotyczących odmowy przyłączenia 40,9 MW) i w Lublinie (13 skarg dotyczących odmowy przyłączenia OZE o mocy 20,3 MW).

W raporcie URE przedstawiono propozycje mające na celu zmniejszenie liczby odmów przyłączenia do sieci. Jedną z tych propozycji jest wprowadzenie obowiązku wskazania przez operatora sieci dystrybucyjnej kosztów komercyjnego przyłączenia do sieci w przypadku odmowy przyłączenia. URE proponuje również nadanie Prezesowi URE nowych kompetencji w postaci opracowywania wytycznych dotyczących rozwoju sieci i priorytetowych inwestycji.

URE podkreśla konieczność zwiększenia inwestycji w rozbudowę sieci, które obecnie są niewystarczające dla rozwoju nowych źródeł energii. Nakłady inwestycyjne operatorów sieci wzrosły, ale potrzebne są dalsze działania.

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych

W celu modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, URE wprowadził Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych. Karta ta ma na celu zwiększenie możliwości przyłączania kolejnych obiektów i uwzględnia kompleksową cyfryzację sieci oraz dostosowanie do rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii.

URE zakłada, że realizacja postanowień Karty pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną OZE do 50 GW do 2030 roku i osiągnąć 50-procentowy udział zielonej energii w krajowym miksie energetycznym.

Obecnie w Polsce moc odnawialnych źródeł energii wynosi 24,3 GW, z czego elektrownie fotowoltaiczne stanowią ponad połowę. Pozostałe źródła to energia wiatrowa, biomasowa, wodna i biogazownie.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.