Porady OnGeo

Usuwanie azbestu - jak uzyskać dotacje na usuwanie azbestu

Monika Byś
2022-11-29
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-10-09
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Usuwanie azbestu

Jeśli na twojej działce nadal znajdują się wyroby zawierające azbest, powinieneś niezwłocznie je usunąć. Pamiętaj, że na usuwanie azbestu możesz otrzymać dofinansowanie. Zobacz jak poprawnie usunąć azbest z nieruchomości oraz sprawdź przydatne wskazówki, jak wypełnić odpowiedni wniosek. 

 • Najskuteczniejszą metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa, nie należy brać się za usuwanie azbestu samodzielnie, bez odpowiednego zabezpieczenia!
 • Chcąc mniejszym kosztem pozbyć się azbestu ze swojego budynku, warto złożyć wniosek o utylizację azbestu. Zanim jednak tego dokonasz, sprawdź czy gmina, figuruje w bazie azbestowej. 
 • Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka leży w sąsiedztwie wyrobiska zawierającego azbest.

Sprawdź czy działka znajduje się w pobliżu wyrobiska zawierającego azbest

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka leży w sąsiedztwie wyrobiska zawierającego azbest.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Poza samą informacją o położeniu wyrobisk z azbestem sprawdzisz również stopień pilności unieszkodliwienia wyrobiska w trójstopniowej skali:

 • I stopień - wymagane pilne usunięcie lub zabezpieczenie,
 • II stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
 • III stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat, 
  - oraz sprawdzisz, gdzie usunięto już azbest.

Ponadto zyskasz informacje o odległości wyrobiska od granic twojej działki w linii prostej oraz dowiesz się kto odpowiedzialny jest za usunięcie azbestu z działki (zgodnie z grupą rejestrową z EGIB, np. osoba fizyczna).

Zobacz jak wygląda fragment Raportu o działce z tematem "Lokalizacje wyrobisk zawierających azbest".

Fragment Raportu o Terenie z tematem Lokalizacje wyrobów zawierających azbest
Fragment Raportu o Terenie z tematem Lokalizacje wyrobów zawierających azbest, OnGeo.pl

Usuwanie azbestu z nieruchomości. Sprawdź co robić krok po kroku

Najskuteczniejszą metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa, nie należy brać się za usuwanie azbestu samodzielnie, bez odpowiednego zabezpieczenia! Poniżej sprawdź, jak usunąć azbest krok po kroku.

 1. Krok pierwszy - INWENTARYZCJA WYROÓB AZBESTOWYCH. Zanim zabierzesz się za faktyczne usunięcie niebezpiecznych odpadów, powinieneś:
  • Sporządzić ocenę stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (POBIERZ FORMULARZ tutaj) i przechowywać ją w książce obiektu budowlanego,
  • Wypełnić „Informację o wyrobach zawierających azbest” (POBIERZ FORMULARZ tutaj),
  • Złożyć do 31 stycznia „Informację o wyrobach zawierających azbest”:
   • do swojego urzędu gminy - osoby fizyczne,
   • do swojego urzędu marszałkowskiego - osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego,
  • Składać co roku do 31 stycznia zaktualizowaną „Informację o wyrobach zawierających azbest”.
 2. Krok drugi - USUNIĘCIE WYROBÓW AZBESTOWYCH. Kiedy dokonałeś już powyższych formalności, przejdź do aspektu praktycznego, czyli:
  • Dowiedz się w swoim urzędzie gminnym o możliwości usuwania wyrobów azbestowych. Sprawdź, jaka firma zajmuje się oczyszczaniem z azbestu i czy masz możliwość skorzystania ze zwrotu części poniesionych wydatków lub z innej formy wsparcia;
  • Zabezpiecz odpowiednią kwotę na nowe pokrycie dachowe z własnych środków finansowych. Sprawdź czy twoja gmina może skorzystać z finansowania usuwania azbestu ze środków funduszy ochrony środowiska;
  • Weź udział w programie gminnym lub samodzielnie wybierz firmę, która usunie azbest z twojej nieruchomości;
  • Sprawdź referencje firmy i jej doświadczenie,
  • Zgłoś z 7-dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego;
  • Sprawdź czy odpady zostaną wywiezione na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest (ZOBACZ wykaz składowisk odpadów azbestowych tutaj).
 3. Krok trzeci - UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIERUCHOMOŚĆ JEST BEZPIECZNA. Jeśli firma zakończyła już demontaż wyrobów zawierających azbest sprawdź czy:
  1. Usunęła pozostałości pyłu azbestowego,
  2. Uprzątnęła teren nieruchomości, czyli wywiozła wszystkie odpady zawierające azbest;
  3. Otrzymałeś wynik badania jakości powietrza, jeśli usunięto wyroby zawierające krokidolit lub o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3.

Jak uzyskać dofinansowanie na usuwanie azbestu?

Chcąc mniejszym kosztem pozbyć się azbestu ze swojego budynku, warto złożyć wniosek o utylizację azbestu. Zanim jednak tego dokonasz, sprawdź czy gmina, figuruje w bazie azbestowej. Teraz możesz to łatwo sprawdzić w OnGeo.pl.

Jeśli gmina jest już w bazie azbestowej, złożenie wniosku o dofinansowanie utylizacji azbestu powinno być jedyną formalnością, jaką trzeba dopełnić, by starać się o środki. Jeżeli nie - najpierw trzeba zgłosić w odpowiedniej gminie wniosek o to, by ujęła usunięcie azbestu w programie związanym z dotacją.

Wniosek o odbiór i utylizację azbestu

Uwaga! Każda gmina wpisana do bazy azbestowej może posiadać swój własny wzór wniosku, dlatego ważne, aby przed przesłaniem pisma do urzędu gminy, upewnić się, że wzór jest zgodny z wymaganiami urzędu właściwego. Wniosek powinieneś znaleźć online na stronie gminy lub w biuletynie informacji przestrzennej (BIP). Jeśli gmina nie udostępnia wniosku online, należy poprosić o wydanie papierowego dokumentu do wypełnienia.

WNIOSEK 
o skorzystanie z usługi świadczonej przez … wpisz nazwę urzędu właściwego …  polegającej na usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

CZĘŚĆ A: Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko: 
Adres zamieszkania:
Seria i nr dowodu osobistego:
Adres nieruchomości:
Podaj numer działki, obręb i identyfikator działki ewidencyjnej. Skorzystaj z Geoportalu Krajowego Na Mapie i sprawdź to za darmo. 
Wskaż tytuł prawny do nieruchomości*: 
Wpisz właściwe: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty, najemca, dzierżawca lub "posiadam inny tytuł do władania nieruchomością - wskaż jaki"
CZĘŚĆ B: Dane dotyczące przedmiotu usługi:
B.1. Sposób powstania odpadów zawierających azbest: 
(zaznacz prawidłowe)
1. Na skutek demontażu wyrobów budowlanych z pokryć dachowych lub demontażu materiałów izolujących, 
2. Na skutek wystąpienia zdarzenia losowego: 
- pożar, 
- wichura,
- zawalenie się obiektu budowlanego, 
- inne zdarzenie, podaj jakie …
2. Materiały zawierające azbest zostały zakupione i niewykorzystane w budownictwie 
B.2. Rodzaj odpadów zawierających azbest:
(zaznacz prawidłowe)
- płyty azbestowo-cementowe faliste
- płyty azbestowo-cementowe płaskie
- inne, podaj jakie …
B.3. Ilość odpadów zawierających azbest zdeponowanych na terenie nieruchomości Wnioskodawcy i przeznaczonych do usuniecia i unieszkodliwienia:
….. [m2]
CZĘŚĆ C: Dane dotyczące realizacji usługi:
C.1. Planowany termin skorzystania z Usługi: podaj datę
C.2. Żądany sposób powiadomienia przez urząd o gotowości realizacji usługi: podaj datę 
-telefonicznie, pod numerem: ...
- pisemnie, na adres …
 

 

…....................….................
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy

*W przypadku gdy za Wnioskodawcę działa osoba umocowana do wniosku należy dołączyć dokument

Powyższy wzór opracowano wraz w wskazówkami został uzupełniony w oparciu o wniosek pobrany ze strony Urzędu Miasta Nowy Sącz (woj. małopolskie). 

Czy demontaż wyrobów zawierających azbest należy do zadań własnych gminy?

Zgodnie z obowiązującym krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zadaniem własnym gminy jest zorganizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Jednak nie jest nim fizyczne usuwanie wyrobów zawierających azbest (np. zdejmowanie eternitu z dachu) czy ich transport lub unieszkodliwienie.

Do zadań własnych należy sfinansowanie z budżetu przeznaczonego na realizację zadań ekologicznych usługi transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.