News

Ministerstwo Klimatu i Środowiska mówi STOP zanieczyszczaniu rzek

Monika Byś
2021-12-07
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-03-08
Głosów: 27, średnia ocen: 5
STOP zanieczyszczaniu rzek

STOP zanieczyszczaniu rzek. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało komunikat w który informuje, że od października br. Wody Polskie zidentyfikowały ponad 20 tys. wylotów do rzek, z czego ok. 7 tys. nie posiada aktualnych pozwoleń wodno-prawnych lub ich właściciel nie jest znany.

  • Długofalowym celem działań Wód Polskich jest usystematyzowanie informacji o urządzeniach, zmobilizowanie właścicieli do legalizacji urządzeń, monitoring urządzeń oraz ograniczenie nielegalnych zrzutów.
  • Nielegalne zrzuty nieczystości najczęściej odbywają się pod osłoną nocy, a przypadki wypływu niezidentyfikowanych substancji do rzek i potoków, zgłaszane są sporadycznie.
  • Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, że tylko 10 % rzek w Polsce ma dobry i bardzo dobry potencjał ekologiczny, 60 % - umiarkowany, a aż 30 %  słaby lub zły.

STOP zanieczyszczaniu rzek

Minister Anna Moskwa wyjaśnia:

13 października br. Wody Polskie rozpoczęły kontrole kilkudziesięciu podmiotów, które posiadały, a obecnie nie mają aktualnych pozwoleń wodno-prawnych na wyloty do rzek. Celem kontroli jest nakłonienie właścicieli do legalizacji urządzeń – wówczas jest możliwość sprawdzenia, w jakiej ilości i jakie substancje dostają się do rzek.

Cały proces kontrolowania trwał ponad rok i obejmował teren całego kraju. Działania kontrolne poprzedziła weryfikacja terenowa wylotów rzek i analiza dokumentacji wodno-prawnej

Współpraca jednostek - Wód Polskich, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w tym zakresie ma zwiększyć skuteczność działań instytucji. Celem głównym jest poprawa jakości wód w Polsce. Dzięki legalizacji urządzeń zapewniona zostanie skuteczniejsza kontrola.

Podjęta współpraca ma również na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów, wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach oraz zidentyfikowanych nielegalnych wylotach zanieczyszczających wody. Współpraca będzie dotyczyła także wspólnego inicjowania zmian legislacyjnych, mających na celu zwiększenie skuteczności ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

Jesteśmy w trakcie procesu. Planowane jest wprowadzenie od 2022 roku kontroli ciągłych. Będziemy nadal informować opinię publiczną o działaniach w tej sprawie - powiedziała minister klimatu i środowiska.

Długofalowym celem działań Wód Polskich jest usystematyzowanie informacji o urządzeniach, zmobilizowanie właścicieli do legalizacji urządzeń, monitoring urządzeń oraz ograniczenie nielegalnych zrzutów. Działania te mają pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości wód oraz sukcesywne zwiększanie liczby podmiotów i użytkowników posiadających pozwolenia wodno-prawne.

Stan zanieczyszczenia rzek w Polsce znajdziesz w raporcie “Ochrona środowiska 2021” udostępnionego przez GUS. Dowiedz się więcej: 

GUS udostępnia publikację „Ochrona Środowiska 2021”

Nielegalne zrzuty ścieków pod osłoną nocy

Zdaniem wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, nielegalne zrzuty nieczystości najczęściej odbywają się pod osłoną nocy, a przypadki wypływu niezidentyfikowanych substancji do rzek i potoków, zgłaszane są sporadycznie.

Konieczne jest usystematyzowanie informacji i zmobilizowanie właścicieli do legalizacji urządzeń, we współpracy z samorządami i innymi służbami, a tym samym sukcesywne zmniejszanie liczby nielegalnych urządzeń wodnych w skarpach rzek oraz podniesienie skuteczności monitoringu i kontroli już istniejących – podkreślił.

Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, że tylko 10 % rzek w Polsce ma dobry i bardzo dobry potencjał ekologiczny, 60 % - umiarkowany, a aż 30 %  słaby lub zły.

Nasza największa rzeka w kraju – Wisła ma tak duże zanieczyszczenie, że w sezonie 2021 sanepid nie dopuścił do użytkowania żadnego kąpieliska. Wśród powodów zanieczyszczenia polskich rzek wymienia się m.in.

  • skażenia biogenami rolniczymi,
  • ściekami przemysłowymi i bytowymi,
  • odpady (w tym substancje ropopochodne i plastik.

Nikt, kto łamie prawo, nie może czuć się bezkarny

Michał Mistrzak, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, podkreślił rolę współpracy Inspektorów Ochrony Środowiska z Wodami Polskimi w celu kontroli obszarów wodnych pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń.

Jako Główny Inspektorat Ochrony Środowiska kładziemy nacisk na walkę z nielegalnymi zrzutami, zwłaszcza tymi w godzinach nocnych. W takich przypadkach nie będzie żadnej litości, a wszystkie osoby i podmioty gospodarcze zostaną z tego rozliczone – powiedział.

Trzeba mówić jasno - STOP zanieczyszczeniu rzek!

Jak zaznaczył prezes Przemysław Daca, Wody Polskie stoją na straży czystych rzek.

Celem działań PGW WP jest nakłonienie właścicieli do aktualizacji posiadanej dokumentacji. Prowadzimy kontrole podmiotów w całym kraju. Każda ze spraw jest analizowana indywidualnie – powiedział prezes Wód Polskich.

Wody Polskie będą informować inspektoraty ochrony środowiska o podjętych działaniach, a w sytuacjach wymagających interwencji będą także zawiadamiać policję. O kontrolach informowane są też samorządy na danym terenie.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.