News

GUS udostępnia publikację „Ochrona Środowiska 2021”

Monika Byś
2021-12-01
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-03-30
Głosów: 27, średnia ocen: 5
ochrona środowiska 2021

Publikacja „Ochrona Środowiska 2021” jest 35. edycją, wydawanych corocznie od 1972 r. opracowań o tematyce środowiskowej. Zawiera analizę wybranych aspektów stanu i ochrony środowiska. Z publikacji wynika m.in. że Polska w ostatniej dekadzie dokonała dużego postępu w ochronie środowiska, ograniczając zależność wzrostu gospodarczego od presji na środowisko.

 • „Ochrona Środowiska 2021” zawiera analizę wybranych aspektów stanu i ochrony środowiska w Polsce.
 • Źródłem danych na podstawie których powstała praca są materiały oparte na badaniach i sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

„Ochrona Środowiska 2021”

„Ochrona Środowiska 2021” to syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2020 r. na tle lat poprzednich.

Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska, problematyki odpadów, promieniowania i hałasu, działalności na rzecz ochrony i kontroli środowiska.

Jak czytamy w przedmowie pracy:

Układ treści oraz sposoby prezentowania informacji zostały podporządkowane dążeniu do możliwie najbardziej pełnego i komunikatywnego naświetlenia złożonych i wielostronnych aspektów działalności człowieka w środowisku, przedstawieniu charakterystyki skali, tendencji oraz dynamiki ilościowych i jakościowych zmian w środowisku, a także ich przyczyn i konsekwencji.

Źródła publikacji

Źródłem danych na podstawie których powstała praca są materiały oparte na badaniach i sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W celu możliwie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia problematyki środowiskowej, wykorzystano właściwą tematycznie sprawozdawczość ministerstw, ich wewnętrzne systemy informacyjne i inne dane administracyjne. Wykorzystano również wyniki pomiarów, kontroli, ocen i analiz laboratoryjnych (monitoring), wykonanych w ramach działalności:

 • Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • służb pomiarów skażeń promieniotwórczych oraz przez
 • służb specjalistycznych: hydrologiczno-meteorologicznych, geologicznych, geodezyjnych, leśnictwa i ochrony przyrody.

Dodatkowo wykorzystano szereg specjalnych źródeł danych ekologicznych, jak:

 • ekspertyzy,
 • raporty,
 • „czerwone księgi i listy”,
 • atlasy,
 • inwentaryzacje,
 • opracowania autorskie.

Porównać międzynarodowych dokonano w oparciu o bazy danych EUROSTAT, OECD i FAO. Charakterystykę koncentracji i zróżnicowania skali degradacji oraz zanieczyszczeń środowiska przedstawiono także w ujęciu przestrzennym.

“Ochrona Środowiska 2021”, GUS
“Ochrona Środowiska 2021”, GUS

Jakie zagadnienia porusza „Ochrona Środowiska 2021”?

Publikacja podzielona jest na siedem rozdziałów, a każdy z nich zawiera jeszcze podział na podrozdziały.

 1. Ogólna charakterystyka warunków naturalnych Polski - obszar i położenie geograficzne kraju, obszary górskie, polskie jaskinie, sieć hydrograficzna Polski, warunki meteorologiczne Polski,
 2. Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi. Kopaliny - rodzaje gleb w Polsce, ewidencja geodezyjna kraju, grunty zdewastowane i zdegradowane, zużycie nawozów mineralnych, zakwaszenie gleb, zasoby ważniejszych kopalin, pożary upraw rolnych,
 3. Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód - zasoby wód, pobór i zużycie wody, ścieki, oczyszczalnie ścieków, osady ściekowe, jakość wód powierzchniowych, jakość wód podziemnych, jakość wody dostarczanej ludności do spożycia,
 4. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - emisja gazów cieplarnianych, emisja metali ciężkich, emisja pyłu zawieszonego, emisja zanieczyszczeń ze środków transportu drogowego, emisja zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, źródła odnawialne, ochrona warstwy ozonowej, skład chemiczny opadów atmosferycznych oraz mokra depozycja,
 5. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej - Formy ochrony przyrody, ochrona gatunkowa, pszczelarstwo, tereny zieleni, parki i ogrody historyczne, rodzinne ogrody działkowe, lasy,
 6. Odpady - odpady komunalne, pożary miejsc gromadzenia odpadów, międzynarodowe przemieszczanie odpadów,
 7. Hałas - ochrona radiologiczna, stężenie radionuklidów w środowisku, odpady promieniotwórcze, elektrownie jądrowe, hałas.

Publikację można pobrać → tutaj

źródło: stat.gov.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.