Przetargi

Przetarg: Sporządzenie zmian MPZP i SUiKZP gminy Skrzyszów

Monika Byś
2022-01-14
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-14
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Sporządzenie zmian MPZP i SUiKZP gminy Skrzyszów

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmian MPZP i SUiKZP gminy Skrzyszów.

  • Termin składania ofert: do 20.01.2022 r. do godziny 13:00.
  • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesięcy.
  • Wadium nie wymagane.

Przedmiot zamówienia: Sporządzenie zmian MPZP i SUiKZP gminy Skrzyszów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

  1. Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Nr XX.319.2021 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, zmienionej uchwałą Nr XXI.337.2021 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów;
  2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów - etap B, C, D w miejscowości Skrzyszów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Nr XVII.263.2021 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów - etap B, C, D w miejscowości Skrzyszów;
  3. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów - etap A, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Nr XVIII.282.2021 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów - etap A, zmienionej uchwałą Nr XX.320.2021 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów - etap A, zmienioną uchwałą Nr XXI.338.2021 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów - etap A.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia opisanego w ust. 1, z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności w art. 10, 11 15, 16 ust.1 i 17 ww. ustawy oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. W ramach zadania należy sporządzić wnioski leśne i rolne w niezbędnym zakresie.

Termin składania ofert: Sporządzenie zmian MPZP i SUiKZP gminy Skrzyszów

Termin składania ofert: do 20.01.2022 r. do godziny 13:00,

Termin otwarcia ofert: 20.01.2022 r. godzina 13:15,

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Informacje dodatkowe:

  • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesięcy
  • Wadium nie wymagane

Więcej informacji o przetargu -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.