News

Rolnicy domagają się specjalnych stref produkcji rolnej. Rząd odpowiada

Monika Byś
2024-05-08
~2 min
Głosów: 3, średnia ocen: 5
specjalne strefy produkcji rolnej

Organizacje rolnicze domagają się regulacji chroniących dziedzictwo kulturowe wsi, w tym zapachów i dźwięków pochodzących z produkcji rolnej. W odpowiedzi na apel Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie stworzenia odpowiednich przepisów prawnych w celu ochrony tradycyjnych zapachów i dźwięków związanych z działalnością rolniczą, resort rolnictwa poinformował w piśmie z 26 kwietnia 2024 r., że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizowane są wszystkie zgłaszane sygnały dotyczące warunków prowadzenia rolnictwa.

Specjalne strefy produkcji rolnej w ramach reformy planistycznej

Resort rolnictwa jest zgodny, że obszary wiejskie powinny zachować swoją funkcję produkcyjną dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Dlatego Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, zwana reformą planistyczną, wprowadza zmiany w planowaniu przestrzennym, mające ograniczyć konflikty przestrzenne między rolnikami, a mieszkańcami wsi. 

W nowym dokumencie planistycznym, planie ogólnym gminy, który zastąpił studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zostaną uwzględnione specjalne strefy produkcji rolnej. Chodzi o dwie strefy planistyczne:

  • strefę wielofunkcyjną z zabudową zagrodową, gdzie w profilu dodatkowym może być wprowadzony teren wielkotowarowej produkcji rolnej, 
  • strefę produkcji rolniczej, gdzie w profilu podstawowym ma być dopuszczalna wielkotowarowa produkcja rolnicza. 

Resort jest zdania, że utworzenie tych stref jest wpłynie na ograniczenie konfliktów przestrzennych, wynikających chociażby z bliskiego sąsiedztwa zabudowy zagrodowej z zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną. 

Sprawdź czy na terenie Twojej działki obowiązuje plan miejscowy

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.