Analiza inwestycji

Rodzaje nieruchomości – jak dzielimy nieruchomość?

Monika Byś
2021-05-12
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-05-05
Głosów: 34, średnia ocen: 4.9
rodzaje nieruchomości

Nieruchomości to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności oraz budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Taka definicja nieruchomości znajduje się w art. 46 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.0.1740). Zgodnie z powyższą definicją wyróżnia się rodzaje nieruchomości. W niniejszym artykule przybliżymy podział nieruchomości.

 • Nieruchomości dzielą się na: gruntowe, budynkowe i lokalowe.
 • Nieruchomość gruntowa to część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności.
 • Nieruchomość budynkową stanowi budynek znajdujący się na gruncie należącym do innego właściciela.
 • Nieruchomości lokalowe to części budynków stanowiące odrębny przedmiot własności.

Rodzaje nieruchomości – jak dzielimy nieruchomość?

Nieruchomości dzielą się na trzy rodzaje:

Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe

Nieruchomość gruntowa to część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności.

Do części składowych gruntu należą:

 • budynki,
 • urządzenia trwale związane z gruntem,
 • drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia/zasiania,
 • prawa związane z własnością nieruchomości.

Część składowa nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Oznacza to, że jeśli na nieruchomości gruntowej, która jest własnością Kowalskiego, znajduje się budynek, którego właścicielem jest Nowak, to nieruchomość ta jest własnością budynkową – nie gruntową zabudowaną.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, nieruchomość gruntową możemy podzielić na:

 1. Grunty rolne – ziemie wykorzystywane przez rolników do prowadzenia działalności rolnej i hodowlanej.
 2. Grunty nierolnicze – ziemie innej niż grunty rolne (np. z możliwością zabudowy usługowej)

Aby grunt mógł być definiowany jako nieruchomość gruntowa, musi zostać wyznaczona jego granica oraz musi być założona księga wieczysta. 

Rodzaje nieruchomości - nieruchomość budynkowa

Jak już wspomniano powyżej, nieruchomość budynkową stanowi budynek znajdujący się na gruncie należącym do innego właściciela.

Dzieje się tak, gdy grunt stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a budynek, który znajduje się na gruncie został wzniesiony przez użytkownika wieczystego.

Rodzaje nieruchomości -nieruchomość lokalowa

Nieruchomości lokalowe to części budynków stanowiące odrębny przedmiot własności. Lokal nie może istnieć w oderwaniu od nieruchomości gruntowej i budynku, który na się na niej znajduje. Właściciel nieruchomości lokalowej ma udział w nieruchomości, w której i na której lokal się znajduje. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, który jest stale przeznaczony na pobyt ludzi (Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388)). Do wydzielonej nieruchomości zalicza się jej części składowe nawet jeśli nie przylegają bezpośrednio do lokalu, a jedynie znajdują się w obrębie nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, tj.:

 • piwnica,
 • strych,
 • komórka,
 • garaż.

Czy wiesz, że….

Dzięki Raportach o Terenie OnGeo.pl, możesz otrzymać wszystkie niezbędne dane o nieruchomości w jednym miejscu?

Geoportal OnGeo.pl umożliwia pozyskanie informacji o każdej działce w kraju. W kilku krokach możesz pobrać tzw. Raport o terenie, w którym sprawdzisz, czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto dowiesz się, czy twoja działka znajduje się na terenie potencjalnego zagrożenia i uciążliwości, czyli w strefie zalewowej, osuwiskowej, zanieczyszczenia powietrza, hałasu. Sprawdzisz również odległość od linii energetycznych.

To proste!

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.