Porady OnGeo

Mapa lotnisk i strefy ograniczeń w serwisie OnGeo.pl

Szczepan Sołtysik
2024-06-19
~8 min
Głosów: 3, średnia ocen: 5
Mapa lotnisk - strefy oddziaływania lotniska OnGeo.pl

W sąsiedztwie lotnisk, pojawia się szereg ograniczeń i uciążliwości dla lokalnych mieszkańców i inwestorów, takich jak hałas od lotniska czy restrykcje budowlane. W serwisie Raporty o działce OnGeo.pl, pośród kilkudziesięciu różnych tematów została uwzględniona również Mapa lotnisk oraz stref ograniczeń, aby dostarczyć niezbędne informacje osobom planującym zakup działki, budowę lub rozwój biznesu w pobliżu lotnisk. Poznając obszary ograniczonego użytkowania od lotniska (OOU) oraz strefy ograniczonej zabudowy, można uniknąć potencjalnych problemów i maksymalizować wartość swojej inwestycji.

W niniejszym artykule omówimy kluczowe kwestie związane z oddziaływaniem lotnisk na okoliczne tereny, w tym obszar ograniczonego użytkowania od lotniska (OOU), strefy ograniczonej zabudowy dla lotnisk cywilnych oraz urządzeń lotniczych. Zostaną także przedstawione strefy, w których użycie swiatła jest ograniczone i strefy mające na celu minimalizowanie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta. Na zakończenie znajdziesz instrukcję generowania Raportu o terenie OnGeo.pl, która będzie pomocna w dokonywaniu świadomych decyzji związanych z planowaniem przestrzennym w rejonach oddziaływania lotnisk.

 • Ograniczenia dla mieszkańców i inwestorów w sąsiedztwie lotnisk obejmują restrykcje budowlane, oraz ograniczenia związane z obszarami ograniczonego użytkowania od lotniska (OOU) i strefami ograniczonej zabudowy.
 • W okolicy lotnisk istnieją wyznaczone strefy, w których użycie laserów, świateł z reflektorów poszukiwawczych, lampionów, balonów z diodami LED oraz fajerwerków jest ściśle regulowane.
 • Chcesz sprawdzić, czy Twoja działka znajduje się w strefie oddziaływania lotnisk? Wygeneruj Raport o terenie OnGeo.pl.

W Raporcie o terenie OnGeo.pl dostarczamy kolejny zakres informacji związany z lotniskami i strefami ograniczeń wokół nich. Źródłem danych są zarządcy lotnisk oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Poniżej w kolejnych rozdziałach przedstawiamy obszary/strefy, które należy sprawdzić, w przypadku gdy posiadamy, planujemy zakup lub budowę w sąsiedztwie lotnisk. 

Obszar Ograniczonego Użytkowania od Lotniska (OOU)

Obszar Ograniczonego Użytkowania od Lotniska (OOU) to prawnie wyznaczony teren na który oddziałuje pobliskie lotnisko. Ustanowienie takiego obszaru wynika z potrzeby ograniczenia negatywnego wpływu działalności lotniskowej na otoczenie, głównie ze względu na hałas i inne czynniki środowiskowe. W ramach OOU określa się ograniczenia dotyczące użytkowania terenu, które mogą obejmować zarówno ograniczenia w zabudowie, jak i określone sposoby zagospodarowania terenu.

Zgodnie z przepisami, obszar taki jest tworzony przez sejmik województwa lub radę powiatu, na podstawie oceny oddziaływania na środowisko lub analizy porealizacyjnej. Wyznaczenie granic OOU oraz szczegółowe regulacje prawne są zazwyczaj publikowane w formie uchwał, które są dostępne dla mieszkańców i inwestorów.

W praktyce, znajdując się w OOU, możesz napotkać na szereg ograniczeń, takich jak wymogi dotyczące izolacji akustycznej budynków czy zakazy przeznaczania nowych terenów pod określone typy zabudowy. Te ograniczenia mają na celu ochronę jakości życia mieszkańców oraz minimalizowanie konfliktów między działalnością lotniska a okolicznymi terenami.

W Raporcie o działce OnGeo.pl otrzymasz informacje w formie mapy z wrysowanymi strefami OOU oraz tabelę ze szczegółowymi informacjami, w tym odnośnik do uchwały, która zawiera szczegółowe informacje prawne. W uchwale znajdują się szczegółowe wyjaśnienia dla poszczególnych oznaczeń stref np. : A, B, C, L. 

Obszar ograniczonego użytkowania lotniska w Raporcie o Terenie OnGeo.pl
Obszar ograniczonego użytkowania lotniska w Raporcie o Terenie OnGeo.pl 

Strefy Ograniczonej Zabudowy od Lotnisk Cywilnych

Strefy ograniczonej zabudowy od lotnisk cywilnych to obszary, w których obowiązują specjalne przepisy dotyczące wysokości budynków. W ramach OnGeo.pl, dostępna jest mapa lotnisk oraz informacje o ograniczeniach wysokości zabudowy wokół lotnisk cywilnych. Te ograniczenia są kluczowe dla inwestorów, którzy planują rozwój infrastruktury w pobliżu lotnisk. Zgodnie z regulacjami, każda nowa inwestycja w tych obszarach musi uwzględniać określone wysokości zabudowy, które są zaznaczone na mapie jako powierzchnie ograniczające zabudowę (BRA) oraz powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS).

Celem tych informacji jest udostępnienie inwestorom danych o maksymalnych dopuszczalnych wysokościach budynków w otoczeniu lotnisk. W Raporcie OnGeo.pl dodana jest również informacja o średniej wysokości nad poziomem morza dla analizowanego terenu, co ułatwi analizę i odczytanie maksymalnej dopuszczalnej zabudowy z mapy.

Strefy ograniczonej zabudowy od lotnisk cywilnych w Raporcie o Terenie OnGeo.pl
Strefy ograniczonej zabudowy od lotnisk cywilnych w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Strefy Ograniczonej Zabudowy od Urządzeń Lotniczych

W celu ochrony lotniczych urządzeń naziemnych przed zakłóceniami ich działania, wyznacza się powierzchnie ograniczające zabudowę. Te ograniczenia dotyczą urządzeń wpisanych do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych, wskazanych w planie generalnym lotniska, określonych w decyzji o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym oraz dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Do lotniczych urządzeń naziemnych zalicza się:

 • Urządzenia łączności (COM);
 • Urządzenia nawigacyjne (NAV);
 • Radary meteorologiczne (MET);
 • Radary dozorowania (SUR);
 • Systemy precyzyjnego podejścia do lądowania (ILS).

W Raporcie o działce OnGeo.pl przedstawiono mapę tych urządzeń wraz z mapą izolinii, informującą o dopuszczalnej maksymalnej wysokości zabudowy. Tabela pod mapą zawiera informacje, czy teren znajduje się w strefie wymagającej specjalnych ustaleń co do planowanej budowy.

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące ograniczeń

Powierzchnia kontrolowana: Wszystkie inwestycje wymagają uzgodnienia. Oznacza to, że każda planowana budowa na tym terenie musi być skonsultowana z odpowiednimi organami (Urząd Lotnictwa Cywilnego: ulc.gov.pl).

Powierzchnia zewnętrzna: Wyłączone z uzgodnienia są:

 • Budowle do 15 metrów nad poziomem terenu (npt).
 • Konstrukcje kratowe, takie jak maszty GSM.
 • Obiekty o średnicy do 10 metrów.

Powierzchnia ograniczająca turbiny: Dotyczy to tylko turbin wiatrowych. Uzgodnienia wymagają tylko te turbiny, które przekraczają wysokość BRA (Balancing Restriction Altitude).

Strefy ograniczonej zabudowy od urządzeń lotniczych w Raporcie o Terenie OnGeo.pl
Strefy ograniczonej zabudowy od urządzeń lotniczych w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Strefy, w których użycie lasera lub innego źródła światła jest ograniczone

W okolicy lotnisk istnieją wyznaczone strefy, w których użycie laserów, świateł z reflektorów poszukiwawczych, lampionów, balonów z diodami LED oraz fajerwerków jest ściśle regulowane. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla statków powietrznych, jak i ich załóg. Strefy te są różne w zależności od rodzaju źródła światła oraz typu lotniska.

 1. Dla laserów i świateł z reflektorów poszukiwawczych, strefa obejmuje przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 5600 m od punktu odniesienia lotniska, rozszerzając się do 18500 m wzdłuż linii centralnej przyrządowej drogi startowej.
 2. Użycie lampionów i balonów z diodami LED jest ograniczone w promieniu 18500 m od punktu odniesienia lotniska.
 3. Strefa dla fajerwerków obejmuje przestrzeń powietrzną w promieniu 9250 m od punktu odniesienia lotniska.
 4. W przypadku lądowiska przyszpitalnego, strefa ograniczeń wynosi 1850 m od punktu odniesienia lądowiska.

W tych strefach, każde użycie wymienionych źródeł światła wymaga specjalnego zezwolenia od odpowiednich władz, takich jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, co jest kluczowe dla uniknięcia zakłóceń w działaniu lotnisk oraz potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

W Raporcie o terenie OnGeo.pl znajduje się mapa zasięgów tych obszarów oraz tabelka z wykazem stref i opisem ich ograniczeń.

Strefy, w których użycie lasera lub innego źródła światła jest ograniczone w Raporcie o Terenie OnGeo.pl
Strefy, w których użycie lasera lub innego źródła światła jest ograniczone w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Strefy ograniczeń mających na celu minimalizowanie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta

Dla bezpieczeństwa operacji lotniczych, wprowadza się również strefy, w których obowiązują ograniczenia dotyczące występowania zwierząt. Obejmuje to zakazy budowy obiektów sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego oraz zakazy hodowania ptaków w pobliżu lotnisk.

Istnieją specyficzne regulacje dotyczące budowy i rozbudowy obiektów, które mogą sprzyjać obecności zwierząt stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Na przykład, w odległości do 7 km od punktu odniesienia lotniska, zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów, które mogą przyciągać zwierzęta. Dodatkowo, w promieniu do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska oraz 1,5 km od osi drogi startowej, po obu jej stronach, istnieją ograniczenia dotyczące hodowania lub wypuszczania ptaków, które mogą stanowić zagrożenie.

Dla lotnisk nieobjętych powyższymi przepisami, ograniczenia te są nieco mniej restrykcyjne, ale nadal istotne. Budowa lub rozbudowa obiektów sprzyjających występowaniu zwierząt stanowiących zagrożenie dla ruchu statków powietrznych jest zakazana w odległości do 4 km od punktu odniesienia lotniska. Ograniczenia dotyczące hodowania lub wypuszczania ptaków pozostają takie same jak dla innych lotnisk.

Raport OnGeo.pl przedstawia mapę tych stref oraz tabelę z nazwami stref i opisem wprowadzonych ograniczeń.

Strefy ograniczeń mające na celu minimalizowanie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta w Raporcie o Terenie OnGeo.pl
Strefy ograniczeń mające na celu minimalizowanie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Instrukcja generowania Raportu o terenie OnGeo.pl

Aby wygenerować Raport o terenie OnGeo.pl, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyszukiwanie działki/terenu: Przejdź do strony https://ongeo.pl/raporty i wyszukaj interesujący Cię teren. Możesz wybrać działkę/teren bezpośrednio na mapie, ręcznie wyznaczyć granice obszaru lub wpisać adres w wyszukiwarce.
 2. Wybór tematów do raportu: Po wybraniu działki zobaczysz listę dostępnych tematów raportu. Odznacz te, które Cię nie interesują, a następnie potwierdź wybór żółtym przyciskiem.
 3. Płatność: Wybierz odpowiednią dla Ciebie opcję zapłaty, skorzystaj z wygodnych płatności On-line (blick, przelewy24, kartą) i zatwierdź transakcję.
 4. Odbiór raportu: Raport zostanie automatycznie wygenerowany po około 5 minutach i wysłany na Twój e-mail. Możesz go również pobrać z poziomu konta użytkownika w zakładce Moje konto – Raporty użytkownika (opcja dla zalogowanych). 

Obejrzyj instrukcję  generowania Raportu OnGeo.pl

Podsumowanie

Rozważając wpływ lotnisk i stref ograniczeń na okoliczne tereny, warto zauważyć, jak niezbędne staje się posiadanie aktualnych i szczegółowych informacji przy planowaniu zakupu działki lub inwestycji w pobliżu lotnisk. Serwis OnGeo.pl, poprzez udostępnienie narzędzia Raport o terenie, spełnia kluczową rolę w procesie informacyjnym, zapewniając dostęp do szerokiego zakresu danych, w tym nowo dodanych informacji dotyczących lotnisk oraz stref ograniczeń. Ta innowacja w usługach OnGeo.pl zapewnia użytkownikom solidną bazę wiedzy, umożliwiając dokonywanie świadomych i przemyślanych decyzji dotyczących nieruchomości.

Podsumowując, zrozumienie i świadome wykorzystanie dostępnych zasobów informacyjnych, takich jak Raport o terenie od OnGeo.pl, może znacząco przyczynić się do zmniejszenia ryzyka związanego z inwestycją w obszarach podlegających wpływom lotnisk i związanych z nimi ograniczeń. Korzystając z narzędzi OnGeo.pl, inwestorzy i właściciele nieruchomości mają teraz możliwość lepszej orientacji w zakresowych ograniczeniach, co w dalszej perspektywie może przyczynić się do oszczędności czasu i zasobów.

FAQs

 1. Ile wynosi opłata za raport z serwisu Ongeo?
  Opłata za raport z serwisu Ongeo może różnić się w zależności od rodzaju raportu i zakresu dostarczanych danych. Dokładne informacje o cenie można znaleźć bezpośrednio na stronie cennik OnGeo.pl.
 2. Jak można odnaleźć działkę na podstawie jej numeru?
  Aby zlokalizować działkę na podstawie numeru, należy skorzystać z mapy dostępnej w serwisie OnGeo.pl. Można użyć wyszukiwarki adresów, wyszukać działkę po identyfikatorze lub przybliżyć widok mapy, aby znaleźć interesującą Cię działkę.
 3. Jak sprawdzić, czy działka jest przeznaczona pod zabudowę?
  Aby dowiedzieć się, czy działka jest budowlana, należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan ten dostarczy informacji nie tylko o możliwości zabudowy, ale także o dopuszczalnym rodzaju zabudowy i procentowej powierzchni działki, którą można zabudować.
 4. Jak można zaznaczyć więcej niż jedną działkę na OnGeo?
  Na serwisie można zaznaczyć jedną lub więcej działek korzystając z funkcji „Wskaż”. Wystarczy wpisać adres lub numer działki w wyszukiwarce, a następnie użyć opcji „Narysuj” do określenia granic obszaru, który Cię interesuje.
Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl