Artykuły techniczne

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Monika Byś
2024-04-11
~5 min
Głosów: 1, średnia ocen: 5
Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Planujesz budowę hali magazynowej, produkcyjnej lub o innym przeznaczeniu? Zanim rozpoczniesz prace budowlane, musisz dopełnić szeregu formalności, a jednym z kluczowych dokumentów jest karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). Sprawdź, czym jest i do czego może Ci się przydać. 

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, który opisuje planowaną inwestycję pod kątem jej potencjalnego wpływu na środowisko.
 • Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) na budowę fabryki należy wykonać przed rozpoczęciem procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Dzięki bazie danych wyselekcjonowanych działek, którą znajdziesz w OnGeo.pl, znacznie skrócisz czas potrzebny na odnalezienie odpowiedniej działki pod budowę hali magazynowej lub fabryki. 
 • W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne należy zabudowa przemysłowa, do której zaliczamy zabudowę magazynową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy

 • powyżej 0,5 ha zlokalizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody, m.in. Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu, lub w otulinach form ochrony przyrody;
 • powyżej 1 ha na pozostałych obszarach.

Zapis rozporządzenia oznacza, że budowa hali wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tzw. decyzji środowiskowej.

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, który opisuje planowaną inwestycję pod kątem jej potencjalnego wpływu na środowisko. KIP wymagana jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W trakcie planowania inwestycji analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia umożliwia osobom podejmującym decyzje ocenę potrzeby przeprowadzenia dokładnej oceny wpływu na środowisko. W przypadku gdy projekt jest uznawany za znacząco wpływający na środowisko lub gdy dokumentacja jest niepełna, konieczne jest przygotowanie dodatkowego raportu dotyczącego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Kiedy należy sporządzić kartę przedsięwzięcia na budowę fabryki?

Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) na budowę fabryki należy wykonać przed rozpoczęciem procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). DŚU jest niezbędna do rozpoczęcia budowy hali, a KIP jest jednym z dokumentów, które są wymagane do jej uzyskania.

W praktyce oznacza to, że KIP należy sporządzić przed:

 • Złożeniem wniosku o DŚU do właściwego organu administracji publicznej (np. starosty, burmistrza);
 • Rozpoczęciem prac projektowych, takich jak wykonanie projektu budowlanego;
 • Uzyskaniem innych decyzji administracyjnych, które są niezbędne do rozpoczęcia budowy (np. pozwolenia na budowę).

Kartę informacyjną należy złożyć do urzędu miasta lub gminy, odpowiedniego ze względu na lokalizację inwestycji. Organem właściwym w tej sprawie jest zatem wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Szczegółowa analiza działek pod budowę hali produkcyjnej dzięki OnGeo.pl

W OnGeo.pl oferujemy szeroki zakres usług związanych z analizami przestrzennymi. Jeśli szukasz idealnej nieruchomości pod budowę hali magazynowej lub zamieszasz zbadać działkę pod inwestycje jeszcze przed jej zakupem, skorzystaj z oferty OnGeo.pl i podejmij świadomą decyzję inwestycyjną!

Oferujemy nie tylko narzędzie do szybkiego zrozumienia potencjału inwestycyjnego posiadanych gruntów, ale również wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji. Nasze analizy przestrzenne, dostosowane do potrzeb wymagających klientów, stanowią pierwszy etap w procesie oceny ryzyka inwestycyjnego oraz możliwości rozwoju terenu. Charakteryzują się niezwykłą dokładnością i precyzją, którą codziennie doceniają tysiące użytkowników. 

Nasza diagnoza oparta jest na wieloletnim doświadczeniu i praktyce. Raport o terenie jest dokumentem stworzonym przez specjalistów, którzy ciągle doskonalą go od 2015 roku. Zespół OnGeo.pl składa się z wykwalifikowanych urbanistów, planistów, informatyków i geodetów, co świadczy o wysokiej jakości przeprowadzanych przez nas badań.

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE 

Dysponujemy największą w Polsce zharmonizowaną bazą danych przestrzennych, dostępną online. Nasza baza zawiera informacje na temat:

 • Cech terenu wskazanego obszaru - wymiary, dane z ewidencji gruntów, powierzchnia, ukształtowanie terenu, ekspozycja terenu;
 • Aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego i planów ogólnych gminy;
 • Pozwoleń na budowę w sąsiedztwie wskazanego terenu działki lub działek;
 • Analizy zabudowy w sąsiedztwie działki;
 • Form ochrony przyrody oraz stref ochronnych, np. ochrony konserwatorskiej, terenów zamkniętych, lotnisk i od elektrowni wiatrowych;
 • Sezonowej analizy nasłonecznienia działki;
 • Napowietrznych liniach energetycznych oraz infrastruktury technicznej w tym transformatorów, GPZ i słupów;
 • Uzbrojenia terenu w media;
 • Dostępie do drogi publicznej;
 • Zagrożeń i uciążliwości - tereny zalewowe, osuwiskowe, osiadanie terenu, stagnacja wody;
 • Geologiczne warunki budowlane;
 • inne - SPRAWDŹ JAKI

Co dokładnie możemy zaoferować w ramach diagnozy pod inwestycje?

1.) Wyszukiwanie działek według określonych kryteriów

Na Twoje życzenie przeprowadzimy wyszukiwanie działek spełniających określone przez Ciebie kryteria. Ustalamy wspólnie kryteria analizy, co pozwoli uzyskać bazę danych z działkami spełniającymi Twoje wymagania.

2.) Uzupełnienie informacji o działkach

Jeśli posiadasz listę numerów ewidencyjnych działek, możemy na Twoje życzenie wzbogacić tę listę o dodatkowe informacje pochodzące z naszej bazy danych.

W obu przypadkach otrzymasz obszerny zestaw informacji o działkach, obejmujący m.in. informacje o MPZP, obszarach chronionych, dostępności do dróg, infrastrukturze energetycznej, a nawet klasie bonitacyjnej gleby i inne.

3.) Zakup bazy danych MPZP z uwzględnieniem indywidualnych cech, wskazanych przez klienta

4.) Zakup bazy danych dotyczących wydanych pozwoleń na budowę, skupiających się na konkretnych inwestycjach, takich jak hale produkcyjne, magazynowe i inne.

Oferujemy dostęp do baz danych w formie arkuszy kalkulacyjnych Excel, baz danych GIS i CAD oraz map w Google Maps. Możemy również zwizualizować dane dla najbardziej atrakcyjnych działek.

Jakie informacje zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali?

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać szereg informacji, m.in.:

 1. Dane firmy lub osoby fizycznej, która planuje budowę hali;
 2. Charakterystykę przedsięwzięcia:
  • Rodzaj przedsięwzięcia, np. budowa hali;
  • Cel przedsięwzięcia, np. magazynowanie, produkcja, handel;
  • Lokalizacja przedsięwzięcia, czyli adres, działka;
  • Powierzchnia zabudowy i kubatura hali;
  • Wysokość hali;
  • Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy.
 3. Opis przedsięwzięcia:
  • Szczegółowy opis technologii i rozwiązań technicznych, które będą zastosowane w hali;
  • Rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń (np. hałas, pyły);
  • Planowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, np. oczyszczalnia ścieków, filtry powietrza;
  • Informacja o przewidywanym wpływie przedsięwzięcia na środowisko, np. zmiany w ukształtowaniu terenu, wpływ na florę i faunę.
 4. Informacja o uzgodnieniach:
  • Wykaz uzgodnień i opinii, które zostały uzyskane w związku z planowaną inwestycją, np. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Państwową Służbą Sanitarną;
  • Informacja o decyzjach administracyjnych, które są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia (np. pozwolenie na budowę.
 5. Inne informacje:
  • O udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym DŚU;
  • O transgranicznym oddziaływaniu na środowisko (jeśli dotyczy).

Sprawdź kartę informacyjną przedsięwzięcia w Geoportalu Na Mapie

Wejdź na Geoportal swojej gminy i sprawdź karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko. W Ekoportalu Na Mapie zyskasz wiedzę o inwestycjach i planach inwestycyjnych na terenie swojej gminy, które wymagają decyzji środowiskowych w tym kartę informacyjną farmy fotowoltaicznej PV.

PRZEJDŹ DO GEOPORTALU NA MAPIE

Aby przejść na swój geoportal, skorzystaj z wyszukiwarki dostępnej na stronie: geoportal-krajowy.pl/#szukaj-gminy. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki internetowej i wpisać frazę "geoportal na mapie + nazwa Twojej gminy". 

Dane o przedsięwzięciach przygotowaliśmy w dwóch wersjach - w tabeli oraz w formie zbiorczego zestawienia kart. Otrzymasz nie tylko sam wykaz kart informacyjnych, ale również:

 • numer i nazwę sprawy,
 • tematykę,
 • rodzaj dokumentu,
 • dane urzędu do którego wpłynęła decyzja,
 • datę publikacji i modyfikacji decyzji.
Sprawdź kartę informacyjną fabryki w Geoportalu Na Mapie
Sprawdź kartę informacyjną fabryki w Geoportalu Na Mapie

Bazę danych aktualizujemy na bieżąco.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.