Porady OnGeo

Jak zmienić decyzję o warunkach zabudowy?

Paulina Multan
2021-05-17
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-05-10
Głosów: 27, średnia ocen: 5
wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Planujesz budowę domu na posiadanej nieruchomości? A może przed zakupem idealnej działki chcesz się dowiedzieć jakie są dla niej warunki zabudowy? Jeśli jesteś ciekaw co zrobić, gdy otrzymana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie spełnia Twoich oczekiwań, przeczytaj ten artykuł. Dowiedz się jak zmienić decyzję o warunkach zabudowy!

 • Jeżeli uzyskałeś niezadowalającą decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, możesz zawnioskować o zmianę wydanej decyzji.
 • Warunkiem uwzględnienia wniesionego wniosku o zmianę warunków, jest wyrażenie zgody na proponowane zmiany przez wszystkie zainteresowane strony.
 • Opłata skarbowa za zamianę decyzji o warunkach zabudowy wynosi 10 zł.
 • Od uzyskanej decyzji o zmianie warunków zabudowy przysługuje możliwość odwołania w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Jeżeli na działce, którą planujesz w przyszłości zabudować nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby dowiedzieć się czy działka jest budowlana oraz jakie są wytyczne dotyczące możliwej zabudowy, musisz wystąpić z wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta, na którego terenie znajduje się interesująca Cię nieruchomość.

Sprawdź czy na Twojej działce został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu

Co zrobić gdy dla dla interesującej Cię działki nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego pisaliśmy tutaj: Brak MPZP dla działki? Pozostaje decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Więcej na temat samej decyzji o warunkach zabudowy dowiesz się z artykułów:

Decyzja o warunkach zabudowy - procedura formalna

Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy

Jak zmienić decyzję o warunkach zabudowy?

Jeżeli po złożeniu wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzyskałeś odpowiedź, która nie jest dla Ciebie korzystna, lub rozmija się z Twoimi oczekiwaniami czy projektem budowlanym, nic straconego. Prawo umożliwia Ci złożenie odwołania od otrzymanej decyzji. Zaskakująco, nadane uprawnienie nie wynika z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Postawy prawnej należy szukać w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w artykule 155 - Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo.

Warunkiem uwzględnienia wniesionego wniosku o zmianę warunków jest wyrażenie zgody na proponowane zmiany przez wszystkie zainteresowane strony

Istnieje jednak możliwość, że pomimo uzyskania wymaganych zgód stron zainteresowanych i tak uzyskamy odpowiedź negatywną z urzędu. Dlaczego może się tak wydarzyć?

W wyjątkowych sytuacjach, urząd ma prawo odmówić zmiany decyzji warunków zabudowy. Takie okoliczności należy rozpatrywać bardzo indywidualnie i może to wynikać z lokalnych przepisów, np. aktów prawa o ochronie środowiska. Ponadto zmiana decyzji o warunkach zabudowy jest decyzją uznaniową. Możliwa jest odmowa zmiany decyzji warunków zabudowy jeśli:

 • Decyzja jest wadliwa,
 • Zostaje zmieniony przedmiot inwestycji,
 • Zakres zmian wykracza poza zakres wykonanej w trakcie postępowania o wydanie decyzji, analizy urbanistycznej.

Do kogo wnioskować o zmianę decyzji zabudowy?

Zarówno decyzje o warunkach zabudowy, jak i decyzje o ich zmianie, wydawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, czyli reprezentanta urzędu, do którego złożyłeś wniosek.

Możesz otrzymać decyzję w sprawie zmiany wydanej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli:

 • to Ty wnioskowałeś o wydanie decyzji. Jeśli decyzję wydano innemu inwestorowi, od którego nabyłeś nieruchomość, powinieneś najpierw zawnioskować o wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
 • wydana decyzja jest ostateczna – czyli, gdy żadna ze stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nie złożyła odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o warunkach zabudowy lub jeżeli zostało złożone odwołanie, po zakończeniu procedury odwoławczej;
 • strony wyraziły zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy – przy czym przez strony należy rozumieć inne osoby lub podmioty, będące stronami postępowania dotyczącego decyzji;
 • decyzja o warunkach zabudowy jest ważna, tzn. nie została wygaszona – np.: gdy dla obszaru, którego ona dotyczy wydano decyzję o pozwoleniu na budowę dla innego inwestora, albo dla obszaru, którego dotyczy decyzja uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o ustaleniach sprzecznych z decyzją o warunkach zabudowy.

Jak zmienić decyzję o warunkach zabudowy - gdzie i jakim sposobem należy złożyć wniosek?

Wniosek o zmianę decyzji warunków zabudowy możesz złożyć w urzędzie miasta lub gminy, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. Możesz to zrobić osobiście lub też wybrać wygodniejszą opcję, złożenia wniosku listownie lub elektronicznie.

Jak zmienić decyzję o warunkach zabudowy - zobacz jak w kilka kroków skutecznie złożyć wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy?

Krok 1: Przygotuj wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i złóż go.

Dokumenty, które musisz skompletować to :

 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa za zamianę decyzji o warunkach zabudowy wynosi 10 zł.
 • Pełnomocnictwo, jeśli reprezentuje Cię osoba umocowana wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo – w wysokości 17 zl.
 • Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
 • Zgoda stron na zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wskazówka! Jeśli chcesz przyspieszyć procedurę po stronie urzędu, dołącz do wniosku także zgodę stron na zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

Niedostarczenie zgód do urzędu spowoduje, że ten sam wystąpi do stron o niezbędne zgodny podczas procedury rozpatrzenia wniosku. W przypadku braku uzyskania zgód wszystkich uczestników, urząd nie będzie mógł wydać decyzji o zmianie warunków zabudowy.

Krok 2: Sprawdzenie kompletności i poprawności wniosku i załączników.

Gdy Twój wniosek będzie niekompletny lub będzie zawierał błędy, zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków. Termin na uzupełnienie braków wyniesie minimum 7 dni. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, Twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Krok 3: Ustalenie stron postępowania i zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Kompletny wniosek umożliwia kontynuowanie procedury o wydanie decyzji o zmianach warunków zabudowy. Urząd przejdzie do ustalenia stron postępowania i zawiadomieniu ich o wszczęciu postępowania. Stronami w postępowaniach związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy są zazwyczaj właściciele lub użytkownicy wieczyści, na które oddziaływać będzie planowana inwestycja.

Krok 4: Umorzenie lub zawieszenie postępowania?

Jeżeli na obszarze objętym wnioskiem, po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy wydano plan miejscowy o ustaleniach innych, niż zawarte w treści zmienianej decyzji, postepowania o zmianę warunków zostanie umorzone. – Art. 105 kpa.

Ile to potrwa?

Jeżeli złożysz kompletny wniosek – przygotuj się na około miesiąc oczekiwania na decyzję.

Od wydanej decyzji o zmianie warunków zabudowy możesz się odwołać! Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się do za pośrednictwem organu, który wydał decyzję zmieniającą, do samorządowego kolegium odwoławczego.

Sprawdź szczegóły na temat swojej działki w indywidualnym Raporcie o Terenie OnGeo.

Jeśli posiadasz działkę i planujesz ją zabudować, sprawdź najważniejsze informacje o posiadanym terenie w  Geoportalu OnGeo.

Raport o Terenie OnGeo gwarantuje otrzymanie skondensowanej, rzetelnej i fachowej wiedzy na temat interesującego Cię terenu.

Jakie informacje uzyskasz z Raportu o Terenie OnGeo?

 • Czy na wskazanym terenie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 • Uzyskasz informacje o planowanych inwestycjach w okolicy;
 • Sprawdzisz czy na tym terenie obowiązują obszary chronione jak Natura 2000, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody;
 • Zapoznasz się z informacjami o zanieczyszczeniu powietrza, zagrożeniu powodziowym i osuwiskowym;
 • Sprawdzisz potencjał solarny nieruchomości, co pomoże Ci w przyszłości ocenić zasadność zainwestowania w fotowoltaikę.

Sprawdź jak to działa!

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl