News

Jak przepisać mieszkanie na dziecko?

Monika Byś
2022-02-14
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-06-06
Głosów: 30, średnia ocen: 4.9
Jak przepisać mieszkanie

Jeśli rodzice chcą przekazać swojemu dziecku swoje mieszkanie, mogą zrobić to za pomocą umowy darowizny mieszkania. Umowa te wymaga jednak zachowania szczególnej formy. Możliwe jest również zwolnienie z podatku od darowizn. Jak przepisać mieszkanie na dziecko?

 • Aby dokonać zmiany właściciela należy umówić się do notariusza w celu sporządzenia odpowiedniej umowy. Niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego.
 • Darowizna opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn. Jednak jeśli dotyczy przekazania nieruchomości na członka najbliżej rodziny, to nowych posiadaczy mienia zwalnia się z podatku od darowizny, bez względu na jej wartość.

Jak przepisać mieszkanie na dziecko? Darowizna mieszkania

Rodzice chcąc zapewnić lepszą przyszłość swojemu dziecku mogą obdarować je mieszkaniem, które jest ich własnością, bądź mają do niego spółdzielcze własnościowe prawo. Może to być zarówno ich jedyne mieszkanie, jak i kolejne, które posiadają w swoim majątku. Nie ma tu żadnych ograniczeń.

Polecamy wpis: Czy mieszkanie należące do majątku wspólnego małżonków może być przekazane rodzicom bez podatku?

Aby dokonać zmiany właściciela należy umówić się do notariusza w celu sporządzenia odpowiedniej umowy. Niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Polecamy wpis: Dokument w formie aktu notarialnego moc prawna

Jak przepisać mieszkanie na dziecko? Co będzie potrzebne

Sporządzenie aktu notarialnego wymaga dostarczenia niezbędnych dokumentów do kancelarii notarialnej.

Umowa darowizny mieszkania wymaga przede wszystkim:

 • Numeru lub odpisu z księgi wieczystej (jeśli mieszkanie posiada księgę wieczystą);
 • Podstawy nabycia nieruchomości, np. umowa sprzedaży, akt dziedziczenia czy postanowienie sądu o nabyciu spadku;
 • Zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej o prawie do lokalu w przypadku darczyńców posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego;
 • Zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące podatku od spadków oraz darowizn. Jego treść może poświadczać zapłatę lub od niej zwalniać.

Ponadto należy przygotować zaświadczenie dotyczące podatku od spadku i darowizn, jeśli nabycie mieszkania nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, bądź w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, jeżeli czynności dokonano po dniu 01 stycznia 2007 roku.

Potrzebne będzie również przekazanie danych – swoich i obdarowanego, czyli ich imiona oraz nazwiska, adresy zamieszkania, imiona obojga rodziców, numer, seria oraz data ważności dokumentów tożsamości, numery PESEL, stan cywilny bądź oficjalny dowód na istnienie intercyzy, stopień pokrewieństwa/powinowactwa pomiędzy stronami umowy darowizny.

Notariusz również zapyta darczyńcę m.in. o wartość lokalu oraz datę jego wydania, a także o to, czy chce, by wobec niego została ustanowiona służebność. Jeśli zostanie ona zawarta w umowie, darczyńca, czyli rodzic przekazujący mieszkanie swojemu dziecku, będzie miała prawo do pozostania w nim do swojej śmierci.

Polecamy wpis: Służebność - dowiedz się czym jest i jakie są jej rodzaje

W dniu sporządzenia umowy niezbędne jest posiadanie dokumentu tożsamości.

Darowizna mieszkania a podatek

Darowizna opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z polskim prawem obdarowanych podzielono na na trzy grupy podatkowe.

Małżoneków, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo i przybranych rodziców zwalnia się najczęściej całkowicie z podatku od darowizny, bez względu na jej wartość. Warunkiem jest przedłożenie informacji o darowiźnie do urzędu skarbowego w ciągu pół roku od podpisania aktu notarialnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, art. 4a ust. 1 pkt 1 zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2

Darowizna mieszkania a koszty notarialne

Koszty notarialne przy darowiźnie mieszkania uzależnia się od jego wartości. Natomiast maksymalna taksa notarialna wynosi do 3 000 zł – 100 zł, dalej powyżej:

 • 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
 • 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej - nie więcej niż 7 500 zł.

Maksymalne stawki taksy notarialnej określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto pamiętać, że są to górne limity kwot, dlatego też można negocjować z notariuszem jej obniżeniem o dowolną kwotą.

Źródło: mojafirma.infor.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.