Porady OnGeo

Jakie są obowiązki inspektora nadzoru budowlanego?

Monika Byś
2021-04-15
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-28
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Inspektor nadzoru budowlanego

Inwestor nadzoru budowanego jest ważną postacią w procesie budowy. Jest osobą sprawującą nadzór przeprowadzanych prac budowlanych oraz odpowiada za jakość materiałów budowlanych. Inspektor nadzoru budowlanego sprawdza również, czy na budowie przestrzega się przepisów BHP.  Za co odpowiedzialny jest inspektor nadzoru budowlanego? Jakie są jego prawa i obowiązki?

 • Struktura administracyjna nadzoru budowlanego składa się z trzech szczebli: centralnego organu nadzorczego, wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowalnego, powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
 • Wojewódzki i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego są przez przepisy prawa budowlanego upoważnieni do wstępu na plac budowy i teren zakładu pracy.
 • Inspektor nadzoru budowlanego może poprosić do dostarczenie dodatkowych ekspertyz i ocen technicznych, może wydawać polecenia kierownikowi budowy oraz ma prawo wstrzymać prace budowlane na budowie.
 • Podstawowym obowiązkiem inspektora nadzoru budowlanego jest kontrola jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych oraz kontrola bezpieczeństwa osób na terenie budowy.
 • Jeżeli szukasz nieruchomości, działki pod budowę domu wejdź na Geoportal OnGeo.pl i pobierz zestaw cennych informacjo o nieruchomości.

Kim właściwie jest inspektor nadzoru budowlanego?

Mówiąc o roli inspektora nadzoru budowlanego musimy wspomnieć o całej strukturze administracyjnej nadzoru budowlanego. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 89 poz. 414) - Prawo budowlane, powołane zostały organy nadzorcze sprawujące kontrolę nad procesami budowlanymi. Cały system składa się z trzech szczebli.

Na najwyższym szczeblu mamy w Polsce centralny organ nadzorczy, czyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB). Poniżej stoją organy na szczeblu lokalnym:

 • wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego;
 • powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

Z ramienia wymienionych organów działa inspektor nadzoru budowlanego. Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo wstępu na każdy obiekt budowlany, który mu podlega. Jeśli budujesz dom jednorodzinny możesz spodziewać się kontroli powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Jakie uprawnienia ma inspektor nadzoru budowlanego?

Jak już wspomniano, zarówno wojewódzki, jak i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego są przez przepisy prawa budowlanego upoważnieni do wstępu na plac budowy i teren zakładu pracy. Pamiętaj, że wszelkie czynności prowadzone przez nadzór budowlany powinny być wykonywane w Twojej obecności! Podczas kontroli powinien być obecny również kierownik budowy.

Wojewódzki i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może w przypadku wątpliwości dotyczących jakości materiałów budowlanych oraz jakości prowadzonych prac budowlanych, zażądać dostarczenia dodatkowych ekspertyz i ocen technicznych.

Ponadto - inspektor nadzoru budowlanego ma prawo wydawać bezpośrednie polecenia kierownikowi budowy. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli inspektor uzna, że na placu budowy zaistniały jakieś nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa, które potencjalnie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy.

Inspektor może również w ekstremalnych sytuacjach wstrzymać wszelkie prace budowlane. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy zostaną stwierdzone istotne odstępstwa od projektu architektoniczno-budowlanego.

Dodatkowym uprawnieniem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wydawanie nakazów rozbiórki obiektu budowlanego w przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może również nakładać wszelkie kary np. za użytkowanie obiektu bez pozwolenia, za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

Kary za samowolę budowlaną

Do dodatkowych uprawnień wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego należą działania mające na celu wyjaśnienie katastrof budowlanych.

Jakie są obowiązki inspektora nadzoru budowlanego?

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy kontrola:

 • jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
 • zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,
  - zdolności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania;
 • ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy;
 • prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
 • prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (rozbiórki) i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót;
 • w wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Czy inspektor nadzoru budowlanego może ponieść odpowiedzialność za swoje działania?

Tak. Inspektor nadzoru budowlanego może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli odebrane przez niego prace od inwestora nie będą spełniać wymogów. W takim przypadku inspektor musi wykazać, że podczas kontroli dochował wszelkiej staranności w odbiorze prac, a występujące uchybienia zostały popełnione z przyczyn niezależnych. Należy pamiętać, że odpowiedzialność inspektora obejmuje wyłącznie okres pełnienia przez niego obowiązków.

Poznaj raporty o terenie w Geoportal ONGEO.PL

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.