News

Darowizna dla gminy na rzecz zmiany MPZP

Monika Byś
2022-10-19
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Darowizna dla gminy na rzecz zmiany MPZP

Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) we Wrocławiu darowizna dla gminy na rzecz zmiany MPZP jest dopuszczalna. Izba zaznacza jednak, że każdorazowo należy spełnić dwie przesłanki. 

  • Co do zasady dopuszczalne jest przekazanie na rzecz gminy darowizny w związku z dokonywaniem zmian w MPZP pod warunkiem spełnienia każdorazowo dwóch przesłanek.
  • Po pierwsze: dobrowolność udzielenia darowizny. Gmina nie może domagać się przekazania darowizny za dokonanie zmian w MPZP. Natomiast drugi warunek to: przekazanie darowizny powinno nastąpić w rozumieniu art. 888 K.c., czyli bez polecenia, które zobowiązywałyby gminę do dokonana zmian zgodnie z jego treścią.

Zdaniem RIO we Wrocławiu:

opinia RIO we Wrocławiu

Co do zasady dopuszczalne jest przekazanie na rzecz gminy darowizny w związku z dokonywaniem zmian w MPZP pod warunkiem spełnienia każdorazowo dwóch przesłanek.

Jak zaznaczyła Izba, chodzi o dobrowolność udzielenia darowizny. Gmina nie może domagać się przekazania darowizny za dokonanie zmian w MPZP. Natomiast drugi warunek brzmi: przekazanie darowizny powinno nastąpić w rozumieniu art. 888 K.c., czyli bez polecenia, które zobowiązywałyby gminę do dokonana zmian zgodnie z jego treścią.

Przeczytaj także:

Darowizna dla gminy na rzecz zmiany MPZP

W obszernej opinii RIO przywołała m.in. wyrok NSA z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn. II OSK 210/15), a także WSA w Gdańsku z dnia 29 października 2008 r. (sygn. II SA/Gd 799/07). Wynika z nich, że art. 21 ust. 1 u.p.z.p. nie należy odczytywać jako braku zgody ustawodawcy na partycypowanie, np. w formie darowizny na rzecz gminy, w kosztach sporządzania planu przez inny podmiot. 

Przepis ten wskazuje, że gmina sama będąc zobowiązana do ponoszenia kosztów nie może domagać się np. od właścicieli położonych na terenach objętych planem, ponoszenia i pokrywania kosztów związanych ze sporządzeniem planu z przewidzianymi w art. 21 ust. 2 u.p.z.p. wyjątkami. Z orzeczenia wynika, że pokrycie kosztów sporządzania planu przez inny, niż wskazany w art. 21 ust. 1 u.p.z.p. podmiot jest wewnętrzną sprawą gminy. W sytuacji zachowania procedury planistycznej nie stanowi podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały. 

Jak zauważa RIO, w świetle powyżej wskazanych przepisów oraz Kodeksu cywilnego, za niedopuszczalne należałoby uznać przyjęcie przez gminę darowizny z poleceniem zobowiązującym obdarowanego (gminę), czyli np. do przeznaczenia darowizny na zmianę miejscowego aktu planistycznego w takim zakresie, który umożliwiłby darczyńcy umieszczenie w tym akcie prowadzonej przez niego inwestycji. 

Dlatego, jak zauważono w opinii, „umowa darowizny" w której organ wykonawczy gminy zobowiązuje się sporządzić lub zmienić MPZP za zobowiązanie inwestora do przekazania na rzecz gminy określonej sumy pieniężnej jest niedopuszczalne (nie stanowi darowizny), a brak wystarczających środków w budżecie gminy nie ma wpływu na ocenę dopuszczalności takich działań. 

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.