Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Darowizna dla gminy na rzecz zmiany MPZP

Głosów: 3, średnia ocen: 5
mock

Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) we Wrocławiu darowizna dla gminy na rzecz zmiany MPZP jest dopuszczalna. Izba zaznacza jednak, że każdorazowo należy spełnić dwie przesłanki. 

  • Co do zasady dopuszczalne jest przekazanie na rzecz gminy darowizny w związku z dokonywaniem zmian w MPZP pod warunkiem spełnienia każdorazowo dwóch przesłanek.
  • Po pierwsze: dobrowolność udzielenia darowizny. Gmina nie może domagać się przekazania darowizny za dokonanie zmian w MPZP. Natomiast drugi warunek to: przekazanie darowizny powinno nastąpić w rozumieniu art. 888 K.c., czyli bez polecenia, które zobowiązywałyby gminę do dokonana zmian zgodnie z jego treścią.

Zdaniem RIO we Wrocławiu:

opinia RIO we Wrocławiu

Co do zasady dopuszczalne jest przekazanie na rzecz gminy darowizny w związku z dokonywaniem zmian w MPZP pod warunkiem spełnienia każdorazowo dwóch przesłanek.

Jak zaznaczyła Izba, chodzi o dobrowolność udzielenia darowizny. Gmina nie może domagać się przekazania darowizny za dokonanie zmian w MPZP. Natomiast drugi warunek brzmi: przekazanie darowizny powinno nastąpić w rozumieniu art. 888 K.c., czyli bez polecenia, które zobowiązywałyby gminę do dokonana zmian zgodnie z jego treścią.

Przeczytaj także:

Darowizna dla gminy na rzecz zmiany MPZP

W obszernej opinii RIO przywołała m.in. wyrok NSA z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn. II OSK 210/15), a także WSA w Gdańsku z dnia 29 października 2008 r. (sygn. II SA/Gd 799/07). Wynika z nich, że art. 21 ust. 1 u.p.z.p. nie należy odczytywać jako braku zgody ustawodawcy na partycypowanie, np. w formie darowizny na rzecz gminy, w kosztach sporządzania planu przez inny podmiot. 

Przepis ten wskazuje, że gmina sama będąc zobowiązana do ponoszenia kosztów nie może domagać się np. od właścicieli położonych na terenach objętych planem, ponoszenia i pokrywania kosztów związanych ze sporządzeniem planu z przewidzianymi w art. 21 ust. 2 u.p.z.p. wyjątkami. Z orzeczenia wynika, że pokrycie kosztów sporządzania planu przez inny, niż wskazany w art. 21 ust. 1 u.p.z.p. podmiot jest wewnętrzną sprawą gminy. W sytuacji zachowania procedury planistycznej nie stanowi podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały. 

Jak zauważa RIO, w świetle powyżej wskazanych przepisów oraz Kodeksu cywilnego, za niedopuszczalne należałoby uznać przyjęcie przez gminę darowizny z poleceniem zobowiązującym obdarowanego (gminę), czyli np. do przeznaczenia darowizny na zmianę miejscowego aktu planistycznego w takim zakresie, który umożliwiłby darczyńcy umieszczenie w tym akcie prowadzonej przez niego inwestycji. 

Dlatego, jak zauważono w opinii, „umowa darowizny" w której organ wykonawczy gminy zobowiązuje się sporządzić lub zmienić MPZP za zobowiązanie inwestora do przekazania na rzecz gminy określonej sumy pieniężnej jest niedopuszczalne (nie stanowi darowizny), a brak wystarczających środków w budżecie gminy nie ma wpływu na ocenę dopuszczalności takich działań. 

Źródło: PAP

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak