Porady OnGeo

Czym jest nieruchomość rolna?

Monika Byś
2021-05-11
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-05-05
Głosów: 27, średnia ocen: 5

Obok nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych kodeks cywilny wyróżnia dodatkowy rodzaj nieruchomości – nieruchomość rolną. Moda na budowę domów jednorodzinnych na obszarach okołomiejskich, spowodowała wzrost zainteresowania nieruchomościami rolnymi w celu ewentualnego przekształcenia ich na działki budowlane. W dzisiejszym artykule opiszemy, czym jest nieruchomość rolna, czym różni się od nieruchomości gruntowych oraz jak sprawdzić, czy dana nieruchomość jest działką budowlaną, czy nieruchomością rolną.

 • Nieruchomościami rolnymi są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
 • Aby sprawdzić, czy dana nieruchomość jest działką budowlaną należy również sprawdzić przeznaczenie w MPZP.
 • Nieruchomość rolna wyróżnia przeznaczenie. Nieruchomość gruntowa to część powierzchni ziemi, która stanowi czyjąś własność.
 • Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl w zaledwie 5 minut poznasz najważniejsze cechy Twojej nieruchomości. Sprawdzić m.in. zapisy MPZP, odległość linii energetycznych w promieniu 200m od działki, poznasz uciążliwości na działce (natężenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, osuwiska), unikniesz budowy domu w strefie zalewowej.

Czym jest nieruchomość rolna?

Definicja nieruchomości rolnej jest zawarta w art. 46 Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740). Zgodnie z definicją, nieruchomość rolna to każda nieruchomość (zabudowana lub niezabudowana), służąca do produkcji rolnej, chyba że w planie zagospodarowania przestrzennego jest dla niej zapisane inne przeznaczenie. Nieruchomościami rolnymi są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Do części składowych nieruchomości rolnej zalicza się:

 1. Budynki i budowle rolnicze
 2. Budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych
 3. Zasiewy i uprawy
 4. Plantacje kultur wieloletnich
 5. Drzewa i krzewy występujące na gruntach rolnych

Obrót nieruchomościami rolnymi jest regulowany przez ustawę z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 Nr 64 poz.592). Przedmiot wyceny nieruchomości rolnej powinien stanowić grunt wraz z jej częściami składowymi, sam grunt lub określona część składowa gruntu rolnego.

Jakie są cechy nieruchomości rolnej?

Cechy nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy:

 • Lokalizacja i położenie
 • Różnorodność istniejącej lub możliwej zabudowy
 • Stan zabudowy
 • Występowanie gruntów o różnej przydatności do zabudowy
 • Wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej

Cechy nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych pod zabudowę:

 • Lokalizacja i położenie
 • Różnorodność rodzajów użytków gruntowych
 • Różnorodność utworów tworzących glebę i jej ożywiony charakter
 • Występowanie gleb o różnej przydatności rolniczej
 • Występowanie szczególnych cech określających zdolności produkcyjne gleb ( zagrożenie erozją, przydatność do produkcji określonych roślin, kultura gleb, trudność uprawy, kamienistość)
 • Wyposażenie w budowle i urządzenia do produkcji rolnej
 • Możliwość innego wykorzystania , niż rolnicze

Czym różni się nieruchomość rolna od nieruchomości gruntowej?

Nieruchomość gruntowa to część powierzchni ziemi, która stanowi czyjąś własność. Nieruchomość rolna wyróżnia grupę jaką są nieruchomości rolne.  Jako punkt wyjścia do klasyfikowania nieruchomości gruntowej jako rolnej, należy przyjąć założenie, że omawiana nieruchomość stanowi w całości lub części użytek rolny (grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty pod stawami, rowy) . Aby nieruchomość gruntowa mogła być zakwalifikowana jako nieruchomość rolna trzeba odpowiedzieć na pytanie – czy nieruchomość gruntowa może wejść w skład gospodarstwa rolnego. Jeśli odpowiedź będzie negatywna – wówczas nie można przyporządkować nieruchomości gruntowej, jako nieruchomość rolna.

Nieruchomość rolna wyróżnia przeznaczenie. Zgodnie z definicją nieruchomości rolnej, za nieruchomości te uznaje się nie tylko nieruchomości, które są już wykorzystywane na cele rolnicze, ale również takie, które w taki sposób mogłyby być wykorzystywane. Dużo zależy w tym przypadku od zapisu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Jeśli w planie miejscowym przewiduje użytkowanie rolnicze, a nieruchomość leży odłogiem, taką nieruchomość możemy uznać za nieruchomość rolną.

W przypadku, gdy na obszarze na którym znajduje się nieruchomość nie ma MPZP, przeznaczenie gruntów znajduje się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Jak sprawdzić, czy dana nieruchomość jest działką budowlaną, czy nieruchomością rolną?

Aby sprawdzić, czy dana nieruchomość jest działką budowlaną należy również sprawdzić przeznaczenie w MPZP. Jeśli działka nie jest objęta MPZP należy złożyć wniosek o warunki zabudowy.

Czy wiesz że…

Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl w prosty sposób dowiesz się, czy Twoja działka znajduje się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego?

Dodatkowo, w jednym raporcie możesz mieć dostęp do najważniejszych informacji o swojej działce. Wygeneruj Raport o Terenie i sprawdź:

 1. Dostęp do drogi publicznej oraz planowane budowy dróg w promieniu 1km od działki.
 2. Słupy i linie napowietrzne sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia w promieniu 200m.
 3. Natężenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza.
 4. Zagrożenia powodziowe i osuwiskowe na działce i w okolicy.

A to wszystko w zaledwie 5 minut!

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.