Posty autora: Łukasz Nowak
Zagrożenie powodziowe
Na terenie Polski wyraźnie widać regionalne zróżnicowanie typów i wielkości powodzi. Powódź należy odróżnić od wezbrania.
migracja ludności
Pandemia może przyspieszyć proces migracji z obszarów miejskich na wieś, zauważalny jest duży wzrost zabudowy na terenach wiejskich w sąsiedztwie dużych miast.