Przetargi

Przetarg: Opracowanie zmiany mpzp w gminie Luzino

Monika Byś
2022-01-24
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 37, średnia ocen: 5
zmiany mpzp w gminie Luzino

Przetarg dotyczy opracowania zmiany mpzp w gminie Luzino fragmentu obrębu Dąbrówka oraz zmiany studium fragmentu obrębu Kębłowo w gminie Luzino.

 • Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 12 miesięcy.
 • Termin składania do 25.01.2022 do godziny 12:59
 • Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 36 miesięcy.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie zmiany mpzp w gminie Luzino

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Dąbrówka oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Kębłowo w gminie Luzino.

 1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka. Część działki nr 126, w zakresie zmiany funkcji - dopuszczenie zabudowy zagrodowej - 1 sztuka.
 2. Zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino. Działki: nr 298/8, nr 298/9, nr 298/10, 298/11, nr 264 położonych w miejscowości Kochanowo, w obrębie Kębłowo. W zakresie zmiany funkcji.

Informacje dodatkowe: Opracowanie zmiany mpzp w gminie Luzino

 • Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej -> tutaj
 • Termin składania do 25.01.2022 do godziny 12:59
 • Formularz do bezpośredniego złożenia oferty -> tutaj
 • Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 12 miesięcy.
 • Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 36 miesięcy.
 • Zakres wykonywanych czynności przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium - zgodnie z załącznikiem - zobowiązanie Wykonawcy.
 • Warunki płatności - Ustala się następujące terminy płatności umówionego wynagrodzenia: 
  1) pierwsza transza - w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu planu i studium, 
  2) druga transza - w wysokości 30 % wartości przedmiotu umowy. Po uzyskaniu uzgodnień i przedłożeniu projektów planów i studium do wyłożenia do publicznego wglądu, 
  3) trzecia transza - w wysokości 40 % wartości przedmiotu umowy. Po stwierdzeniu przez Wojewodę Pomorskiego zgodności z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej. Na podstawie dokumentacji formalno - prawnej, przekazaniu uzasadnienia i podsumowania, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także przekazania planów i studium w aplikacji GIS .

Kontakt:

Bożena Adamus
Urząd Gminy Luzino
Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.