News

Wycinka drzew na własnej działce - kiedy można wycinać drzewa w 2022 r.

Monika Byś
2022-04-26
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-05-18
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Wycinka drzew na własnej działce

Wycinka drzew na własnej działce jest możliwa bez konieczności starania się o pozwolenie na usunięcie drzew. Ważne jest jest jednak, aby prace związane z wycinką nie rozpoczynać w okresie lęgowym ptaków. Pamiętaj, że w tym czasie obowiązuje w Polsce zakaz wycinki drzew. Dowiedz się od kiedy do kiedy trwa okres lęgowy ptaków w 2022 r.?

 • Wycinka drzew i krzewów na własnej działce odbywa się bez konieczności uzyskania zezwolenia, ani zgłoszenia.
 • Przy wycinaniu drzew należy wziąć pod uwagę przepisy zakazujące niszczenia gniazd i siedlisk ptaków chronionych.
 • Okres lęgowy zaczyna się 1 marca i kończy 15 października każdego roku. Oznacza to, że od 16 października 2022 r. do końca lutego 2023 r. można bezpiecznie wycinać drzewa. 

Wycinka drzew na własnej działce - kiedy jest możliwa?

Co do zasady wycinka drzew i krzewów na własnej działce odbywa się bez konieczności uzyskania zezwolenia, ani zgłoszenia. Ważne, aby pień drzewa na wysokości 5 cm nie przekraczał odpowiednich grubości.

Konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę nie dotyczy:

 • Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne. Czyli urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Nie dotyczy ponadto wycinki drzew lub krzewów:

 • które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 • usuwanych w ramach zadań wynikających z planu:
  • ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego,
  • rezerwatu przyrody,
  • ochrony parku krajobrazowego,
  • zadań ochronnych,
  • ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • usuwanych w ramach prowadzenia akcji ratowniczej. Dotyczy ochrony przeciwpożarowej lub innych właściwych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzających zagrożenie dla Polski.

Wycinka drzew na własnej działce, czyli zakaz niszczenia gniazd i siedlisk ptaków

Przy wycinaniu drzew należy również wziąć pod uwagę przepisy zakazujące niszczenia gniazd i siedlisk ptaków chronionych. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183)

Dz.U. 2016 poz. 2183

zakazuje się niszczenia gniazd oraz siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową (np. dzięcioł zielony, dzięcioł duży, dudek, wilga, sójka, kawka, gawron, wróbel, mazurek, pliszka, zięba, dzwoniec).

Wszystkie zwierzęta objęte niniejszym zakazem określone są w lp. 1–478 i 480–592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1–210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie wraz z załącznikami:

W świetle § 8 ust. 1 w stosunku do dziko występujących ptaków należących do gatunków, o których mowa w lp. 479 (pozostałe gatunki ptaków [inne niż: gatunki łowne, gatunki objęte ochroną częściową oraz wymienione w lp. 52–478 gatunki objęte ochroną ścisłą] występujące naturalnie na terytorium państw Unii Europejskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wprowadza się m.in. zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd oraz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

W stosunku do dziko występujących zwierząt oznaczonych w tabeli w załącznikach symbolem (1) dodatkowo obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia. Symbol (2) wprowadza dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. Natomiast symbol (3) to dodatkowy zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.

Kiedy można wycinać drzew w 2022 r.

W § 9 rozporządzenia wprowadzono odstępstwa od powyższych zakazów:

 • zakaz usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
 • zakaz usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;
 • zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1–4 oraz w § 7, nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia ich przestrzeganie.

Okres lęgowy ptaków, a wycinka drzew na własnej działce w 2022 r.

Okres lęgowy zaczyna się 1 marca i kończy 15 października każdego roku. Oznacza to, że od 16 października 2022 r. do końca lutego 2023 r. można bezpiecznie wycinać drzewa. Dla poszczególnych gatunków okresy lęgowe są krótsze. Trwają np. dla wróbla od lutego/marca do sierpnia, a dla jerzyka od maja do sierpnia.

Co jeśli wycinka drzew mogłaby naruszyć ten zakaz? Są trzy możliwości:

 1. przede wszystkim odstąpienie od wycinki i zachowanie drzew,
 2. rezygnacja z wycinki w okresie, którego dotyczy zakaz
 3. a także uzyskanie stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazu.

Źródło: Infor

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.