News

Resort rozwoju wyjaśnia wątpliwości dotyczące reformy planistycznej

Monika Byś
2024-01-11
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
wątpliwości dotyczące reformy planistycznej

Resort rozwoju udzielił odpowiedzi dotyczących reformy planowania przestrzennego. Dowiesz się, czy do czasu uchwalenia planu ogólnego gminy muszą ustalać warunki zabudowy w oparciu o studium a także jakie inwestycje wymagają decyzji WZ po reformie planistycznej. 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat reformy planowania przestrzennego. Wywiad z ekspertem znajdziesz na naszym kanale na platformie YouTube

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w bazie wiedzy o reformie planistycznej, regularnie publikowane są odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z nowymi przepisami. Dotyczą one głównie decyzji o warunkach zabudowy (WZ) i lokalizacji inwestycji celu publicznego (LICP). Poniżej prezentujemy niektóre z nich. 

Czy decyzje WZ i LICP przed wejściem w życie planu ogólnego muszą być zgodne ze studium?

Każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego wymaga ustalenia warunków zabudowy. W myśl art. 50 ust. 2 pkt 1 upzp nie wymagają wydania decyzji LICP, a tym samym decyzji WZ, roboty budowlane: polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

Jednorazowa, trwająca do roku zmiana zagospodarowania terenu lub zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wymaga uzyskania decyzji WZ

Przepisy przejściowe dotyczące decyzji WZ i LICP stwierdzają, że postępowania rozpoczęte przed utratą mocy studium w danej gminie stosują art. 54 upzp w brzmieniu dotychczasowym, co oznacza brak wymogu zgodności z planem ogólnym.

Dla jakich inwestycji wymagane są decyzje WZ po wejściu w życie reformy?

Zmiana przepisu art. 59 ust. 1 upzp wprowadziła nowe zasady dotyczące zmian zagospodarowania terenu bez planu miejscowego. Teraz każda taka zmiana wymaga decyzji WZ, chyba że jest to jednorazowa, trwająca do roku modyfikacja, lub inwestycja z wyłączeniem pewnych przypadków wymienionych w art. 59 ust. 2a upzp.

Czy wszystkie roboty budowlane na obszarze parków narodowych i rezerwatów wymagają decyzji WZ?

Każda zmiana zagospodarowania terenu na obszarze parków narodowych i rezerwatów wymaga decyzji WZ, jeśli trwa dłużej niż rok.

Jakie są skutki braku decyzji WZ przy zmianie zagospodarowania terenu bez potrzeby pozwolenia na budowę?

W przypadku braku wymaganej decyzji WZ, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać wstrzymanie użytkowania terenu do czasu uzyskania decyzji, określając termin składania wniosku.

Czy wyznaczanie obszaru analizowanego przy ustalaniu warunków zabudowy zmieni się po wejściu w życie reformy?

Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1, nowe przepisy dotyczące wyznaczania obszaru analizowanego stosuje się od 24 września 2023 r. w sprawach wszczętych po tej dacie.

Czy decyzje WZ i LICP można uzyskać po 1 stycznia 2026 r., jeśli gmina nie uchwaliła planu ogólnego?

Decyzje WZ i LICP w gminie bez planu ogólnego będą możliwe po 1 stycznia 2026 r. tylko w ramach postępowań wszczętych przed tą datą, z wyjątkiem terenów zamkniętych.

Czy wszystkie decyzje WZ i LICP wymagają uzgodnienia z Państwową Inspekcją Sanitarną?

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2a upzp, wszystkie decyzje WZ i LICP wydaje się po uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Jakie dokumenty są potrzebne przy przenoszeniu decyzji WZ dla zabudowy zagrodowej?

Przy przenoszeniu decyzji WZ dla zabudowy zagrodowej, dokumenty potwierdzające przynależność do gospodarstwa rolnego i przekroczenie średniej powierzchni gospodarstwa w danej gminie są niezbędne.

Czy prawomocne decyzje WZ przed wejściem w życie planu ogólnego mogą być wykorzystane do uzyskania pozwolenia na budowę?

Wszelkie prawomocne decyzje WZ stanowią podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę, niezależnie od zgodności z planem ogólnym.

Czy po wejściu w życie reformy można ustalać warunki zabudowy na gruntach rolnych na dotychczasowych zasadach?

Od 24 września 2023 r., w przypadkach wszczętych przed tą datą, możliwe jest ustalanie warunków zabudowy na gruntach rolnych klas I-III zgodnie z dotychczasowymi zasadami określonymi w ustawie z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Źródło: PAP, MRiT

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.