News

Będzie ulga w sposobie liczenia czynszu dzierżawnego

Monika Byś
2023-06-28
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
ulga w sposobie liczenia czynszu dzierżawnego

Rada Ministrów zaakceptowała korzystne rozwiązania dla rolników w sprawie obliczania czynszu dzierżawnego. Po zmianach należność z tytułu czynszu dzierżawnego będzie określana na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy z jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, a nie, jak dotychczas, na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności czynszu.

  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wprowadza korzystne zmiany w liczeniu czynszu dzierżawnego dla rolników.
  • Zmiana polega na ustalaniu czynszu dzierżawnego na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy z 11 kwartałów poprzedzających termin płatności, zamiast z półrocza kalendarzowego.
  • Projekt zakłada możliwość przekazywania gruntów z przeznaczeniem na lasy oraz grunty służące gospodarce leśnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w drodze umowy z Lasami Państwowymi.
  • Osoby prowadzące gospodarstwo rolne, posiadające zadłużenie związane z działalnością rolniczą, będą miały możliwość kontynuowania działalności poprzez nabywanie ich nieruchomości przez KOWR i zawieranie umów dzierżawy bez przeprowadzania przetargu.

Wtorkowy projekt ustawy, przedstawiony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, został przyjęty przez Radę Ministrów. Jego celem jest usprawnienie zarządzania nieruchomościami rolnymi należącymi do Skarbu Państwa oraz precyzacja przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

Ulga w sposobie liczenia czynszu dzierżawnego

Jednym z aspektów projektu jest ulga w obliczaniu czynszu dzierżawnego. Rolnicy od dawna postulowali zmiany w sposobie jego ustalania. Zaproponowana zmiana polega głównie na tym, że należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne będące częścią Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będzie określana na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy z jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, a nie, jak dotychczas, na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności czynszu.

Według autorów projektu, taka zmiana ograniczy gwałtowne wahania wysokości czynszów. Ponadto, Rada Ministrów proponuje, aby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mógł przekazywać Lasom Państwowym grunty przeznaczone na lasy oraz grunty służące gospodarce leśnej poprzez umowy, a nie jak dotychczas przez decyzje administracyjne wydawane przez starostę na wniosek KOWR.

Zapewniona zostanie również możliwość kontynuowania działalności rolniczej dla osób fizycznych lub prawnych prowadzących gospodarstwo rolne, które posiadają zadłużenie związane z działalnością rolniczą. Rząd argumentuje, że KOWR będzie mógł nabyć nieruchomości rolną należącą do tych osób i spłacić ich zobowiązania w całości lub części, a następnie zawrzeć z nimi umowę dzierżawy bez konieczności przeprowadzania przetargu.

Dodatkowo, KOWR będzie miał możliwość wydłużenia terminu całkowitej spłaty należności, określonego w umowie, o ten sam okres, na który udzielono odroczenia spłaty (ale nie dłużej niż 25 lat).

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Farmer

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.