Analiza inwestycji

Strefy ochrony uzdrowiskowej. Czym są i jak sprawdzić?

Monika Byś
2023-01-12
~5 min
Głosów: 24, średnia ocen: 5
strefy ochrony uzdrowiskowej

Strefa ochrony uzdrowiskowej to obszar ochrony uzdrowiskowej lub część uzdrowiska, które wydzielono w celu ochrony czynników leczniczych, naturalnych surowców leczniczych walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych. O nadanie statusu uzdrowiska albo strefy ochrony uzdrowiskowej występuje urząd gminy. W OnGeo.pl sprawdzisz, czy wybrana działka znajduje się na terenie uzdrowiska.

 • Za strefę ochrony uzdrowiskowej uznaje się część obszaru uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, których wyodrębnienie uwarunkowane jest ochroną czynników leczniczych, naturalnych surowców leczniczych, a także walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych.
 • O nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej występuje urząd gminy.
 • W OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka znajduje się na terenie strefy ochrony uzdrowiskowej 

Czym jest strefa ochrony uzdrowiskowej?

Definicja strefy ochrony uzdrowiskowej zawarta jest w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2021.1301). Zgodnie z ustawą za obszar ochrony uzdrowiskowej uznaje się część obszaru uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej (dokładnie określone w statucie uzdrowiska), których wyodrębnienie uwarunkowane jest ochroną czynników leczniczych, naturalnych surowców leczniczych, a także walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych.

Strefy ochrony uzdrowiskowej miasta Świnoujście
Strefy ochrony uzdrowiskowej miasta Świnoujście, źródło: swinoujscie.pl

Obszar ochrony uzdrowiskowej powinien spełniać następujące warunki:

 • Znajdują się złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ww. ustawie;
 • Na terenie strefy występuje klimat o właściwościach leczniczych, potwierdzonych na zasadach określonych w ww. ustawie;
 • Spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;
 • Teren jest wyposażony w infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Na obszarze uzdrowiska lub ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej:

 1. Strefa „A” – udział terenów zieleni wynosi co najmniej 65%. Jest to obszar, na którym znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
 2. Strefa „B”– udział terenów biologicznie czynnych wynosi tu co najmniej 50% - to obszar przeznaczony m.in. dla obiektów usługowych, turystycznych (w tym również hoteli) czy budownictwa mieszkaniowego;
 3. Strefa „C” – udział terenów biologicznie czynnych wynosi tu co najmniej 45%. Jest to obszar, który wpływa na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych i ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

Sprawdź strefy ochrony uzdrowiskowej w Raporcie o Terenie

Mapa stref ochrony uzdrowiskowej stanowi część tematów poświęconych ograniczeniom formalnoprawnym działki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja działka znajduje się w na terenie uzdrowiska, musisz tylko:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
Wybierz temat Strefy ochronne
Wybierz temat Strefy ochronne 
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.
  Jeśli interesują Cię wyłącznie strefy ochrony uzdrowiskowej, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabat.
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy.

Poniżej prezentujemy fragmenty Raportu o Terenie dotyczące stref ochrony uzdrowiskowej.

Fragment Raportu o Terenie - Strefy ochrony uzdrowiskowej
Fragment Raportu o Terenie - Strefy ochrony uzdrowiskowej

Jakie ograniczenia wprowadza strefa ochrony uzdrowiskowej?

Strefa ochrony uzdrowiskowej niesie ze sobą szereg ograniczeń i zakazów. Ograniczenia o których mowa zależą jednak od rodzaju strefy. Poniżej w tabeli wskażemy, czego zabrania się w poszczególnych strefach:

Zakazy o ograniczenia w strefach "A", "B", "C" ochrony uzdrowiskowej

Strefa "A"

Strefa "B"

Strefa "C"

1. Budowy:

 • zakładów przemysłowych,
 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • garaży wolno stojących,
 • obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2,
 • stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych,
 • autostrad i dróg ekspresowych,
 • parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych,
 • stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, 
 • obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych i wiatrowych, 

2. Prowadzenia działalności rolniczej

3. Trzymania zwierząt gospodarskich

4. Organizacji rajdów samochodowych i motorowych

5. Organizowania imprez masowych, zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej

6. Prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę

7. Uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych i campingowych

Budowy:

 • stacji paliw, bliżej niż 500 m od granicy strefy "A" ochrony uzdrowiskowej,
 • urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisk,
 • parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, z wyjątkiem podziemnych i naziemnych parkingów wielopoziomowych,
 • zakładów przemysłowych
 • obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2
   

Budowy:

 • zakładów przemysłowych

Uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału

Pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze

Wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych

Prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych;

 Prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu

Jak uzyskać statut strefy ochronnej?

O nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej występuje urząd gminy. Gmina, która chce uzyskać statut uzdrowiska, powinna wykonać następujące kroki:

 • POTWIEDZENIE LECZNICZYCH WŁAŚCIWOŚCI SUROWCÓW I KLIMATU

Po pierwsze, gmina musi potwierdzić lecznicze właściwości naturalnych surowców i klimatu. W tym celu powinna złożyć wniosek o wydane odpowiedniego świadectwa do jednostki uprawnionej przez ministra zdrowia. Należy jednak pamiętać, że właściwości prozdrowotne i lecznicze muszą być odpowiednio udokumentowane i zbadane. Celem takiego działania jest wykluczenie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzkie.

 • SPORZĄDZENIE OPERATU UZDROWISKOWEGO

Drugi krok to sporządzenie operatu uzdrowiskowego, który ma za zadanie określić możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na terenie określonym we wniosku. Każdy operat uzdrowiskowy dzieli się na dwie części - opisową i graficzną. W części opisowej określa się m.in. opis właściwości leczniczych naturalnych surowców i klimatu, natomiast w części graficznej zaznacza się właśnie strefy ochrony uzdrowiskowej.

Dopiero posiadając operat uzdrowiskowy, jego treść uzgadnia się z komisją uzdrowiskową gminy. Każdy zatwierdzony operat musi być podpisany przez władze gminy - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Po dokonaniu niezbędnych czynności, operat przesyła się do ministra zdrowia, który potwierdza możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

 • MINISTER ZDROWIA PODEJMUJE DECYZJĘ

Kiedy operat znajduje się u ministra zdrowia, ten sprawdza, czy zostały spełnione warunki przewidziane w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym. Jeśli tak - minister wydaje decyzję o pozytywną i ustala kierunki lecznicze dla wybranego uzdrowiska. Jeśli minister stwierdzi, że dany obszar spełnia niezbędne warunki, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.

 • PO POZYTYWNEJ DECYZJI MINISTRA ZDROWIA

Jeśli decyzja ministra zdrowia jest pozytywna, to gmina musi co najmniej raz na 10 lat przedstawić ministrowi zdrowia operat uzdrowiskowy. Wszystko po to, żeby potwierdzić, że obszar spełnia wymagania określone w ustawie.

Jeśli na podstawie złożonego operatu uzdrowiskowego minister zdrowia stwierdzi nieprawidłowości, wyznaczy czas na ich usunięcie. Natomiast jeżeli gmina nie usunie nieprawidłowości, minister wystąpi do Rady Ministrów o pozbawienie danego obszaru statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Gmina, która uzyska zgodę na prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego, sporządza i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Gmina ma na to 2 lata od otrzymania decyzji od ministra zdrowia.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.