Przetargi

Przetarg: Sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie

Monika Byś
2022-01-17
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie.

 • Miejsce i termin przesłania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 27 stycznia 2022 r., do godz. 12:00.
 • Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie.

Opis przedmiotu zamówienia: Sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów określonych w uchwale Nr LIV/451/2021 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie, w tym:

 • pozyskanie kopii map w odpowiednich skalach, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na potrzeby zmiany studium - zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233);
 • przeprowadzenie procedury formalnoprawnej dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie, wynikającej z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z późn. zm);
 • opracowanie projektu zmiany studium zgodnie z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioskami zainteresowanych;
 • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany studium,
  w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń studium wg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.);
 • sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmiany studium;
 • innych uzgodnień i opinii wynikających z przepisów prawa;
 • sporządzenie metadanych zmiany studium zgodnych z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (DZ.U. Nr 76, poz. 489);
 • utworzenie danych SUiKZP w postaci plików wektorowych zgodnie z wytycznymi w celu umożliwienia publikacji rysunku studium na portalu internetowym dostępnym -> tutaj 

Miejsce i termin składania ofert: Sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie

Miejsce i termin przesłania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 27 stycznia 2022 r., do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskie, pokój Nr 210 lub za pośrednictwem faksu nr: 94 36 331 13, lub pocztę elektroniczną na adres: drawsko@post.pl

Kontakt:

Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskiwania informacji:

Marcin Hnatkowski
e-mail: nieruchomosci@drawsko.pl,
tel. 94 34 46 812,
pokój Nr 110 w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim ul. gen. W. Sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.