Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentów planistycznych gminy Olkusz

Głosów: 7, średnia ocen: 5
mock

Opracowanie dokumentów planistycznych gminy Olkusz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podgrabie.

  • Przetarg dotyczy opracowania dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podgrabie, dla obszaru o powierzchni ok. 175 ha.
  • Termin otwarcia ofert: 20.01.2022 r. o godzinie 12:15
  • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesięcy
  • Zamawiający nie wymaga wadium.

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentów planistycznych gminy Olkusz

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podgrabie, dla obszaru o powierzchni ok. 175 ha, określonego w załączniku graficznym do Uchwały Nr XXXIII/471/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2021r.

Uchwała wraz z załącznikiem graficznym stanowią załącznik do SWZ. Sporządzenie planu miejscowego należy wykonać z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności w art. 15, 16 ust.1 i 17 ww. ustawy oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ

Informacje dodatkowe: Opracowanie dokumentów planistycznych gminy Olkusz

  • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesięcy
  • Zamawiający przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane.
  • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na wykonaniu podobnych usług stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w sytuacji zmiany uchwały inicjującej sporządzenie planu, a dotyczącej poszerzenia obszaru opracowania, etapowania, uchwalania planu oraz wykonania dodatkowych opracowań, analiz lub dokumentów, które są niezbędne w celu prawidłowego zakończenia zamówienia, a nie były przewidziane w chwili ogłoszenia postepowania, w szczególności wynikające ze zmiany przepisów prawnych.
  • Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
  • Zamawiający nie wymaga wadium.

Termin otwarcia ofert: Opracowanie dokumentów planistycznych gminy Olkusz

Termin otwarcia ofert: 20.01.2022 r. o godzinie 12:15

Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

Więcej informacji -> tutaj

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły