Porady OnGeo

Protokół oględzin szkody łowieckiej

Paulina Multan
2022-02-17
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-07-14
Głosów: 1, średnia ocen: 5
protokol-ogledzin-szkody-lowieckiej

Złożyłeś wniosek o szacowanie szkody łowieckiej i zastanawiasz się co dalej? Zapoznaj się z naszymi artykułami dotyczącymi tematyki szkód łowieckich i dowiedz się więcej o procedurze szacowania szkody. W tym artykule znajdziesz informacje o tym jak wygląda protokół oględzin szkody łowieckiej, jakie zawiera informacje, kiedy przeprowadza się oględziny i wiele innych.

 • Procedura szacowania szkód łowieckich składa się z dwóch rodzajów: wstępnych oględzin i szacowania ostatecznego. Szacowanie szkody nie zawsze obejmuje obie formy.
 • Wstępne oględziny przeprowadza się maksymalnie do 7 dni od złożenia zgłoszenia szkody.
 • W oględzinach zawsze uczestniczy przedstawiciel dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego. Może także uczestniczyć poszkodowany oraz przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.
 • Protokół oględzin szkody łowieckiej - wzór dokumentu znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych lub na stronie OnGeo Agro
 • Od ustaleń szacowania szkody przysługuje odwołanie – poszkodowanemu oraz zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Termin na jego zgłoszenie wynosi 7 dni od dnia podpisania protokołu oględzin lub szacowania ostatecznego.

Zgłoszenie szkody i co dalej?

Po złożeniu zgłoszenia szkody do odpowiedniego podmiotu, wniosek ten przechodzi weryfikację wstępną, polegającą na sprawdzeniu kompletności i poprawności oraz weryfikację merytoryczną, podczas której ustalany jest przedmiot szkody (uprawa rolna, użytek zielony, np. łąka, pastwisko, uprawa rolna bezpośrednio przed zbiorem, płód rolny).

Po tych czynnościach następuje ustalenie sposobu postępowania. Najczęściej procedura szacowania szkód składa się z dwóch etapów:

 • wstępnych oględzin, - następują bezpośrednio po zgłoszeniu szkody,
 • szacowania ostatecznego - wykonuje się je bezpośrednio przed zbiorem uprawy.

W przypadku szkody w użytku zielonym (łąka, pastwisko), uprawie rolnej bezpośrednio przed zbiorem oraz płodach rolnych – nie dochodzi do szacowania wstępnego, a poprzestaje się jedynie na szacowaniu ostatecznym.

Po ustaleniu sposobu postępowania, poszkodowany  oraz przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego zostają powiadomieni o terminie dalszych czynności.

W ciągu 3 dni od złożenia wniosku, strony powinny zostać poinformowane o terminie szacowania. Z kolei termin szacowania powinien zostać ustalony w ciągu maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody.

Zespół uczestniczący w oględzinach szkody łowieckiej:

 • Przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (fakultatywnie),
 • Przedstawiciel dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego (obligatoryjnie),
 • Poszkodowany – właściciel gruntu na którym wystąpiła szkoda (fakultatywnie).

Zgodnie z powyższym, przy szacowaniu szkody musi uczestniczyć przedstawiciel koła łowieckiego, inne osoby nie muszą uczestniczyć w procedurze. Do zespołu szacującego szkodę można włączyć osoby trzecie, są to np. rzeczoznawcy, operatorzy dronów, geodeci.

Oględziny uprawy to czynność wykonywana przez komisję  szacującą w ramach tak zwanego szacowania wstępnego. Wykonuje się je przede wszystkim, by potwierdzić okoliczności wskazane we wniosku. Oględziny dają także możliwość potwierdzenia uszkodzeń roślin na różnych etapach wegetacji, dzięki czemu w zależności od zakresu uszkodzeń, może zostać podjęta decyzja o kontynuacji uprawy lub jej likwidacji. Ponadto, dzięki dokonaniu oględzin można podjąć działania prewencyjne w zabezpieczeniu uprawy przed rozprzestrzenianiem się szkody.

Protokół dokumentujący czynności szacowania - protokół oględzin szkody łowieckiej winien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach, niezwłocznie po zakończeniu oględzin oraz po ostatecznym szacowaniu. Protokół musi zawierać wszystkie niezbędne dane oraz ustalenia.

Treść protokołu oględzin szkody łowieckiej zawiera:

 1. imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach,
 2. data sporządzenia protokołu oraz data dokonania oględzin,
 3. gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
 4. informacja o innych czynnikach mających powodujących szkodę (o ile wystąpiły), w szczególności choroby roślin, szkodniki, warunki atmosferyczne, inne gatunki zwierząt
 5. rodzaj, stan i jakość uprawy,
 6. obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona,
 7. szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,
 8. szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
 9. informacja o zastrzeżeniach członków zespołu szacującego lub ich braku
 10. czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach

Protokół oględzin szkody łowieckiej - wzór dokumentu stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych – poz. 776.

Przykładowy protokół oględzin wygenerowany w portalu agro.ongeo.pl
Przykładowy protokół oględzin wygenerowany w portalu agro.ongeo.pl

Protokół oględzin szkody łowieckiej krok po kroku:

 1. Na wstępie wypełniania protokołu oględzin wpisuje się: numer, datę sporządzenia, dane lokalizacyjne (tj. województwa, powiatu, numeru obwodu łowieckiego, gminy, miejscowości oraz miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej).
 2. Następnie wpisuje się dane poszkodowanego oraz wskazuje datę zgłoszenia szkody.
 3. Kolejnym krokiem jest wpisanie daty oględzin, danych osób uczestniczących w szacowaniu.
 4. Po wprowadzeniu wstępnych danych, przechodzi się do czynności głównej – wykonania oględzin. W tym celu ustala się:
 • Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, ustala się go w oparciu o charakterystyczne ślady żerowania, a także pozostawione tropy i odchody.
 • Rodzaj uprawy – porównując dane na wniosku ze stanem rzeczywistym na gruncie.
 • Stan uprawy - określa się w skali od 1 (bardzo zły) do 5 (bardzo dobry). Przyznany stopień uwarunkowany jest wykonanymi zabiegami agrotechnicznymi oraz anomaliami rozwojowymi, np. warunkami atmosferycznymi.
 • Jakość uprawy - określa się w skali od 1 (bardzo zły) do 5 (bardzo dobry). Punkty przyznawane są w zależności od fazy rozwoju roślin przy uwzględnieniu takich zmiennych jak warunki środowiskowe i klimatyczne.
 • Obszar uprawy
 • Szacunkowy obszar uszkodzonej uprawy – wykonywany jest pomiar uszkodzonych rejonów, który następnie jest sumowany. Do wykonania pomiaru używa się: taśm mierniczych, kół pomiarowych, dalmierzy, odbiorników GNSS, systemów GIS czy zdjęć z dronów.
 • Szacunkowy procent zniszczenia - procent zniszczenia na uszkodzonym obszarze stanowi uśredniony ze wszystkich uszkodzonych części uprawy iloraz liczby roślin uszkodzonych oraz faktycznej obsady roślin, ustalonej na podstawie wartości średniej z prób przeprowadzonych w nieuszkodzonej części uprawy.

Każdy z członków zespołu szacującego ma prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu oględzin szkoły łowieckiej wraz z ich uzasadnieniem.

Od ustaleń szacowania szkody przysługuje odwołanie – poszkodowanemu oraz zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Termin na jego zgłoszenie wynosi 7 dni od dnia podpisania protokołu oględzin lub szacowania ostatecznego.

Załącznikiem do protokołu oględzin jest szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy. Do jego wykonania używa się pomiarów z taśmy mierniczej, koła pomiarowego, dalmierzy, odbiorników GNSS, danych GIS, zdjęć z dronów.

Zobacz przykładowy protokół z oględzin szkody łowieckiej oraz inne wzory dokumentów związane ze szkodami łowieckimi w uprawach rolnych: https://agro.ongeo.pl/wzor-zgloszenia-szkody-lowieckiej.

Zleć wykonanie analizy teledetekcyjnej szkody – to proste! 

Portal OnGeo Agro udostępnia rolnikom nowoczesne rozwiązanie do oceny uszkodzeń. Możesz zamówić specjalistyczną usługę pozyskania, przetwarzania i analizy danych dotyczących szkód uprawach rolnych.

Usługa oparta jest na metodzie teledetekcyjnej, wykorzystującej zdjęcia lotnicze lub z drona. Jeśli posiadasz własną dokumentację potrzebną do analizy, firma Ongeo może z niej skorzystać. Zobacz jak wygląda przykładowy raport analizy teledetekcyjnej szkody łowieckiej.

Przykładowa analiza szkody łowieckiej wykonana w systemie OnGeo Agro
Przykładowa analiza szkody łowieckiej wykonana w systemie OnGeo Agro

Za pomocą portalu OnGeo Agro możesz także zgłosić szkodę łowiecką w formie wniosku, wysłać wniosek o szacowanie szkody, zamówić usługę szacowania szkody przez rzeczoznawcę i wiele innych.

Dla dzierżawców i zarządców łowieckich dostępna jest usługa wygenerowania protokołów: oględzin i szacowania ostatecznego, a także możliwość zamówienia opracowania teledetekcyjnego protokołu szacowania szkody na podstawie wykonanego nalotu, lub własnych zdjęć z drona.

Dowiedz się więcej o Ongeo Agro:

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl