Podział działki rolnej

Podział działki rolnej
Podział działki rolnej
5 (100%) 4 votes

PODZIAŁ DZIAŁKI ROLNEJ

Podział działki rolnej powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Przepisu nie stosuje się w przypadku podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 95 czyli między innymi w celu:

  • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami
  • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
  • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
  • realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
  • i inne

Jeśli wydzielenie działki wykorzystywanej na cele rolne lub leśne, o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, następuje w celu utworzenia drogi wewnętrznej, która zapewnić ma obsługę komunikacyjną pozostałym działkom, to działka ta nie musi być zbywana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

PODZIAŁ DZIAŁKI ROLNEJ A DECYZJA

Nieruchomości, które po podziale dalej są wykorzystywane na cele rolne i leśne, nie muszą spełniać dodatkowych wymogów. W tym przypadku jest dozwolony podział działki rolnej bez dostępu do drogi publicznej. Przy takim podziale nie jest wymagana decyzja administracyjna.

MIEJSCOWY PLAN

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni to bardzo ważny dokument planistyczny. Jego zadaniem jest przeciwdziałanie chaosowi budowlanemu. W MPZP znaleźć można informacje między innymi o przeznaczeniu terenu, liniach zabudowy i granicach terenów chronionych. Na podstawie tego aktu prawa miejscowego, wydawane są decyzje administracyjne. O tym jakie informacje zawiera miejscowy plan przeczytasz tutaj.

BRAK MPZP NA DZIAŁCE

Nie wszystkie działki posiadają opracowany miejscowy plan. W takim przypadku korzysta się z określonych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Działania na nieruchomości nie objętej mpzp muszą być także zgodne z przepisami odrębnymi, czyli ustawą prawo budowlane, rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych oraz ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Więcej o tym kiedy wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy znajdziesz na blogu.

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NIEOBJĘTEJ MPZP

W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można dokonać. Jeżeli wniosek o podział został złożony po upływie 6 miesięcy  licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, lub po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu- postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego

PROCEDURA PODZIAŁU

Właściciel lub użytkownik wieczysty składa wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku należy załączyć: dokumenty potwierdzające bycie właścicielem, oświadczenie o wpisie w księgach wieczystych, wypis z katastru nieruchomości, mapę katastralną, decyzję o warunkach zabudowy, wstępny projekt podziału oraz dowód opłaty skarbowej.

Procedura podziału nieruchomości bez miejscowego planu jest bardzo podobna do procedury podziału działki objętej MPZP, która została opisana tutaj. Obie procedury składają się z dwóch etapów, z czego pierwszy, kończy się zaopiniowaniem wstępnego projektu, a drugi kończy się wydaniem decyzji.

 

Wygeneruj raport i sprawdź czy na twojej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenie.


Related Posts

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego3.8 (76%) 10 votes Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jakie są oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego? Jakie znajdziemy w mpzp oznaczenia literowe? Na powyższe pytania i wiele innych postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. Jak […]

Plan zagospodarowania przestrzennego – dlaczego warto sprawdzić

Plan zagospodarowania przestrzennego – dlaczego warto sprawdzić

Plan zagospodarowania przestrzennego – dlaczego warto sprawdzić4.8 (96.67%) 6 votes Plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych dokumentów decydujących o możliwościach inwestycyjnych działki. Bardzo często uchwalony na działce Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) decyduje o wzroście lub spadku jej wartości. Wartość działki może wzrosnąć, jeżeli […]Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *